irlogo  
     
  Sitemanager     image
     
    29-06-2006  
 

Information Retrieval - Language Recognition

Results test set

cs +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

da +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++---++++++++++++++++++++++++

de +++++++++++-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

el +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

en +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

es ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

et +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

fi ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

fr ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++++++++++++++++ ++++++++-++++++++++++++++++++++++++

ga +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

hu +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

it +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++-++++++++++++++++++++++++

lt +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

lv +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++--+++++++++++++++++++++++++

mt ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

nl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- -----++++++++++++++++++++++++++++++

pl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--+++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

pt ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++++++++++++++++++++++++++ -++++++++++++++++++++++++++++++++++

sk +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +--++++++++++++++++++++++++++++++++

sl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

sv +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++-+++++++++++++++++++++++++

Results:

Language Sentences Correct
cs 100 100
da 100 97
de 100 98
el 100 100
en 100 100
es 100 99
et 100 99
fi 100 99
fr 100 98
ga 100 100
hu 100 100
it 100 99
lt 100 100
lv 100 98
mt 100 99
nl 100 94
pl 100 98
pt 100 98
sk 100 98
sl 100 96
sv 100 99

Individual sentence scores


Language cs

Sentence 1:
protokol o použití nekterých hledisek clánku iii ústavy na spojené království a irsko
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 2:
na území tretí zeme kde clenský stát jehož jsou státními príslušníky nemá své zastoupení právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli clenským státem za stejných podmínek jako státní príslušníci tohoto státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 3:
je nezávislá pri výkonu svých pravomocí a správe svých financí
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 4:
evropské rozhodnutí je nelegislativní akt který je závazný v celém rozsahu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 5:
evropský parlament nebo rada mohou rozhodnout o zrušení prenesení pravomoci
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 6:
ve všech svých cinnostech dodržuje unie zásadu rovnosti svých obcanu kterým se dostává ze strany jejích orgánu institucí a jiných subjektu stejné pozornosti
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 7:
    pokud stát který z unie vystoupil požádá o nové pristoupení podléhá tato žádost postupu podle clánku i
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 8:
pri vymezování a provádení politik a cinností podle této cásti se unie zameruje na boj proti diskriminaci na základe pohlaví rasy nebo etnického puvodu náboženského vyznání nebo presvedcení zdravotního postižení veku nebo sexuální orientace
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 9:
rada rozhoduje jednomyslne po konzultaci s evropským parlamentem
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 10:
tato úprava muže stanovit výjimky tam kde je to oduvodneno zvláštními obtížemi nekterého clenského státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 11:
pokud budou mít tato opatrení podobu výjimek musí být docasná a mohou narušovat fungování vnitrního trhu co nejméne
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 12:
zajištují úzkou spolupráci mezi príslušnými orgány státní správy clenských státu aby se informovaly o konkrétní situaci v ruzných oborech cinnosti uvnitr unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 13:
    dovozní a vývozní cla a poplatky s rovnocenným úcinkem jsou mezi clenskými státy zakázány
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 14:
    rada na návrh komise prijme evropská narízení nebo rozhodnutí jež stanoví sazby spolecného celního sazebníku
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 15:
z nutnosti podporovat obchod mezi clenskými státy a tretími zememi
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 16:
evropský parlament a rada usilují o dosažení cíle volného pohybu kapitálu mezi clenskými státy a tretími zememi v co nejvyšší míre aniž jsou dotcena ostatní ustanovení ústavy
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 17:
uplatnovat príslušná ustanovení svých danových predpisu která rozlišují mezi danovými poplatníky podle místa bydlište nebo podle místa kde je jejich kapitál investován
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 18:
    odstavec však muže být prohlášen za neúcinný pro
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 19:
podpory sociální povahy poskytované individuálním spotrebitelum za podmínky že se poskytují bez diskriminace na základe puvodu výrobku
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 20:
podpory které mají napomoci uskutecnení nekterého významného projektu spolecného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodárství nekterého clenského státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 21:
    komise muže prijmout evropská narízení týkající se kategorií státních podpor u kterých rada podle clánku iii dala možnost vyjmout je z rízení uvedeného v odstavci  tohoto clánku
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 22:
aniž je dotcen clánek iii stanoví evropský rámcový zákon rady opatrení ke sbližování právních a správních predpisu clenských státu která mají prímý vliv na vytvorení nebo fungování vnitrního trhu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 23:
    jestliže stát který hodlá prijmout nebo zmenit vnitrostátní predpisy nevyhoví doporucení komise které je mu urceno nelze od jiných clenských státu požadovat aby podle clánku iii zmenily své vnitrostátní predpisy za úcelem odstranení tohoto narušení
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 24:
    nastanouli clenskému státu z duvodu prírodních pohrom nebo mimorádných událostí které nemuže ovlivnit obtíže nebo jeli z téhož duvodu vážne ohrožen závažnými obtížemi muže rada na návrh komise prijmout evropské rozhodnutí jímž dotycnému clenskému státu za urcitých podmínek poskytne financní pomoc unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 25:
    unie neodpovídá za závazky ani neprebírá závazky ústredních vlád regionálních nebo místních orgánu nebo jiných verejných orgánu jiných verejnoprávních subjektu nebo verejných podniku kteréhokoli clenského státu aniž jsou dotceny vzájemné financní záruky pro spolecné uskutecnování urcitého zámeru
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 26:
prekrocení doporucované hodnoty bylo pouze výjimecné a docasné a pomer zustával blízko k doporucované hodnote
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 27:
    hospodárský a financní výbor zrízený podle clánku iii vydá stanovisko ke zpráve komise
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 28:
v takovém prípade muže rada žádat dotycný clenský stát aby podle zvláštního harmonogramu predkládal zprávy za úcelem posouzení jeho úsilí o nápravu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 29:
kvalifikovaná vetšina je vymezena jako nejméne    techto clenu rady zastupujících clenské státy které predstavují nejméne   obyvatelstva zúcastnených clenských státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 30:
pri plnení svých úkolu naváže výbor vhodné styky se sociálními partnery
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 31:
zajistit spotrebitelum dodávky za rozumné ceny
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 32:
    tento oddíl se vztahuje na dopravu po železnicích silnicích a vnitrozemských vodních cestách
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 33:
aniž jsou dotceny clánky iii až iii muže rada na návrh komise prijmout evropská narízení nebo rozhodnutí která stanoví zpusob jakým clenské státy ve spolupráci s komisí postupují pri objektivním a nestranném hodnocení toho jak orgány clenských státu provádejí politiky unie podle této kapitoly zejména pro usnadnení plného uplatnování zásady vzájemného uznávání
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 34:
o jednáních je informován evropský parlament a vnitrostátní parlamenty
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 35:
považuje za udelené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 36:
    unie muže podporit úsilí clenských státu o zlepšení jejich správní kapacity pro provádení práva unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 37:
zachovávat mír predcházet konfliktum a posilovat mezinárodní bezpecnost v souladu s cíli a zásadami charty organizace spojených národu jakož i v souladu se zásadami helsinského záverecného aktu a s cíli parížské charty vcetne tech které se týkají vnejších hranic
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 38:
tento útvar pusobí ve spolupráci s diplomatickými útvary clenských státu a skládá se z úredníku príslušných oddelení generálního sekretariátu rady a komise jakož i z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických útvaru
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 39:
do informování evropského parlamentu mohou být zapojeni zvláštní zástupci
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 40:
ministr zahranicních vecí unie pod vedením rady a v úzkém a stálém styku s politickým a bezpecnostním výborem zajištuje koordinaci civilních a vojenských hledisek techto misí
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 41:
    v rámci evropských rozhodnutí prijatých podle clánku iii muže rada sverit provádení nekteré mise skupine clenských státu které si to prejí a mají pro takovou misi nezbytné kapacity
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 42:
na hlasování se podílejí pouze clenové rady zastupující zúcastnené clenské státy s výjimkou dotycného clenského státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 43:
a clánku iii nemuže být hrazena z rozpoctu unie poverí rada využitím tohoto fondu ministra zahranicních vecí unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 44:
    dohody uzavrené unií jsou závazné pro orgány unie i pro clenské státy
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 45:
tento zákon nebo rámcový zákon vstoupí v platnost až po schválení clenskými státy v souladu s jejich ústavními predpisy
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 46:
evropský parlament se usnáší z vlastního podnetu po obdržení souhlasu rady a komise
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 47:
behem funkcního období nesmí vykonávat žádnou jinou výdelecnou nebo nevýdelecnou profesionální cinnost
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 48:
máli komise za to že clenský stát nesplnil povinnost která pro nej z ústavy vyplývá vydá o tom oduvodnené stanovisko poté co umožní tomuto státu podat vyjádrení
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 49:
    žaloby uvedené v tomto clánku musí být podány ve lhute dvou mesícu a to podle okolností ode dne vyhlášení príslušného aktu ode dne jeho oznámení navrhovateli nebo ode dne kdy se o nem navrhovatel dozvedel
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 50:
tento clánek se za stejných podmínek použije na necinnost institucí a jiných subjektu unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 51:
každá fyzická nebo právnická osoba muže za podmínek uvedených v prvním a druhém pododstavci podat stížnost k soudnímu dvoru evropské unie na nekterý orgán instituci ci jiný subjekt unie proto že nevydaly akt této osobe urcený jiný než doporucení nebo stanovisko
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 52:
soudní dvur evropské unie má pravomoc rozhodovat všechny spory mezi unií a jejími zamestnanci v mezích a za podmínek stanovených ve služebním rádu úredníku unie a pracovním rádu ostatních zamestnancu unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 53:
rada guvernéru evropské centrální banky má ve vztahu k národním centrálním bankám v této veci pravomoci které clánek iii priznává komisi ve vztahu k clenským státum
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 54:
shledáli soudní dvur evropské unie že národní centrální banka nesplnila povinnost podle ústavy je tato banka povinna ucinit opatrení která vyplývají z rozsudku soudního dvora evropské unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 55:
které se týkají prezkumu legality evropských rozhodnutí jimiž se stanoví omezující opatrení vuci fyzickým nebo právnickým osobám prijatých radou na základe hlavy v kapitoly ii
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 56:
dotýkáli se spor aktu s obecnou pusobností prijatého orgánem institucí nebo jiným subjektem unie muže se každá strana i když lhuta stanovená v cl
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 57:
clenové hospodárského a sociálního výboru jsou jmenováni na dobu peti let
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 58:
    schválíli rada postoj evropského parlamentu je dotycný akt prijat ve znení odpovídajícím postoji evropského parlamentu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 59:
    v souladu se služebním rádem a pracovním rádem prijatými na základe clánku iii stanoví evropský zákon za tímto úcelem ustanovení
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 60:
doložku vykonatelnosti pripojí po prezkoumání rozhodnutí omezeném jen na overení pravosti vnitrostátní orgán který k tomu urcí vláda každého clenského státu jeho urcení dá na vedomí komisi a soudnímu dvoru evropské unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 61:
tyto státy pak nebrání jejímu provádení zúcastnenými clenskými státy
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 62:
    ústava nebrání použití techto pravidel
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 63:
zjednodušený postup pro prijímání zmen
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 64:
    každá iniciativa evropské rady na základe odstavcu  nebo se oznámí vnitrostátním parlamentum
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 65:
    tato smlouva sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém ceském dánském estonském finském francouzském irském italském litevském lotyšském madarském maltském nemeckém nizozemském polském portugalském reckém slovenském slovinském španelském a švédském pricemž všechna znení mají stejnou platnost bude uložena v archivu vlády italské republiky která predá její overený opis všem vládám ostatních signatárských státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 66:
pocházíli návrh evropského legislativního aktu od skupiny clenských státu predá predseda rady oduvodnené stanovisko ci oduvodnená stanoviska vládám techto clenských státu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 67:
soudní dvur je muže rozhodnutím prijatým v plénu této imunity zbavit
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 68:
žaloba k soudnímu dvoru se podává prostrednictvím tajemníka
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 69:
soudní dvur nese náklady pokud je prípadne neprenese na strany
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 70:
rozsudky podepisují predseda a tajemník
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 71:
prvního druhého ctvrtého a pátého pododstavce a clánku se použijí na tribunál a jeho cleny
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 72:
úlohou generálního advokáta je predkládat verejne zcela nestranne a nezávisle oduvodnené návrhy rozhodnutí v nekterých vecech predložených tribunálu a být mu tím nápomocen pri plnení jeho poslání
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 73:
kritéria pro výber techto vecí a postup povolávání generálních advokátu stanoví jednací rád tribunálu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: pt)
Sentence 74:
strany soudního rízení mohou podat opravný prostredek k soudnímu dvoru proti rozhodnutím tribunálu prijatým podle cl
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 75:
tretí skupina se skládá ze zbývajících guvernéru a jsou jí pridelena tri hlasovací práva
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 76:
    rada guvernéru zasedá alespon desetkrát rocne
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 77:
    evropská centrální banka podléhá úprave odpovednosti podle clánku iii ústavy
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 78:
rada guvernéru dbá na provádení techto smernic
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: pt)
Sentence 79:
dva zastupující cleny nominované francouzskou republikou
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 80:
clenové správní rady jsou vybíráni z osob které poskytují veškeré záruky zpusobilosti a nezávislosti
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 81:
tento odstavec se rovnež vztahuje na konsolidované úcetnictví banky
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 82:
    jestliže se žádost podává prostrednictvím komise predloží se k vyjádrení clenskému státu na jehož území bude investice uskutecnena
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 83:
jestliže se žádost podává prostrednictvím clenského státu predloží se k vyjádrení komisi
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 84:
jestliže se rídící výbor vysloví proti financní operaci predloží správní rade príslušné podklady spolu se svým stanoviskem
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 85:
    hospodárský a sociální výbor má sídlo v bruselu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 86:
výsady imunity a výhody jsou priznávány úredníkum a jiným zamestnancum unie výhradne v zájmu unie
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: pl)
Sentence 87:
dohody nebo smlouvy uzavrené ostatními clenskými státy jednajícími spolecne s evropskými spolecenstvími s jedním nebo více tretími státy nebo s mezinárodní organizací a smlouvy které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 88:
dánští státní príslušníci s bydlištem na faerských ostrovech jsou považováni za státní príslušníky clenského státu ve smyslu ústavy až ode dne k nemuž se tato ústava zacne na tyto ostrovy vztahovat
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 89:
mericí systém a zvláštní elektronické zarízení
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 90:
    v oblastech v nichž spojené království zprístupnuje své poznatky evropskému spolecenství pro atomovou energii udelují príslušné subjekty na žádost a za obchodních podmínek licence clenským státum osobám a podnikum spolecenství pokud jsou držiteli výhradních práv na patenty prihlášené v clenských zemích spolecenství a pokud nemají žádnou povinnost vuci tretím osobám udelovat nebo nabízet výlucné licence nebo cástecne výlucné
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 91:
za tímto úcelem orgány uplatnují veškeré prostredky a postupy podle ústavy zejména primereným využitím prostredku unie jež jsou k dispozici pro uskutecnení jejích cílu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 92:
použití izotopu zejména stabilních izotopu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 93:
zachování tradicní primární výroby a zpracovatelských aktivit které jsou prirozene vhodné s ohledem na klimatické podmínky predmetného regionu
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 94:
snadnejší nakládání se zmínenými produkty
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 95:
nesmí být poskytnuty dokud nebude príslušné povolení udeleno
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 96:
ustanovení ústavy nevylucují uplatnování predpisu platných k   lednu na alandách které se týkají
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 97:
unie pri vypracování hlavních smeru uvedených v clánku iii ústavy zajištuje aby dopravní trasy definované v príloze 
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 98:
zavést správní a další mechanismy podobné tem které k kvetnu už prijaly stávající clenské státy nebo rada aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi clenských státu pusobícími v oblasti spravedlnosti a vnitrních vecí
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 99:
práva a povinnosti vyplývající pro nové clenské státy z techto dohod nejsou v období behem nehož budou ustanovení techto dohod prechodne zachována nijak dotceny
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 100:
ze dne kvetna o podpore pro rozvoj venkova z evropského zemedelského orientacního a zárucního fondu ezozf a o zmene a zrušení nekterých narízení
was correctly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)

Language da

Sentence 1:
    i medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver der følger af forfatningen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 2:
økonomisk social og territorial samhørighed
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 3:
når dagsordenen kræver det kan hver af det europæiske råds medlemmer beslutte at lade sig bistå af en minister og for kommissionens formands vedkommende af et medlem af kommissionen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 4:
den varetager revisionen af unionens regnskaber
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 5:
    europaparlamentet høres regelmæssigt om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 6:
    enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger der vedrører hamhende
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 7:
ret til at indgå ægteskab og ret til at stifte familie
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 8:
asylretten sikres under iagttagelse af reglerne i genèvekonventionen af  juli og protokollen af  januar om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med forfatningen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 9:
    børn har ret til den beskyttelse og omsorg der er nødvendig for deres trivsel
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 10:
adgang til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: es)
Sentence 11:
unionen anerkender og respekterer adgangen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse som fastsat i medlemsstaternes lovgivning og praksis i overensstemmelse med forfatningen med det formål at fremme social og territorial samhørighed i unionen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 12:
medlemsstaterne træffer de nødvendige bestemmelser for at sikre unionsborgerne diplomatisk og konsulær beskyttelse i tredjelande jf artikel i stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 13:
rådet træffer afgørelse efter høring af europaparlamentet
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 14:
kommissionen aflægger rapport til europaparlamentet rådet og det økonomiske og sociale udvalg hvert tredje år om gennemførelsen af artikel i og nærværende afsnit ii
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 15:
  vil berøre grundlæggende aspekter af den pågældende medlemsstats sociale sikringssystem herunder anvendelsesområde omkostninger og økonomisk struktur eller berøre dette systems finansielle balance kan medlemmet anmode om at spørgsmålet forelægges det europæiske råd
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 16:
at træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre overtrædelser af deres love og administrative bestemmelser især på skatte og afgiftsområdet og i forbindelse med tilsynet med finansielle institutioner eller til af administrative eller statistiske hensyn at fastlægge procedurer for anmeldelse af kapitalbevægelser eller træffe foranstaltninger der er begrundet i hensynet til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 17:
direkte eller indirekte fastsættelse af købs eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 18:
enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 19:
    inden seks måneder efter meddelelsen som omhandlet i stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 20:
denne procentdel er faldet væsentligt og vedvarende og har nået et niveau der ligger tæt på referenceværdien eller
was correctly identified as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 21:
den europæiske centralbank og de nationale centralbanker kan udstede sådanne pengesedler
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 22:
    statutten for det europæiske system af centralbanker er nedfældet i protokollen om statutten for det europæiske system af centralbanker og den europæiske centralbank
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 23:
  i statutten for det europæiske system af centralbanker og den europæiske centralbank samt i tilfælde der fastsættes i de europæiske forordninger og afgørelser der er nævnt i artikel iii stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 24:
rådet træffer afgørelse efter høring af den europæiske centralbank
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 25:
  og efter at have hørt beskæftigelsesudvalget foretager rådet hvert år en gennemgang af gennemførelsen af medlemsstaternes politikker på baggrund af retningslinjerne for beskæftigelsen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 26:
det træffer afgørelse efter høring af europaparlamentet
was correctly identified as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 27:
  konsulterer kommissionen arbejdsmarkedets parter om de mulige retningslinjer for en euindsats før den fremsætter forslag på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 28:
  og nævnte konsultation kan arbejdsmarkedets parter meddele kommissionen at de ønsker at indlede processen i artikel iii stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 29:
    gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende fonden fastsættes ved europæiske love
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 30:
ved omtale af den fælles landbrugspolitik eller af landbruget og ved anvendelse af udtrykket » landbrugs « er fiskeri også omfattet under hensyntagen til denne sektors særlige karakteristika
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 31:
    kommissionen fremlægger forslag om udarbejdelse og iværksættelse af den fælles landbrugspolitik herunder også om afløsning af nationale markedsordninger med en af de i artikel iii stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 32:
    såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer medens der endnu ikke findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter kan de pågældende råvarer indføres fra lande uden for unionen hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede produkter som er bestemt til udførsel til tredjelande
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 33:
de betingelser under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en medlemsstat hvor de ikke er hjemmehørende
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 34:
    inden for rammerne af et åbent og konkurrencepræget markedssystem tager unionens indsats sigte på at fremme de nationale nets indbyrdes sammenkobling og interoperabilitet samt adgangen til disse net
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 35:
den støtter deres samarbejdsbestræbelser idet den i særdeleshed søger at gøre det muligt for forskerne at samarbejde frit på tværs af grænserne og for virksomhederne at udnytte mulighederne i det indre marked især ved at skabe fri adgang til de enkelte landes offentlige kontrakter ved at fastlægge fælles standarder og ved at fjerne juridiske og fiskale hindringer for dette samarbejde
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 36:
betingelser for indrejse og ophold samt standarder for medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser bla med henblik på familiesammenføring
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 37:
  eller vil gribe ind i grundlæggende aspekter af den pågældende medlemsstats strafferetlige system kan medlemmet anmode om at udkastet til rammelov forelægges det europæiske råd
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 38:
bekæmpelse af større trusler mod sundheden ved at fremme forskning i deres årsager spredning og forebyggelse samt sundhedsoplysning og uddannelse
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 39:
at fremme samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: fr)
Sentence 40:
at lette adgangen til erhvervsuddannelse og begunstige mobiliteten for erhvervslærere og personer under uddannelse navnlig unge
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 41:
dette afsnit finder anvendelse på grønland medmindre andet følger af de særlige bestemmelser i protokollen om den særlige ordning for grønland
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 42:
    unionen fastlægger og gennemfører fælles politikker og tiltag og arbejder for en høj grad af samarbejde på alle områder i tilknytning til internationale forbindelser med henblik på
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 43:
at bistå befolkninger lande og regioner der står over for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer og
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 44:
    unionen varetager den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik ved
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 45:
  træffer rådet afgørelse med kvalificeret flertal
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 46:
når det vedtager en europæisk afgørelse om iværksættelse af en europæisk afgørelse der fastlægger en euaktion eller en euholdning
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 47:
    euudenrigsministeren hører og underretter europaparlamentet i overensstemmelse med artikel i stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 48:
  skal de medlemsstater der er repræsenteret i internationale organisationer eller på internationale konferencer hvori ikke alle medlemsstaterne deltager holde disse samt euudenrigsministeren underrettet om alle spørgsmål af fælles interesse
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 49:
    det europæiske forsvarsagentur er åbent for alle medlemsstater der ønsker at deltage
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 50:
    rådet vedtager på forslag af forhandleren en europæisk afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse af aftalen samt eventuelt om midlertidig anvendelse heraf inden ikrafttrædelsen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 51:
europaparlamentet træffer afgørelse på eget initiativ efter høring af kommissionen og efter rådets godkendelse
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 52:
  litra d og artikel i skal denne være beføjet til at modtage klager fra enhver unionsborger eller enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat over tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af unionens institutioner organer kontorer eller agenturer med undtagelse af den europæiske unions domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 53:
en delvis fornyelse af retten finder sted hvert tredje år
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 54:
de afgørelser der træffes af retten i medfør af dette stykke kan appelleres til domstolen dog kun for så vidt angår retsspørgsmål på de betingelser og med de begrænsninger der er fastsat i statutten
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 55:
de afgørelser der træffes af retten om præjudicielle spørgsmål kan på de betingelser og med de begrænsninger der er fastsat i statutten undtagelsesvis underkastes fornyet prøvelse ved domstolen hvis der er alvorlig risiko for at eurettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 56:
  har den europæiske unions domstol kompetence til at træffe afgørelse i sager der anlægges af en medlemsstat europaparlamentet rådet eller kommissionen under påberåbelse af inkompetence væsentlige formelle mangler overtrædelse af forfatningen eller af retsregler vedrørende dens gennemførelse samt magtfordrejning
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 57:
  og fastsatte betingelser kan enhver fysisk eller juridisk person anlægge sag ved domstolen over at en af unionens institutioner eller et af dens organer kontorer eller agenturer har undladt at udstede en retsakt til ham henstillinger og udtalelser dog undtaget
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 58:
med de nedenfor nævnte begrænsninger har den europæiske unions domstol kompetence til at afgøre tvister som vedrører
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: en)
Sentence 59:
i forbindelse med den europæiske investeringsbanks forvaltning af unionens udgifter og indtægter reguleres revisionsrettens adgang til oplysninger som banken ligger inde med af en aftale mellem revisionsretten banken og kommissionen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 60:
ved indsættelsen i hvervet afgiver de en højtidelig forsikring om at de såvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet vil overholde de forpligtelser der følger af deres hverv i særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 61:
et medlem af udvalget eller en suppleant kan ikke samtidig være medlem af europaparlamentet
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 62:
det kan desuden afgive udtalelse på eget initiativ
was correctly identified as da (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 63:
i disse tilfælde sender europaparlamentet og rådet udkastet til retsakt samt deres første og andenbehandlingsholdninger til kommissionen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 64:
    rådet vedtager europæiske forordninger og afgørelser om fastsættelse af
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 65:
    den finansielle ramme omfatter alle andre bestemmelser der kan medvirke til en problemfri afvikling af den årlige budgetprocedure
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 66:
    kommissionen træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i afgørelserne om decharge og andre bemærkninger fra europaparlamentet i forbindelse med afholdelsen af udgifterne samt de kommentarer der ledsager de henstillinger om decharge som rådet vedtager
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 67:
    de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af svig der skader unionens finansielle interesser fastlægges ved europæiske love eller rammelove med henblik på at yde en effektiv og ensartet beskyttelse i medlemsstaterne samt i unionens institutioner organer kontorer og agenturer
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 68:
disse medlemsstater må ikke hæmme de deltagende medlemsstaters gennemførelse heraf
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 69:
inden fire måneder efter datoen for modtagelsen af meddelelsen bekræfter kommissionen den pågældende medlemsstats deltagelse
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 70:
    en medlemsstat der ønsker at deltage i et allerede etableret forstærket samarbejde inden for rammerne af den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik meddeler dette til rådet euudenrigsministeren og kommissionen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 71:
rådet træffer afgørelse efter høring af europaparlamentet
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 72:
  tager medlemsstaterne i betragtning at de fordele hvorom de hver især har givet tilsagn i forfatningen indgår som integrerende dele af unionen og derfor hænger uløseligt sammen med oprettelsen af institutioner med beføjelser tildelt i forfatningen og med de andre medlemsstaters indrømmelse af identiske fordele
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 73:
denne traktat finder kun anvendelse på akrotiri og dhekelia de områder på cypern hvorover det forenede kongerige storbritannien og nordirland udøver overhøjhed i det omfang det er nødvendigt for at sikre anvendelsen af den ordning der oprindelig blev fastsat i protokollen om de baseområder i cypern hvorover det forenede kongerige storbritannien og nordirland udøver overhøjhed der er knyttet som bilag til tiltrædelsesakten som udgør en integrerende del af den i forfatningens artikel i
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 74:
εισ πιστωση των ανωτερω οι υπογεγραμμ?νοι πληρεξο?σιοι υπ?γραψαν την παρο?σα συνθ?κη
was incorrectly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 75:
hecho en roma el veintinueve de octubre del dos mil cuatro
was incorrectly identified as es (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 76:
diese unterschrift bindet zugleich die deutschsprachige gemeinschaft die flämische gemeinschaft die französische gemeinschaft die wallonische region die flämische region und die region brüsselhauptstadt
was incorrectly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 77:
ved sidstnævnte meddelelse bliver embedet ledigt
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 78:
dommerne vælger af deres midte formænd for afdelingerne
was correctly identified as da (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 79:
afgørelser truffet af domstolen i plenum er kun gyldige når femten dommere er til stede
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 80:
er disse dokumenter ikke vedlagt stævningen opfordrer justitssekretæren vedkommende part til at fremskaffe dem inden en passende frist søgsmålet kan ikke afvises selv om forholdet først bringes i orden efter klagefristens udløb
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 81:
dette er bundet af domstolens afgørelse af retsspørgsmål
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 82:
domstolen træffer afgørelse om sagsomkostningerne
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 83:
krav mod unionen der støttes på ansvar uden for kontraktforhold forældes fem år efter at den omstændighed der ligger til grund for kravet er indtrådt
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 84:
forældelsen afbrydes enten ved indgivelse af stævning til domstolen eller ved at den skadelidte forud gør sit krav gældende over for vedkommende euinstitution
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 85:
vedrørende en retsakt vedtaget af kommissionen eller en undladelse fra dennes side af at træffe afgørelse i henhold til forfatningens artikel iii stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 86:
    den europæiske centralbank skal sikre at de opgaver som er overdraget det europæiske system af centralbanker i medfør af forfatningens artikel iii stk
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 87:
  første afsnit består direktionen af formanden næstformanden og fire andre medlemmer
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 88:
deres embedsperiode er på år og mandatet kan ikke fornyes
was correctly identified as da (2nd: en, 3rd: sv)
Sentence 89:
direktionen skal gennemføre den monetære politik i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger der er vedtaget af styrelsesrådet
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 90:
    den europæiske centralbanks og de nationale centralbankers regnskaber revideres af uafhængige eksterne revisorer der indstilles af styrelsesrådet og godkendes af rådet
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 91:
  af den pågældende medlemsstats befolknings andel af unionens befolkning det næstsidste år forud for oprettelsen af det europæiske system af centralbanker
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 92:
de europæiske afgørelser der er nødvendige for at udføre de opgaver der er pålagt det europæiske system af centralbanker efter forfatningen og denne statut
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 93:
    medlemmerne af de besluttende organer og den europæiske centralbanks og de nationale centralbankers ansatte er — selv efter at deres hverv er ophørt — forpligtet til ikke at give oplysning om forhold som ifølge deres natur er tjenestehemmeligheder
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 94:
medlemsstaterne er kun ansvarlige for et beløb der svarer til deres andel af den tegnede ikkeindbetalte kapital
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 95:
    banken samarbejder med alle internationale organisationer der udøver virksomhed på tilsvarende områder
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 96:
de i artikel  og i afgørelsen af  april nævnte afdelinger er placeret i luxembourg
was correctly identified as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 97:
privilegier og immuniteter for de repræsentationer for tredjelande der er akkrediteret hos unionen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: en)
Sentence 98:
udvikling af elektroniskmedicinsk apparatur
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 99:
rådet vedtager på forslag af kommissionen europæiske forordninger eller afgørelser om reglerne for gennemførelse af denne underafdeling og navnlig de oprindelsesregler der skal gælde for den i artikel  og omhandlede samhandel herunder bestemmelserne vedrørende identificering af varer med oprindelsesstatus og kontrol af oprindelsen
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 100:
bestemmelser vedrørende udveksling med republikken portugal af viden på kerneenergiområdet
was correctly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)

Language de

Sentence 1:
teil ii die charta der grundrechte der union
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 2:
protokoll über die vorrechte und befreiungen der europäischen union
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 3:
dieser beitritt ändert nicht die in der verfassung festgelegten zuständigkeiten der union   die grundrechte wie sie in der europäischen konvention zum schutz der menschenrechte und grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen verfassungsüberlieferungen der mitgliedstaaten ergeben sind als allgemeine grundsätze teil des unionsrechts
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 4:
   in den bereichen forschung technologische entwicklung und raumfahrt erstreckt sich die zuständigkeit der union darauf maßnahmen zu treffen insbesondere programme zu erstellen und durchzuführen ohne dass die ausübung dieser zuständigkeit die mitgliedstaaten hindert ihre zuständigkeit auszuüben   in den bereichen entwicklungszusammenarbeit und humanitäre hilfe erstreckt sich die zuständigkeit der union darauf maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame politik zu verfolgen ohne das
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 5:
   die union trifft maßnahmen zur koordinierung der beschäftigungspolitik der mitgliedstaaten insbesondere durch die festlegung von leitlinien für diese politik   die union kann initiativen zur koordinierung der sozialpolitik der mitgliedstaaten ergreifen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 6:
allgemeine bildung jugend sport und berufliche bildung
was correctly identified as de (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 7:
zu diesem zweck wird jede ratstagung in zwei teile unterteilt von denen der eine den beratungen über die gesetzgebungsakte der union und der andere den nicht die gesetzgebung betreffenden tätigkeiten gewidmet ist   der vorsitz im rat in allen seinen zusammensetzungen mit ausnahme des rates „ auswärtige angelegenheiten wird von den vertretern der mitgliedstaaten im rat nach maßgabe eines europäischen beschlusses des europäischen rates nach einem system der gleichberechtigten rotation
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 8:
   der europäische rat schlägt dem europäischen parlament nach entsprechenden konsultationen mit qualifizierter mehrheit einen kandidaten für das amt des präsidenten der kommission vor dabei berücksichtigt er das ergebnis der wahlen zum europäischen parlament
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 9:
   werden das europäische parlament und der rat mit dem entwurf eines gesetzgebungsakts befasst so nehmen sie keine akte an die nach dem für den betreffenden bereich geltenden gesetzgebungsverfahren nicht vorgesehen sind
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 10:
in den bereichen in denen für den erlass eines rechtsakts der union einstimmigkeit vorgesehen ist beschließt er einstimmig
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 11:
das europäische parlament oder der rat kann beschließen die übertragung zu widerrufen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 12:
die sozialpartner und der autonome soziale dialog
was incorrectly identified as it (2nd: de, 3rd: es)
Sentence 13:
   um eine verantwortungsvolle verwaltung zu fördern und die beteiligung der zivilgesellschaft sicherzustellen handeln die organe einrichtungen und sonstigen stellen der union unter weitestgehender beachtung des grundsatzes der offenheit   das europäische parlament tagt öffentlich dies gilt auch für den rat wenn er über entwürfe zu gesetzgebungsakten berät oder abstimmt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 14:
der rat hört bevor er eine solche feststellung trifft den betroffenen mitgliedstaat und kann empfehlungen an ihn richten über die er nach demselben verfahren beschließt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 15:
freiheit der meinungsäußerung und informationsfreiheit
was correctly identified as de (2nd: en, 3rd: sv)
Sentence 16:
   erscheint zur erleichterung der ausübung des in artikel i absatz  buchstabe a genannten rechts der unionsbürgerinnen und unionsbürger sich frei zu bewegen und aufzuhalten ein tätigwerden der union erforderlich so können entsprechende maßnahmen durch europäisches gesetz oder rahmengesetz festgelegt werden sofern die verfassung hierfür anderweitig keine befugnisse vorsieht   zu den gleichen wie den in absatz  genannten zwecken können sofern die verfassung hierfür anderweitig
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 17:
   das europäische parlament der rat und die kommission erfüllen die aufgaben die ihnen aufgrund von absatz  übertragen sind indem sie insbesondere
was correctly identified as de (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 18:
   für den freien dienstleistungsverkehr auf dem gebiet des verkehrs gilt kapitel iii abschnitt  über den verkehr   die liberalisierung der mit dem kapitalverkehr verbundenen dienstleistungen der banken und versicherungen wird im einklang mit der liberalisierung des kapitalverkehrs durchgeführt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 19:
   die nach diesem artikel verbotenen vereinbarungen oder beschlüsse sind nichtig
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 20:
er beschließt nach anhörung des europäischen parlaments
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 21:
ob das verhältnis des öffentlichen schuldenstands zum bruttoinlandsprodukt einen bestimmten referenzwert überschreitet es sei denn dass das verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem referenzwert nähert
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 22:
   der rat hebt einige oder sämtliche maßnahmen nach den absätzen  und  auf wenn er der auffassung ist dass das übermäßige defizit in dem betreffenden mitgliedstaat korrigiert worden ist
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 23:
von den nationalen behörden zu allen entwürfen für rechtsvorschriften im bereich der befugnisse der europäischen zentralbank und zwar innerhalb der grenzen und unter den bedingungen die der rat nach dem verfahren des artikels iii absatz  festlegt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 24:
die kommission prüft dieses ersuchen und unterbreitet dem rat umgehend ihre schlussfolgerungen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 25:
besondere bestimmungen für die mitgliedstaaten deren währung der euro ist
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 26:
maßnahmen zur sicherstellung einer einheitlichen vertretung bei den internationalen einrichtungen und konferenzen im finanzbereich artikel iii absatz 
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 27:
durch europäisches gesetz oder rahmengesetz maßnahmen festgelegt werden die dazu bestimmt sind die zusammenarbeit zwischen den mitgliedstaaten durch initiativen zu fördern die die verbesserung des wissensstandes die entwicklung des austausches von informationen und bewährten verfahren die förderung innovativer ansätze und die bewertung von erfahrungen zum ziel haben unter ausschluss jeglicher harmonisierung der rechtsvorschriften der mitgliedstaaten
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 28:
   der dialog zwischen den sozialpartnern auf unionsebene kann falls sie es wünschen zur herstellung vertraglicher beziehungen einschließlich des abschlusses von vereinbarungen führen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 29:
des koalitionsrechts und der kollektivverhandlungen zwischen arbeitgebern und arbeitnehmern
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 30:
zu diesem zweck wird die kommission in enger verbindung mit den mitgliedstaaten durch untersuchungen stellungnahmen und die vorbereitung von beratungen tätig gleichviel ob es sich um innerstaatliche probleme oder um probleme handelt die internationale organisationen betreffen und zwar insbesondere im wege von initiativen die darauf abzielen leitlinien und indikatoren festzulegen den austausch bewährter verfahren durchzuführen und die erforderlichen elemente für eine regelmäßige überwachun
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 31:
dass das entgelt für eine gleiche nach akkord bezahlte arbeit aufgrund der gleichen maßeinheit festgesetzt wird
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 32:
die gemeinsame organisation muss sich auf die verfolgung der ziele des artikels iii beschränken und jede diskriminierung zwischen erzeugern oder verbrauchern innerhalb der union ausschließen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 33:
   die umweltpolitik der union trägt zur verfolgung der nachstehenden ziele bei
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 34:
die mengenmäßige bewirtschaftung der wasserressourcen berühren oder die verfügbarkeit dieser ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 35:
maßnahmen zur unterstützung ergänzung und überwachung der politik der mitgliedstaaten
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 36:
leitlinien und vorhaben von gemeinsamem interesse die das hoheitsgebiet eines mitgliedstaats betreffen bedürfen der zustimmung des betroffenen mitgliedstaats
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 37:
dieses gesetz wird nach anhörung des europäischen parlaments und des wirtschafts und sozialausschusses erlassen   durch europäisches gesetz werden ergänzend zu den in dem mehrjährigen rahmenprogramm vorgesehenen aktionen die maßnahmen festgelegt die für die verwirklichung des europäischen raums der forschung notwendig sind
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 38:
dieses kapitel berührt nicht die wahrnehmung der zuständigkeiten der mitgliedstaaten für die aufrechterhaltung der öffentlichen ordnung und den schutz der inneren sicherheit
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 39:
dabei beschließt er auf vorschlag der kommission vorbehaltlich des artikels iii und nach anhörung des europäischen parlaments
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 40:
die kommission kann alle initiativen ergreifen die dieser koordinierung förderlich sind insbesondere initiativen die darauf abzielen leitlinien und indikatoren festzulegen den austausch bewährter verfahren durchzuführen und die erforderlichen elemente für eine regelmäßige überwachung und bewertung auszuarbeiten
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 41:
es wird nach anhörung des wirtschafts und sozialausschusses erlassen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 42:
förderung einer schnellen und effizienten zusammenarbeit in der union zwischen den einzelstaatlichen katastrophenschutzstellen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 43:
die mitgliedstaaten wenden auf ihren handelsverkehr mit den ländern und hoheitsgebieten das system an das sie aufgrund der verfassung untereinander anwenden
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 44:
zur entwicklung von internationalen maßnahmen zur erhaltung und verbesserung der qualität der umwelt und der nachhaltigen bewirtschaftung der weltweiten natürlichen ressourcen beizutragen um eine nachhaltige entwicklung sicherzustellen
was correctly identified as de (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 45:
die betreffenden mitgliedstaaten vereinbaren in absprache mit dem außenminister der union untereinander die ausführung der mission   die an der durchführung der mission teilnehmenden mitgliedstaaten unterrichten den rat von sich aus oder auf antrag eines anderen mitgliedstaats regelmäßig über den stand der mission
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 46:
der rat beschließt nach anhörung des außenministers der union mit qualifizierter mehrheit
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 47:
   die union kann mit drittländern und den zuständigen internationalen organisationen alle übereinkünfte schließen die zur verwirklichung der ziele nach den artikeln iii und iii beitragen
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 48:
das europäische parlament wird darüber unterrichtet
was correctly identified as de (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 49:
sie werden von den regierungen der mitgliedstaaten im gegenseitigen einvernehmen nach anhörung des in artikel iii vorgesehenen ausschusses ernannt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 50:
er beschließt auf initiative des präsidenten des gerichtshofs
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 51:
in den europäischen gesetzen oder verordnungen des rates kann dem gerichtshof der europäischen union eine zuständigkeit übertragen werden die die befugnis zu unbeschränkter ermessensnachprüfung und zur änderung oder verhängung der in ihnen vorgesehenen sanktionen umfasst
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 52:
die erfüllung der sich aus der verfassung und der satzung des europäischen systems der zentralbanken und der europäischen zentralbank ergebenden verpflichtungen durch die nationalen zentralbanken
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 53:
die prüfung der einnahmen erfolgt anhand der feststellungen und der zahlungen der einnahmen an die union
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 54:
der wirtschafts und sozialausschuss wird vom europäischen parlament vom rat oder von der kommission in den in der verfassung vorgesehenen fällen gehört
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 55:
er kann auch von sich aus stellungnahmen abgeben
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 56:
   hat der rat binnen drei monaten nach eingang der abänderungen des europäischen parlaments mit qualifizierter mehrheit
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 57:
die zwangsvollstreckung erfolgt nach den vorschriften des zivilprozessrechts des mitgliedstaats in dessen hoheitsgebiet sie stattfindet
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 58:
die vollstreckungsklausel wird nach einer prüfung die sich lediglich auf die echtheit des titels erstrecken darf von der staatlichen behörde erteilt welche die regierung jedes mitgliedstaats zu diesem zweck bestimmt und der kommission und dem gerichtshof der europäischen union benennt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 59:
   der rat kann auf vorschlag der kommission unter beachtung der sonstigen bestimmungen des absatzes  entsprechend dem europäischen gesetz nach artikel iii einen europäischen beschluss erlassen mit dem er über dieses zwölftel hinausgehende ausgaben genehmigt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 60:
das statut der beamten der union und die beschäftigungsbedingungen für die sonstigen bediensteten der union werden durch europäisches gesetz festgelegt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 61:
   unbeschadet des artikels  des protokolls über die satzung des europäischen systems der zentralbanken und der europäischen zentralbank werden durch europäisches gesetz oder rahmengesetz maßnahmen für die erstellung von statistiken festgelegt wenn dies für die durchführung der tätigkeiten der union erforderlich ist   die erstellung der statistiken erfolgt unter wahrung der unparteilichkeit der zuverlässigkeit der objektivität der wissenschaftlichen unabhängigkeit der kostenwi
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 62:
der europäische rat erlässt die europäischen beschlüsse nach den absätzen  und  einstimmig nach zustimmung des europäischen parlaments das mit der mehrheit seiner mitglieder beschließt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 63:
vereinfachtes änderungsverfahren betreffend die internen politikbereiche der union
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 64:
w dowód czego nizej podpisani pelnomocnicy zlozyli swoje podpisy pod niniejszym traktatem
was incorrectly identified as pl (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 65:
in einem zweikammersystem hat jede der beiden kammern eine stimme
was correctly identified as de (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 66:
der gerichtshof kann nur in der besetzung mit einer ungeraden zahl von richtern rechtswirksam entscheiden
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 67:
eine partei kann den antrag auf änderung der zusammensetzung des gerichtshofs oder einer seiner kammern weder mit der staatsangehörigkeit eines richters noch damit begründen dass dem gerichtshof oder einer seiner kammern kein richter ihrer staatsangehörigkeit angehört
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 68:
nach maßgabe der verfahrensordnung kann der gerichtshof gegenüber ausbleibenden zeugen die den gerichten allgemein zuerkannten befugnisse ausüben und geldbußen verhängen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 69:
jeder mitgliedstaat behandelt die eidesverletzung eines zeugen oder sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in zivilsachen zuständigen gerichten begangene straftat
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 70:
die wiederaufnahme des verfahrens kann beim gerichtshof nur dann beantragt werden wenn eine tatsache von entscheidender bedeutung bekannt wird die vor verkündung des urteils dem gerichtshof und der die wiederaufnahme beantragenden partei unbekannt war
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 71:
dem gerichtshof sind ebenfalls klagen nach denselben artikeln vorbehalten die von einem unionsorgan gegen eine handlung oder wegen unterlassener beschlussfassung des europäischen parlaments oder des rates dieser beiden organe in den fällen in denen sie gemeinsam beschließen oder der kommission erhoben werden sowie der klagen die von einem organ gegen eine handlung oder wegen unterlassener beschlussfassung der europäischen zentralbank erhoben werden
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 72:
nach artikel i absatz  und artikel iii absatz  der verfassung ist es das vorrangige ziel des europäischen systems der zentralbanken die preisstabilität zu gewährleisten
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 73:
zu allen vorschlägen für rechtsakte der union in den unter die befugnisse der europäischen zentralbank fallenden bereichen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 74:
das europäische system der zentralbanken wird von den beschlussorganen der europäischen zentralbank geleitet
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 75:
innerhalb jeder gruppe sind die präsidenten der nationalen zentralbanken für gleich lange zeiträume stimmberechtigt
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 76:
das direktorium führt die geldpolitik nach den leitlinien und beschlüssen des rates der europäischen zentralbank aus
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 77:
nach artikel iii absatz  der verfassung erlässt der rat die europäischen verordnungen und beschlüsse zur festlegung der in artikel  artikel  absatz  artikel  absatz  artikel  artikel  absatz  artikel  absatz  artikel  absatz  und artikel  absatz  dieser satzung genannten maßnahmen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 78:
allen sonstigen erforderlichen maßnahmen zur anwendung von artikel  nach artikel  absatz 
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 79:
nach artikel  wird jeder nationalen zentralbank ein gewichtsanteil in dem schlüssel für die zeichnung des kapitals der europäischen zentralbank zugeteilt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 80:
die mitgliedstaaten haften nur bis zur höhe ihres anteils am gezeichneten und nicht eingezahlten kapital
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 81:
er übt die in den artikeln  und  für die ernennung und amtsenthebung der mitglieder des verwaltungsrates und des direktoriums sowie die in artikel  absatz  unterabsatz  vorgesehenen befugnisse aus
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 82:
   ein ordentliches mitglied kann nur dann seines amtes enthoben werden wenn es die für die wahrnehmung seiner aufgaben erforderlichen voraussetzungen nicht mehr erfüllt in diesem falle kann der rat der gouverneure mit qualifizierter mehrheit seine amtsenthebung verfügen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 83:
der kumulierte betrag der betreffenden positionen wird unter abzug einer summe die dem für jede beteiligung der bank gezeichneten  ausgezahlten oder noch nicht ausgezahlten  betrag entspricht berechnet
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 84:
vermögensgegenstände liegenschaften guthaben und geschäfte der union
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 85:
die erforderlichen verwaltungsbestimmungen zur feststellung dieser personen werden der kommission mitgeteilt
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 86:
   dänemark verpflichtet sich der europäischen atomgemeinschaft insbesondere bei besuchen von bediensteten der europäischen atomgemeinschaft oder der mitgliedstaaten im forschungszentrum risø alle ergänzenden informationen zu den von ihm übermittelten berichten unter bedingungen zu erteilen die von fall zu fall im gegenseitigen einvernehmen festzulegen sind
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 87:
   ist eine ausschließliche oder teilweise ausschließliche lizenz gewährt worden so fördert und erleichtert irland die gewährung von unterlizenzen an die mitgliedstaaten personen und unternehmen der gemeinschaft zu kommerziellen bedingungen durch die inhaber solcher lizenzen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 88:
metallurgie stahl zirkoniumlegierungen und beton
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 89:
hinreichende sicherheit für dauer und wirksamkeit ihrer tätigkeit bieten und
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 90:
der rat beschließt nach anhörung des europäischen parlaments
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 91:
die entwicklung von geräten der medizinischen elektronik
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 92:
   auf den gebieten auf denen die hellenische republik der europäischen atomgemeinschaft kenntnisse zur verfügung stellt gewähren die zuständigen stellen den mitgliedstaaten personen und unternehmen der gemeinschaft auf antrag lizenzen zu kommerziellen bedingungen soweit diese stellen ausschließliche rechte an in den mitgliedstaaten der gemeinschaft angemeldeten patenten besitzen und soweit sie gegenüber dritten in keiner weise verpflichtet sind eine ausschließliche oder teilweise auss
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 93:
die gewährung solcher ausschließlichen oder teilweise ausschließlichen lizenzen erfolgt auf normaler kommerzieller basis
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 94:
festlegung der strukturmaßnahmen die zugunsten von ceuta und melilla getroffen werden könnten
was correctly identified as de (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 95:
bestimmungen über die wirtschaftliche und industrielle entwicklung portugals
was correctly identified as de (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 96:
die anwendung von isotopen insbesondere stabiler isotopen
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 97:
durch europäisches gesetz des rates können die erforderlichen änderungen an diesem abschnitt vorgenommen werden
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 98:
bestimmungen über den straßen und schienenverkehr sowie über den kombinierten verkehr in österreich
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 99:
  dezember unterzeichneten verwaltungsvereinbarung ergibt worin der zeitpunkt des inkrafttretens des in dem transitabkommen genannten ökopunktesystems sowie die verfahren für seine einführung festgelegt sind
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 100:
sind über folgende bestimmungen übereingekommen die dem vertrag über eine verfassung für europa und dem vertrag zur gründung der europäischen atomgemeinschaft beigefügt sind
was correctly identified as de (2nd: nl, 3rd: da)

Language el

Sentence 1:
πρωτ?κολλο σχετικ? με ορισμ?νες διατ?ξεις που αφορο?ν το ηνωμ?νο βασ?λειο της μεγ?λης βρεταν?ας και της βορε?ου ιρλανδ?ας εν σχ?σει προς την οικονομικ? και νομισματικ? ?νωση
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 2:
πρωτ?κολλο σχετικ? με την απ?κτηση ακιν?των στη δαν?α
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 3:
ο προεδροσ τησ γαλλικησ δημοκρατιασ
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 4:
    η ?νωση παρ?χει στους πολ?τες της χ?ρο ελευθερ?ας ασφ?λειας και δικαιοσ?νης χωρ?ς εσωτερικ? σ?νορα και εσωτερικ? αγορ? ?που ο ανταγωνισμ?ς ε?ναι ελε?θερος και αν?θευτος
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 5:
τον χ?ρο ελευθερ?ας ασφ?λειας και δικαιοσ?νης
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 6:
απ?χουν απ? κ?θε πρ?ξη ασυμβ?βαστη προς τα καθ?κοντ? τους ? την εκτ?λεση του ?ργου τους
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 7:
τα μ?λη της επιτροπ?ς υποβ?λλουν παρα?τηση εφ?σον τους το ζητ?σει ο πρ?εδρος
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 8:
    ο υπουργ?ς εξωτερικ?ν της ?νωσης κατ?χει μ?α εκ των θ?σεων αντιπρο?δρου της επιτροπ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 9:
οι δικαστ?ς και οι γενικο? εισαγγελε?ς του δικαστηρ?ου και οι δικαστ?ς του γενικο? δικαστηρ?ου επιλ?γονται μεταξ? προσωπικοτ?των που παρ?χουν πλ?ρη εχ?γγυα ανεξαρτησ?ας και πληρο?ν τις απαιτο?μενες προ?ποθ?σεις των ?ρθρων ιιι και ιιι
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 10:
η ευρωπα?κ? απ?φαση αποτελε? μη νομοθετικ? πρ?ξη δεσμευτικ? ως προς ?λα τα μ?ρη της
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 11:
    οι νομικ?ς πρ?ξεις αιτιολογο?νται και αναφ?ρονται στις προτ?σεις πρωτοβουλ?ες συστ?σεις αιτ?σεις ? γν?μες που προβλ?πονται απ? το σ?νταγμα
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 12:
τα κρ?τη μ?λη ε?ναι αλληλ?γγυα μεταξ? τους
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 13:
η εκτ?λεση των καθηκ?ντων αυτ?ν βασ?ζεται στα μ?σα που παρ?χουν τα κρ?τη μ?λη
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 14:
    το ευρωπα?κ? κοινοβο?λιο συνεδρι?ζει δημ?σια καθ?ς και το συμβο?λιο ?ταν συσκ?πτεται και ψηφ?ζει επ? σχεδ?ου νομοθετικ?ς πρ?ξης
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 15:
    η ?νωση σ?βεται και δεν θ?γει το καθεστ?ς που ?χουν σ?μφωνα με το εθνικ? δ?καιο οι εκκλησ?ες και οι θρησκευτικ?ς εν?σεις ? κοιν?τητες στα κρ?τη μ?λη
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 16:
η ?νωση συμβ?λλει στη διαφ?λαξη και την αν?πτυξη αυτ?ν των κοιν?ν αξι?ν σεβ?μενη την πολυμορφ?α των πολιτισμ?ν και των παραδ?σεων των λα?ν της ευρ?πης καθ?ς και την εθνικ? ταυτ?τητα των κρατ?ν μελ?ν της και την οργ?νωση της δημ?σιας εξουσ?ας τους σε εθνικ? περιφερειακ? κ`
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 17:
    κ?θε πρ?σωπο δικαιο?ται να ε?ναι κ?ριος των νομ?μως κτηθ?ντων αγαθ?ν του να τα χρησιμοποιε? να τα διαθ?τει και να τα κληροδοτε?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 18:
κ?θε πρ?σωπο ?χει δικα?ωμα πρ?σβασης σε δωρε?ν υπηρεσ?ες ευρ?σεως εργασ?ας
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 19:
κοινωνικ? ασφ?λεια και κοινωνικ? αρωγ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 20:
    κ?θε πρ?σωπο που διαμ?νει και διακινε?ται νομ?μως στο εσωτερικ? της ?νωσης ?χει δικα?ωμα στις παροχ?ς κοινωνικ?ς ασφ?λειας και στα κοινωνικ? πλεονεκτ?ματα σ?μφωνα με το δ?καιο της ?νωσης και τις εθνικ?ς νομοθεσ?ες και πρακτικ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 21:
    τα μ?λη του ευρωπα?κο? κοινοβουλ?ου εκλ?γονται με ?μεση και καθολικ? ελε?θερη και μυστικ? ψηφοφορ?α
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 22:
επ?σης δεν επιβ?λλεται ποιν? βαρ?τερη απ? εκε?νη η οπο?α επιβαλλ?ταν κατ? τη στιγμ? της τ?λεσης του αδικ?ματος
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 23:
    οι εργαζ?μενοι ?χουν το δικα?ωμα με την επιφ?λαξη των περιορισμ?ν που δικαιολογο?νται για λ?γους δημ?σιας τ?ξης δημ?σιας ασφ?λειας και δημ?σιας υγε?ας
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 24:
δραστηρι?τητες των ελε?θερων επαγγελμ?των
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 25:
    το συμβο?λιο μετ? απ? πρ?ταση της επιτροπ?ς εκδ?δει ευρωπα?κο?ς κανονισμο?ς ? αποφ?σεις που καθορ?ζουν τους δασμο?ς του κοινο? δασμολογ?ου
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 26:
    το ?ρθρο ιιι δεν θ?γει το δικα?ωμα των κρατ?ν μελ?ν
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 27:
στον περιορισμ? ? τον ?λεγχο της παραγωγ?ς της δι?θεσης των προ??ντων της τεχνολογικ?ς αν?πτυξης ? των επενδ?σεων
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 28:
στην εξ?ρτηση της σ?ναψης συμβ?σεων απ? την αποδοχ? εκ μ?ρους των συναλλασσομ?νων προσθ?των παροχ?ν οι οπο?ες λ?γω της φ?σης τους ? σ?μφωνα με τις εμπορικ?ς συν?θειες δεν ?χουν σχ?ση με το αντικε?μενο των συμβ?σεων αυτ?ν
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 29:
ε?ν το εν λ?γω κρ?τος μ?λος δεν συμμορφωθε? προς την ευρωπα?κ? απ?φαση αυτ? εντ?ς της ταχθε?σας προθεσμ?ας η επιτροπ? ? οποιοδ?ποτε ?λλο ενδιαφερ?μενο κρ?τος μ?λος δ?ναται να προσφ?γει απευθε?ας στο δικαστ?ριο της ευρωπα?κ?ς ?νωσης κατ? παρ?κκλιση των ?ρθρων ιιι και ιιι
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 30:
ε?ν κρ?νει ?τι ?να σχ?διο δεν συμβιβ?ζεται με την εσωτερικ? αγορ? κατ? το ?ρθρο ιιι κινε? αμ?σως τη διαδικασ?α της παραγρ?φου
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 31:
    ε?ν υπ?ρχει φ?βος ?τι η θ?σπιση ? η τροποπο?ηση νομοθετικ?ς κανονιστικ?ς ? διοικητικ?ς δι?ταξης κρ?τους μ?λους ενδ?χεται να προκαλ?σει στρ?βλωση κατ? την ?ννοια του?ρθρου ιιι το κρ?τος μ?λος που θ?λει να προβε? στην εν?ργεια αυτ? συμβουλε?εται την επιτροπ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 32:
με β?ση τα συμπερ?σματα αυτ? το συμβο?λιο διατυπ?νει σ?σταση ?που εκτ?θενται οι γενικο? αυτο? προσανατολισμο?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 33:
ε?ν το συμβο?λιο ?χει προηγουμ?νως ανακοιν?σει δημ?σια τις συστ?σεις του μ?λις καταργηθε? η ευρωπα?κ? απ?φαση της παραγρ?φου προβα?νει σε δημ?σια δ?λωση ?τι δεν υφ?σταται πλ?ον υπερβολικ? ?λλειμμα στο εν λ?γω κρ?τος μ?λος
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 34:
να διενεργε? πρ?ξεις συναλλ?γματος σ?μφωνα με τις διατ?ξεις του ?ρθρου ιιι
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 35:
το συμβο?λιο αποφασ?ζει μετ? απ? διαβο?λευση με το ευρωπα?κ? κοινοβο?λιο και την ευρωπα?κ? κεντρικ? τρ?πεζα
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 36:
η εξ?ταση αυτ? καλ?πτει ?λα τα μ?τρα που αφορο?ν τις κιν?σεις κεφαλα?ων και τις πληρωμ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 37:
ως ειδικ? πλειοψηφ?α ορ?ζεται ποσοστ? τουλ?χιστον   των λοιπ?ν μελ?ν του συμβουλ?ου το οπο?ο αντιπροσωπε?ει κρ?τη μ?λη που συγκεντρ?νουν ποσοστ? τουλ?χιστον   του πληθυσμο? των συμμετεχ?ντων κρατ?ν μελ?ν
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 38:
δι?ρκεια της σ?γκλισης που επ?τυχε το κρ?τος μ?λος για το οπο?ο ισχ?ει παρ?κκλιση και της συμμετοχ?ς του στον μηχανισμ? συναλλαγματικ?ν ισοτιμι?ν αντανακλ?μενη στα επ?πεδα των μακροπρ?θεσμων επιτοκ?ων
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 39:
    το συμβο?λιο μπορε? μετ? απ? σ?σταση της επιτροπ?ς και διαβο?λευση με την οικονομικ? και δημοσιονομικ? επιτροπ? να εκδ?σει ευρωπα?κ? απ?φαση που να ορ?ζει ?τι το εν λ?γω κρ?τος μ?λος οφε?λει να τροποποι?σει να αναστε?λει ? να καταργ?σει τα μ?τρα διασφ?λισης που προβλ
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 40:
    το ευρωπα?κ? συμβο?λιο εξετ?ζει ετησ?ως την κατ?σταση της απασχ?λησης στην ?νωση και εγκρ?νει σχετικ? συμπερ?σματα β?σει κοιν?ς ετ?σιας ?κθεσης του συμβουλ?ου και της επιτροπ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 41:
κατ? την εκπ?νηση των προτ?σεων αυτ?ν λαμβ?νεται υπ?ψη η αλληλεξ?ρτηση των γεωργικ?ν ζητημ?των που αφορ? το παρ?ν τμ?μα
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 42:
την ποσοτικ? διαχε?ριση των υδ?τινων π?ρων ? που αφορο?ν αμ?σως ? εμμ?σως τη διαθεσιμ?τητα των εν λ?γω π?ρων
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 43:
    προκειμ?νου να προωθ?σει τα συμφ?ροντα των καταναλωτ?ν και να διασφαλ?σει υψηλ? επ?πεδο προστασ?ας του καταναλωτ? η ?νωση συμβ?λλει στην προστασ?α της υγε?ας της ασφ?λειας και των οικονομικ?ν συμφερ?ντων των καταναλωτ?ν καθ?ς και στην προαγωγ? του δικαι?ματος ενημ`
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 44:
    ευρωπα?κ?ς ν?μος ? ν?μοςπλα?σιο εφαρμ?ζει την παρ?γραφο λαμβ?νοντας υπ?ψη την ιδιομορφ?α των μεταφορ?ν
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 45:
οι φορολογικ?ς επιβαρ?νσεις ? τα τ?λη εκτ?ς των κομ?στρων που εισπρ?ττονται απ? τον μεταφορ?α κατ? τη δι?λευση των συν?ρων δεν πρ?πει να υπερβα?νουν ?να ε?λογο επ?πεδο με β?ση τα πραγματικ? ?ξοδα που συνεπ?γεται η δι?λευση αυτ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 46:
    ως συμπλ?ρωμα των δρ?σεων που προβλ?πονται στο πολυετ?ς πρ?γραμμαπλα?σιο ευρωπα?κ?ς ν?μος θεσπ?ζει τα μ?τρα που απαιτο?νται για την υλοπο?ηση του ευρωπα?κο? χ?ρου ?ρευνας
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 47:
το συμβο?λιο εκδ?δει ευρωπα?κο?ς κανονισμο?ς για να εξασφαλ?ζει τη διοικητικ? συνεργασ?α μεταξ? των αρμ?διων υπηρεσι?ν των κρατ?ν μελ?ν στους τομε?ς που καλ?πτονται απ? το παρ?ν κεφ?λαιο καθ?ς και μεταξ? των εν λ?γω υπηρεσι?ν και της επιτροπ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 48:
τις προ?ποθ?σεις υπ? τις οπο?ες οι υπ?κοοι τρ?των χωρ?ν μπορο?ν να κυκλοφορο?ν ελε?θερα για σ?ντομο χρονικ? δι?στημα στην ?νωση
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 49:
?ποτε απαιτε?ται οι πρ?ξεις της ?νωσης που θεσπ?ζονται β?σει του παρ?ντος τμ?ματος περι?χουν κατ?λληλα μ?τρα για την εφαρμογ? της εν λ?γω αρχ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 50:
το συμβο?λιο μπορε? μετ? απ? πρ?ταση της επιτροπ?ς να εκδ?σει ευρωπα?κ? απ?φαση για τον καθορισμ? των πτυχ?ν του οικογενειακο? δικα?ου με διασυνοριακ?ς επιπτ?σεις που μπορο?ν να αποτελ?σουν αντικε?μενο πρ?ξεων που θεσπ?ζονται σ?μφωνα με τη συν?θη νομοθετικ? διαδικασ?α
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 51:
αναπ?μπει το σχ?διο στο συμβο?λιο θ?τοντας τ?ρμα στην αναβολ? της προβλεπ?μενης στο ?ρθρο ιιι διαδικασ?ας ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 52:
    η ευρωπα?κ? εισαγγελ?α ε?ναι αρμ?δια για την καταζ?τηση τη δ?ωξη και την παραπομπ? εν?πιον της δικαιοσ?νης ενδεχομ?νως σε σ?νδεση με την ευρωπ?λ των δραστ?ν αδικημ?των εις β?ρος των οικονομικ?ν συμφερ?ντων της ?νωσης ?πως τα συμφ?ροντα αυτ? ορ?ζονται στον ευρωπα?κ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 53:
    η δρ?ση της ?νωσης αποσκοπε? να ενθαρρ?νει τη συνεργασ?α μεταξ? κρατ?ν μελ?ν και ε?ν αυτ? ε?ναι αναγκα?ο να υποστηρ?ζει και να συμπληρ?νει τη δρ?ση τους στους εξ?ς τομε?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 54:
    ?ταν μια διεθν?ς κατ?σταση απαιτε? επιχειρησιακ? δρ?ση εκ μ?ρους της ?νωσης το συμβο?λιο εκδ?δει τις αναγκα?ες ευρωπα?κ?ς αποφ?σεις
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 55:
    με την επιφ?λαξη του ?ρθρου ιιι επιτροπ? πολιτικ?ς και ασφ?λειας παρακολουθε? τη διεθν? κατ?σταση στους τομε?ς που εμπ?πτουν στην κοιν? εξωτερικ? πολιτικ? και πολιτικ? ασφ?λειας και συμβ?λλει στον καθορισμ? των πολιτικ?ν διατυπ?νοντας γν?μες απευθυν?μενες στο συμβ
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 56:
ο υπουργ?ς εξωτερικ?ν της ?νωσης υποβ?λλει ?κθεση στο συμβο?λιο σχετικ? με την εκτ?λεση της εντολ?ς αυτ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 57:
εναπ?κειται στο συμβο?λιο και την επιτροπ? να μεριμνο?ν ?στε οι υπ? διαπραγμ?τευση συμφων?ες να συν?δουν με τις πολιτικ?ς και τους εσωτερικο?ς καν?νες της ?νωσης
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 58:
το πρ?το εδ?φιο δεν θ?γει την αρμοδι?τητα των κρατ?ν μελ?ν να διεξ?γουν διαπραγματε?σεις στο πλα?σιο διεθν?ν οργανισμ?ν και να συν?πτουν συμφων?ες
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 59:
το πρ?το εδ?φιο δεν θ?γει την αρμοδι?τητα των κρατ?ν μελ?ν να διεξ?γουν διαπραγματε?σεις στο πλα?σιο διεθν?ν οργανισμ?ν και να συν?πτουν συμφων?ες
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 60:
    το συμβο?λιο εγκρ?νει την ?ναρξη διαπραγματε?σεων εκδ?δει οδηγ?ες διαπραγμ?τευσης επιτρ?πει την υπογραφ? και συν?πτει τις συμφων?ες
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 61:
ε?ν η απ?φαση αυτ? ?χει επιπτ?σεις στον τομ?α της ?μυνας το συμβο?λιο αποφασ?ζει σ?μφωνα με το ?ρθρο ιιι παρ?γραφος 
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 62:
ο διαμεσολαβητ?ς συντ?σσει ετ?σια ?κθεση προς το ευρωπα?κ? κοινοβο?λιο σχετικ? με τα αποτελ?σματα των ερευν?ν του
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 63:
αν? τριετ?α γ?νεται μερικ? αναν?ωση των μελ?ν του γενικο? δικαστηρ?ου
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 64:
προτο? ?να κρ?τος μ?λος ασκ?σει προσφυγ? κατ? ?λλου κρ?τους μ?λους επικαλο?μενο παρ?βαση υποχρ?ωσης εκ του συντ?γματος οφε?λει να υποβ?λει το ζ?τημα στην επιτροπ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 65:
ε?ν η προσφυγ? ε?ναι β?σιμη το δικαστ?ριο της ευρωπα?κ?ς ?νωσης κηρ?σσει την προσβαλλομ?νη πρ?ξη ?κυρη
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 66:
κατ? την ?σκηση των αρμοδιοτ?των του ως προς τις διατ?ξεις των τμημ?των και του τ?τλου ιιι κεφ?λαιο ιv σχετικ? με τον χ?ρο ελευθερ?ας ασφ?λειας και δικαιοσ?νης το δικαστ?ριο της ευρωπα?κ?ς ?νωσης δεν ε?ναι αρμ?διο να ελ?γχει το κ?ρος ? την αναλογικ?τητα επιχειρησιακ?ν δ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 67:
ο πρ?εδρος της ευρωπα?κ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζας παρουσι?ζει την ?κθεση αυτ? στο ευρωπα?κ? κοινοβο?λιο το οπο?ο μπορε? να προβα?νει β?σει αυτ?ς σε γενικ? συζ?τηση και στο συμβο?λιο
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 68:
τα ?ργανα αυτ? ? οι υπηρεσ?ες αυτ?ς γνωστοποιο?ν στο ελεγκτικ? συν?δριο ε?ν προτ?θενται να συμμετ?σχουν στον ?λεγχο
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 69:
η θητε?α τους μπορε? να ανανεωθε?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 70:
για τον σκοπ? αυτ? μπορο?ν τηρουμ?νων των διατ?ξεων του συντ?γματος να συν?πτουν διοργανικ?ς συμφων?ες οι οπο?ες ενδ?χεται να ?χουν δεσμευτικ? χαρακτ?ρα
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 71:
ε?ν εντ?ς της προθεσμ?ας των ημερ?ν που ορ?ζεται στην παρ?γραφο η επιτροπ? συνδιαλλαγ?ς συμφων?σει επ? κοινο? σχεδ?ου το ευρωπα?κ? κοινοβο?λιο και το συμβο?λιο διαθ?τουν προθεσμ?α ημερ?ν ?καστο απ? την ημερομην?α της συμφων?ας αυτ?ς για να εγκρ?νουν το κοιν? σχ?διο
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 72:
η επιτροπ? εντ?ς προθεσμ?ας τεσσ?ρων μην?ν απ? την ημερομην?α παραλαβ?ς της γνωστοπο?ησης επιβεβαι?νει τη συμμετοχ? του εν λ?γω κρ?τους μ?λους
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 73:
του βασιλε?ου της δαν?ας της ιρλανδ?ας και του ηνωμ?νου βασιλε?ου της μεγ?λης βρεταν?ας και βορε?ου ιρλανδ?ας
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 74:
οι αποφ?σεις της ολομελε?ας του δικαστηρ?ου ε?ναι ?γκυρες μ?νον ε?ν παρ?στανται δεκαπ?ντε δικαστ?ς
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 75:
οι δικαστ?ς και οι γενικο? εισαγγελε?ς δεν δ?νανται να μετ?χουν στην εκδ?καση υποθ?σεως στην οπο?α ε?χαν προηγουμ?νως λ?βει μ?ρος ως εκπρ?σωποι σ?μβουλοι ? δικηγ?ροι εν?ς των διαδ?κων ? στην οπο?α εκλ?θησαν να εκφ?ρουν γν?μη ως μ?λη δικαστηρ?ου εξεταστικ?ς επιτροπ?ς ? υ
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 76:
ε?ν δικαστ?ς ? γενικ?ς εισαγγελε?ς κρ?νει ?τι δεν δ?ναται για ειδικ? λ?γο να μετ?σχει στην εκδ?καση ? την εξ?ταση ορισμ?νης υποθ?σεως το αναφ?ρει στον πρ?εδρο
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 77:
η απ?φαση που εκδ?δεται απ? τον πρ?εδρο ? απ? τον αναπληρωτ? του ?χει προσωριν? χαρακτ?ρα και ουδ?λως προδικ?ζει την απ?φαση του δικαστηρ?ου επ? της κυρ?ας υποθ?σεως
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 78:
ο γενικ?ς εισαγγελ?ας διατυπ?νει δημ?σια με πλ?ρη αμεροληψ?α και ανεξαρτησ?α αιτιολογημ?νες προτ?σεις επ? ορισμ?νων υποθ?σεων που ?χουν υποβληθε? στο γενικ? δικαστ?ριο προκειμ?νου να το συνδρ?μει στην εκπλ?ρωση του ?ργου του
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 79:
σε ορισμ?νες υποθ?σεις που ορ?ζονται απ? τον κανονισμ? διαδικασ?ας το γενικ? δικαστ?ριο μπορε? να συν?ρχεται εν ολομελε?α ? με μονομελ? σ?νθεση
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 80:
εθνικ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζες
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 81:
απαγορε?εται επ?σης να αγορ?ζουν απευθε?ας χρε?γραφα απ? τους οργανισμο?ς ? φορε?ς αυτο?ς η ευρωπα?κ? κεντρικ? τρ?πεζα ? οι εθνικ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζες
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 82:
    μ?νοι εγγεγραμμ?νοι μεριδιο?χοι και κ?τοχοι του κεφαλα?ου της ευρωπα?κ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζας ε?ναι οι εθνικ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζες
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 83:
    το συνολικ? ποσ? του νομισματικο? εισοδ?ματος των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν καταν?μεται μεταξ? τους κατ  αναλογ?α προς τα καταβεβλημ?να μερ?δια συμμετοχ?ς τους στο κεφ?λαιο της ευρωπα?κ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζας με την επιφ?λαξη τυχ?ν αποφ?σεων που λαμβ?νει το διοικη?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 84:
ε?τε μετ? απ? πρ?ταση της επιτροπ?ς και διαβο?λευση με την ευρωπα?κ? κεντρικ? τρ?πεζα
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 85:
    ο πρ?εδρος του συμβουλ?ου και ?να μ?λος της επιτροπ?ς μπορο?ν να συμμετ?χουν χωρ?ς δικα?ωμα ψ?φου στις συνεδρι?σεις του γενικο? συμβουλ?ου
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 86:
χρησιμοποιο?νται οι ?διες περ?οδοι αναφορ?ς για τα στατιστικ? στοιχε?α με τις εφαρμοσθε?σες για την τελευτα?α πενταετ? αναπροσαρμογ? της στ?θμισης β?σει του ?ρθρου  παρ?γραφος 
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 87:
τα μ?λη του διοικητικο? συμβουλ?ου επιλ?γονται μεταξ? προσωπικοτ?των που παρ?χουν πλ?ρη εχ?γγυα ανεξαρτησ?ας και ικανοτ?των
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 88:
για τον σκοπ? αυτ? ελ?γχει ?τι οι πρ?ξεις της τρ?πεζας πραγματοποι?θηκαν σ?μφωνα με τις διατυπ?σεις και τις διαδικασ?ες που ορ?ζονται απ? το παρ?ν καταστατικ? και τον εσωτερικ? κανονισμ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 89:
το σωρευτικ? ποσ? των εν λ?γω θ?σεων υπολογ?ζεται αφο? αφαιρεθε? ποσ? ?σο προς το εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο ε?τε ?χει καταβληθε? ε?τε ?χι για οιαδ?ποτε συμμετοχ? της τρ?πεζας
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 90:
?ταν προωθο?νται μ?σω του κρ?τους υποβ?λλονται για διατ?πωση γν?μης στην επιτροπ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 91:
οι δραστηρι?τητες της τρ?πεζας και των οργ?νων της που ασκο?νται σ?μφωνα με το καταστατικ? του ευρωπα?κο? συστ?ματος κεντρικ?ν τραπεζ?ν και της ευρωπα?κ?ς κεντρικ?ς τρ?πεζας δεν υπ?κεινται σε φ?ρο κ?κλου εργασι?ν
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 92:
εχοντασ υποψη ?τι οι εν λ?γω διατ?ξεις πρ?πει να υποστο?ν τις αναγκα?ες τεχνικ?ς προσαρμογ?ς ?στε να ε?ναι σ?μφωνες με το σ?νταγμα χωρ?ς να αλλοι?νεται το νομικ? τους περιεχ?μενο
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 93:
η ?νωση και τα ?λλα κρ?τη μ?λη παρ?χουν για το σκοπ? αυτ?ν τη συνδρομ? τους στα προσχωρο?ντα κρ?τη του ?ρθρου 
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 94:
η επιτροπ? ανακοιν?νει τις γν?σεις αυτ?ς στις επιχειρ?σεις της κοιν?τητας υπ? τους ?ρους που προβλ?πονται στο ?ρθρο  της συνθ?κης περ? ιδρ?σεως της ευρωπα?κ?ς κοιν?τητας ατομικ?ς εν?ργειας
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 95:
η παραχ?ρηση τ?τοιων αποκλειστικ?ν ? μερικ?ς αποκλειστικ?ν αδει?ν πραγματοποιε?ται επ? κανονικ?ς εμπορικ?ς β?σεως
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 96:
της πρ?ξεως περ? των ?ρων προσχωρ?σεως της ελληνικ?ς δημοκρατ?ας εφαρμ?ζονται ?ναντι της ελληνικ?ς δημοκρατ?ας σ?μφωνα με τους ?ρους που προβλ?πονται στο παρ?ρτημα αυτ? εκτ?ς των παραπομπ?ν στα σημε?α και β
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 97:
την εφαρμογ? των πυρηνικ?ν τεχνικ?ν στην αρχαιομετρ?α
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 98:
αυτ? η δικαστικ? απ?φαση μπορε? να διατ?σσει την καταβολ? εγγυ?σεως η οπο?α προορ?ζεται για την αποζημ?ωση του εικαζ?μενου παραβ?τη σε περ?πτωση ζημ?ας προκαλο?μενης απ? την κατ?σχεσηπεριγραφ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 99:
αυτ? η δικαστικ? απ?φαση μπορε? να διατ?σσει την καταβολ? εγγυ?σεως η οπο?α προορ?ζεται για την αποζημ?ωση του εικαζ?μενου παραβ?τη σε περ?πτωση ζημ?ας προκαλο?μενης απ? την κατ?σχεσηπεριγραφ?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 100:
συμφωνο?ν προκειμ?νου να διευκολ?νουν την ισπανικ? κυβ?ρνηση στην ολοκλ?ρωση του καθ?κοντος αυτο? να συστ?σουν στα θεσμικ? ?ργανα τη χρησιμοπο?ηση ?λων των μ?σων και διαδικασι?ν που προβλ?πονται απ? το σ?νταγμα προσφε?γοντας ιδ?ως στην κατ?λληλη χρ?ση των π?ρων της ?ν?
was correctly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)

Language en

Sentence 1:
integrated into the framework of the european union
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 2:
protocol on asylum for nationals of member states
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 3:
the right to enjoy in the territory of a third country in which the member state of which they are nationals is not represented the protection of the diplomatic and consular authorities of any member state on the same conditions as the nationals of that state
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 4:
the member states shall exercise their competence to the extent that the union has not exercised or has decided to cease exercising its competence
was correctly identified as en (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 5:
the institutions shall practise mutual sincere cooperation
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 6:
they shall be appointed by common accord of the governments of the member states for six years
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 7:
in other cases they shall be signed by the president of the institution which adopted them
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 8:
in all its activities the union shall observe the principle of the equality of its citizens who shall receive equal attention from its institutions bodies offices and agencies
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 9:
compliance with these rules shall be subject to the control of independent authorities
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 10:
the european council shall act unanimously after obtaining the consent of the european parliament
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 11:
    no one shall be held in slavery or servitude
was correctly identified as en (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 12:
protection in the event of unjustified dismissal
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: pt)
Sentence 13:
everyone has the right of access to preventive health care and the right to benefit from medical treatment under the conditions established by national laws and practices
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 14:
    insofar as this charter recognises fundamental rights as they result from the constitutional traditions common to the member states those rights shall be interpreted in harmony with those traditions
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 15:
request the commission to submit a new proposal in that case the act originally proposed shall be deemed not to have been adopted
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 16:
this prohibition shall also apply to customs duties of a fiscal nature
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 17:
the commission may publish its decision and authorise member states to take the measures the conditions and details of which it shall determine needed to remedy the situation
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 18:
    the commission may adopt european regulations relating to the categories of agreement in respect of which the council has adopted a european regulation pursuant to article iii second paragraph b
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 19:
    the commission in its proposals submitted under paragraph  concerning health safety environmental protection and consumer protection shall take as a base a high level of protection taking account in particular of any new development based on scientific facts
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 20:
    where it is established under the procedure referred to in paragraph  that the economic policies of a member state are not consistent with the broad guidelines referred to in paragraph  or that they risk jeopardising the proper functioning of economic and monetary union the commission may address a warning to the member state concerned
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 21:
    if a member state persists in failing to put the councils recommendations into practice the council may adopt a european decision giving notice to the member state to take within a specified timelimit measures for the deficit reduction which the council judges necessary to remedy the situation
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 22:
    the council shall repeal some or all of the measures referred to in paragraph  and paragraphs  and if it considers the excessive deficit in the member state concerned to have been corrected
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 23:
    the european central bank may decide to publish its european decisions recommendations and opinions
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 24:
    in order to secure the euros place in the international monetary system the council on a proposal from the commission shall adopt a european decision establishing common positions on matters of particular interest for economic and monetary union within the competent international financial institutions and conferences
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 25:
    after consulting the european parliament and after discussion in the european council the council on a proposal from the commission shall adopt a european decision establishing which member states with a derogation fulfil the necessary conditions on the basis of the criteria laid down in paragraph  and shall abrogate the derogations of the member states concerned
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 26:
the council shall by a simple majority adopt a european decision establishing an employment committee with advisory status to promote coordination between member states on employment and labour market policies
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 27:
to monitor the employment situation and employment policies in the union and the member states
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 28:
the information and consultation of workers
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 29:
that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 30:
such laws shall be adopted after consultation of the committee of the regions and the economic and social committee
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 31:
such laws shall be adopted after consultation of the committee of the regions and the economic and social committee
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 32:
in pursuing the objectives referred to in article iii the union shall carry out the following activities complementing the activities carried out in the member states
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 33:
such laws shall be adopted after consultation of the economic and social committee
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 34:
indicate the broad lines of such activities
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 35:
    without prejudice to the application of other provisions of the constitution the objectives in paragraph  shall be achieved by measures enacted in european laws or framework laws
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 36:
criteria and mechanisms for determining which member state is responsible for considering an application for asylum or subsidiary protection
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 37:
    the union shall develop judicial cooperation in civil matters having crossborder implications based on the principle of mutual recognition of judgments and decisions in extrajudicial cases
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 38:
on the basis of developments in crime the council may adopt a european decision identifying other areas of crime that meet the criteria specified in this paragraph
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 39:
    any operational action by europol must be carried out in liaison and in agreement with the authorities of the member state or states whose territory is concerned
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 40:
it shall in particular encourage cooperation between the member states to improve the complementarity of their health services in crossborder areas
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 41:
member states shall in liaison with the commission coordinate among themselves their policies and programmes in the areas referred to in paragraph 
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 42:
    the union and the member states shall ensure that the conditions necessary for the competitiveness of the unions industry exist
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 43:
encouraging the creation of a favourable environment for the development of undertakings in this sector
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: nl)
Sentence 44:
    customs duties on imports into each country or territory from member states or from the other countries or territories shall be prohibited in accordance with article iii
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 45:
    the union shall respect the principles and pursue the objectives set out in paragraphs  and in the development and implementation of the different areas of the unions external action covered by this title and the external aspects of its other policies
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 46:
the european council shall act unanimously on a recommendation from the council adopted by the latter under the arrangements laid down for each area
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 47:
this service shall work in cooperation with the diplomatic services of the member states and shall comprise officials from relevant departments of the general secretariat of the council and of the commission as well as staff seconded from national diplomatic services of the member states
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 48:
contribute to identifying and if necessary implementing any useful measure for strengthening the industrial and technological base of the defence sector and for improving the effectiveness of military expenditure
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 49:
after consulting the european parliament in other cases
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 50:
    the council shall act by a qualified majority throughout the procedure
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: pt)
Sentence 51:
where the opinion of the court of justice is adverse the agreement envisaged may not enter into force unless it is amended or the constitution is revised
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 52:
    in the absence of an exchangerate system in relation to one or more currencies of third states as referred to in paragraph  the council acting either on a recommendation from the european central bank or on a recommendation from the commission and after consulting the european central bank may formulate general orientations for exchangerate policy in relation to these currencies
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 53:
it shall reply orally or in writing to questions put to it by the european parliament or by its members
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 54:
the members of the general court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who possess the ability required for appointment to high judicial office
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 55:
    if the court of justice of the european union finds that a member state has failed to fulfil an obligation under the constitution that state shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the court
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 56:
this procedure shall be without prejudice to article iii
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: pt)
Sentence 57:
a european law may amend the provisions of the statute with the exception of title i and article 
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 58:
    the president of the european central bank shall be invited to participate in meetings of the council when it is discussing matters relating to the objectives and tasks of the european system of central banks
was correctly identified as en (2nd: nl, 3rd: fr)
Sentence 59:
the audit of revenue shall be carried out on the basis of the amounts established as due and the amounts actually paid to the union
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 60:
it shall be convened by its chairman at the request of the european parliament of the council or of the commission
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 61:
the european parliament the council and the commission shall ensure that the financial means are made available to allow the union to fulfil its legal obligations in respect of third parties
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 62:
    where a provision of the constitution which may be applied in the context of enhanced cooperation stipulates that the council shall adopt european laws or framework laws under a special legislative procedure the council acting unanimously in accordance with the arrangements laid down in article i may adopt a european decision stipulating that it will act under the ordinary legislative procedure
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 63:
    without prejudice to article  of the protocol on the statute of the european system of central banks and of the european central bank measures for the production of statistics shall be laid down by a european law or framework law where necessary for the performance of the unions activities
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 64:
in the latter case the european council shall define the terms of reference for a conference of representatives of the governments of the member states
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 65:
the instruments of ratification shall be deposited with the government of the italian republic
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 66:
when the european council intends to make use of article iv or of the constitution national parliaments shall be informed of the initiative of the european council at least six months before any european decision is adopted
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 67:
other parties must be represented by a lawyer
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 68:
only a lawyer authorised to practise before a court of a member state or of another state which is a party to the agreement on the european economic area may represent or assist a party before the court of justice
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 69:
should the president be prevented from attending his place shall be taken by another judge under conditions laid down in the rules of procedure
was correctly identified as en (2nd: nl, 3rd: fr)
Sentence 70:
the ruling of the president or of the judge replacing him shall be provisional and shall in no way prejudice the decision of the court of justice on the substance of the case
was correctly identified as en (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 71:
the same right shall be open to the bodies offices and agencies of the union and to any other person which can establish an interest in the result of a case submitted to the court of justice
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: de)
Sentence 72:
the presidents of the chambers of five judges shall be elected for three years
was correctly identified as en (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 73:
european decisions adopted by the council under the third subparagraph of article iii of the constitution
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 74:
by way of derogation from article iii of the constitution decisions of the general court declaring a european law or european regulation binding in its entirety and directly applicable in all member states to be void shall take effect only as from the date of expiry of the period referred to in the first paragraph of article  of this statute or if an appeal shall have been brought within that period as from the date of dismissal of the appeal without prejudice however to the right of a party t
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 75:
acquire and sell spot and forward all types of foreign exchange assets and precious metals the term ‘ foreign exchange asset shall include securities and all other assets in the currency of any country or units of account and in whatever form held
was correctly identified as en (2nd: nl, 3rd: fr)
Sentence 76:
    the income accruing to the national central banks in the performance of the monetary policy function of the european system of central banks hereinafter referred to as ‘ monetary income shall be allocated at the end of each financial year in accordance with the provisions of this article
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 77:
    members of the governing bodies and the staff of the european central bank and the national central banks shall be required even after their duties have ceased not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 78:
    the bank may employ any available funds which it does not immediately require to meet its obligations in the following ways
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 79:
    the commission shall have its seat in brussels
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: et)
Sentence 80:
that law shall be adopted after consultation of the institutions concerned
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 81:
the names grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall be communicated periodically to the governments of the member states
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 82:
    from  january the united kingdom shall place at the disposal of the european atomic energy community an equivalent volume of information in the sectors set out in the list contained in the annex 
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 83:
    in those fields in which the united kingdom places information at the disposal of the european atomic energy community the competent authorities shall grant upon request licences on commercial terms to member states persons and undertakings of the community where they possess exclusive rights to patents filed in the member states of the community and insofar as they have no obligation or commitment in respect of third parties to grant or offer to grant an exclusive or partially exclusive
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 84:
to this end the institutions shall implement all the means and procedures laid down by the constitution particularly by making adequate use of the union resources intended for the realisation of its objectives
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 85:
    the information referred to in paragraphs  and shall mainly concern
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 86:
    the commission shall adopt european decisions authorising finland and sweden to grant longterm national aids with a view to ensuring that agricultural activity is maintained in specific regions
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 87:
the portion of agricultural land in the overall surface area
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 88:
improve the structures for the production marketing and processing of agricultural products
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 89:
the provisions of this section shall apply in the light of the declaration on the åland islands which incorporates without altering its legal effect the wording of the preamble to protocol no  to the act concerning the conditions of accession of the republic of austria the republic of finland and the kingdom of sweden
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 90:
special provisions in the framework of the structural funds in finland and sweden
was correctly identified as en (2nd: nl, 3rd: es)
Sentence 91:
to protocol  to the act concerning the conditions of accession of the republic of austria the republic of finland and the kingdom of sweden
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 92:
priority should be given to those measures set out in the provisions of union law on railways and combined transport
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 93:
the ecopoints shall be distributed by the commission among member states in accordance with provisions to be established in accordance with paragraph 
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 94:
if the commission concludes that this objective has not been achieved on a sustainable basis the council acting in accordance with article  of the ec treaty may adopt measures within a community framework which ensure equivalent protection of the environment in particular a   reduction of pollution
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 95:
    in cases where reference is made to this paragraph articles  and of decision ec shall apply
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 96:
a european law of the council may make the adaptations to the provisions of this protocol relating to the common agricultural policy which may prove necessary as a result of a modification of union law
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 97:
in the same circumstances any present member state may apply for authorisation to take protective measures with regard to one or more of the new member states
was correctly identified as en (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 98:
the new member states shall contribute in eight equal instalments falling due on the dates referred to in article to the reserves and provisions equivalent to reserves as well as to the amount still to be appropriated to the reserves and provisions comprising the balance of the profit and loss account established at the end of the month of april as entered on the balance sheet of the european investment bank in amounts corresponding to the following percentages of the reserves and provisions
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 99:
take over the assets of any company not included in annex to protocol to the act of accession of april which is declared bankrupt in the period up to december
was correctly identified as en (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 100:
    the net capacity reduction to be achieved by the czech republic for finished products during the period shall be   tonnes
was correctly identified as en (2nd: nl, 3rd: fr)

Language es

Sentence 1:
el presidente de la república de finlandia
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 2:
    la unión tiene como finalidad promover la paz sus valores y el bienestar de sus pueblos
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 3:
    la unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en la constitución
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 4:
    la unión garantizará en su interior la libre circulación de personas servicios mercancías y capitales y la libertad de establecimiento de conformidad con lo dispuesto en la constitución
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 5:
    en virtud del principio de proporcionalidad el contenido y la forma de la acción de la unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de la constitución
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 6:
    la unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 7:
    los diputados al parlamento europeo serán elegidos por sufragio universal directo libre y secreto para un mandato de cinco años
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 8:
    no obstante lo dispuesto en el apartado cuando el consejo no actúe a propuesta de la comisión o del ministro de asuntos exteriores de la unión la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del   de los miembros del consejo que represente a estados miembros que reúnan como mínimo el   de la población de la unión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 9:
el ministro de asuntos exteriores de la unión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 10:
el tribunal de justicia de la unión europea
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 11:
el objetivo principal del sistema europeo de bancos centrales será mantener la estabilidad de precios
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 12:
la ley europea es un acto legislativo de alcance general
was correctly identified as es (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 13:
    se consultará periódicamente al parlamento europeo sobre los aspectos principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de seguridad común
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 14:
    si un estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio los demás estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance de conformidad con el artículo de la carta de las naciones unidas
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 15:
mediante la adopción de leyes y leyes marco europeas destinadas en caso necesario a aproximar las disposiciones legales y reglamentarias de los estados miembros en los ámbitos contemplados en la parte iii
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 16:
este acuerdo deberá ser sometido a ratificación por todos los estados contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 17:
derecho de acceso a los servicios de colocación
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 18:
    todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud seguridad y dignidad
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 19:
    se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico económico y social
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 20:
toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 21:
    las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la carta de los derechos fundamentales serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la unión y de los estados miembros
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 22:
los estados miembros propiciarán en el marco de un programa común el intercambio de trabajadores jóvenes
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 23:
a efectos de la constitución se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de personas mercancías y capitales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 24:
    la libre prestación de servicios en materia de transportes se regirá por la sección del capítulo iii relativa a los transportes
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 25:
subordinar la celebración de contratos a la aceptación por los otros contratantes de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o según los usos mercantiles no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 26:
será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida en la medida en que pueda afectar al comercio entre los estados miembros la explotación abusiva por parte de una o más empresas de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 27:
determinar las modalidades de aplicación del apartado del artículo iii teniendo en cuenta la necesidad por una parte de asegurar una vigilancia eficaz y por otra de simplificar en lo posible el control administrativo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 28:
    si tras la adopción de una medida de armonización mediante una ley o ley marco europea o mediante un reglamento europeo de la comisión un estado miembro estima necesario mantener disposiciones nacionales justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo iii o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente dicho estado miembro notificará a la comisión dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 29:
sin perjuicio de las atribuciones del banco central europeo la ley o ley marco europea establecerá las medidas necesarias para la utilización del euro como moneda única
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 30:
por consiguiente en los artículos citados en las letras a a j se entenderá por « estados miembros » los estados miembros cuya moneda es el euro
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 31:
la unión y los estados miembros teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los enunciados en la carta social europea firmada en turín el de octubre de y en la carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de tendrán como objetivo el fomento del empleo la mejora de las condiciones de vida y de trabajo para hacer posible su equiparación por la vía del progreso una protección social adecuada el diálogo social el desarrollo de los recursos humano
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 32:
se pronunciará por unanimidad previa consulta al parlamento europeo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 33:
incrementar la productividad agrícola fomentando el progreso técnico y asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola así como el empleo óptimo de los factores de producción en particular de la mano de obra
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 34:
tendrá en cuenta en particular la necesidad de conectar las regiones insulares aisladas y periféricas con las regiones centrales de la unión
was correctly identified as es (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 35:
    para alcanzar los objetivos mencionados en el artículo iii la unión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 36:
para ello podrá fomentar iniciativas comunes apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y coordinar los esfuerzos necesarios para la exploración y utilización del espacio
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 37:
    para contribuir a la consecución de los objetivos mencionados en el apartado la ley o ley marco europea establecerá las medidas necesarias que podrán tener la forma de un programa espacial europeo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 38:
al principio de cada año la comisión presentará un informe al parlamento europeo y al consejo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 39:
por iniciativa de la cuarta parte de los estados miembros
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 40:
instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 41:
incrementar el intercambio de información y experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los estados miembros
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 42:
consolidar y respaldar la democracia el estado de derecho los derechos humanos y los principios del derecho internacional
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 43:
este servicio trabajará en colaboración con los servicios diplomáticos de los estados miembros y estará compuesto por funcionarios de los servicios competentes de la secretaría general del consejo y de la comisión y por personal en comisión de servicios de los servicios diplomáticos nacionales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 44:
    las delegaciones de la unión en terceros países y ante organizaciones internacionales asumirán la representación de la unión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 45:
si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen a su vez la mayoría de los diputados que componen el parlamento europeo los miembros de la comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el ministro de asuntos exteriores de la unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la comisión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 46:
el consejo se pronunciará por iniciativa del presidente del tribunal de justicia
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 47:
    el comité ejecutivo estará compuesto por el presidente el vicepresidente y otros cuatro miembros
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 48:
el presidente del banco central europeo presentará dicho informe al parlamento europeo que podrá celebrar un debate general basándose en el mismo y al consejo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 49:
el parlamento europeo el consejo y la comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán de común acuerdo la forma de su cooperación
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 50:
    si al vencimiento del marco financiero anterior no se ha adoptado una ley europea del consejo por la que se establece un nuevo marco financiero se prorrogarán los límites máximos y las demás disposiciones correspondientes al último año de aquél hasta que se adopte dicha ley
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 51:
informará cumplidamente al parlamento europeo de las razones que le hayan llevado a adoptar su posición
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 52:
    el parlamento europeo por recomendación del consejo aprobará la gestión de la comisión en la ejecución del presupuesto
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 53:
los presidentes adoptarán todas las medidas necesarias para propiciar la concertación y el acercamiento de las posiciones de las instituciones que presiden a fin de facilitar la aplicación del presente capítulo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 54:
    la ley o ley marco europea establecerá las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que perjudique a los intereses financieros de la unión con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los estados miembros y en las instituciones órganos y organismos de la unión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 55:
    la solicitud de los estados miembros que deseen establecer entre sí una cooperación reforzada en el marco de la política exterior y de seguridad común se dirigirá al consejo
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 56:
hará constar en su caso que se cumplen las condiciones de participación y adoptará las medidas transitorias necesarias para la aplicación de los actos ya adoptados en el marco de la cooperación reforzada
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 57:
el consejo confirmará la participación del estado miembro de que se trate previa consulta al ministro de asuntos exteriores de la unión y después de comprobar en su caso que cumple las condiciones de participación
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 58:
    el presente tratado se aplica a las islas åland con las excepciones que figuraban inicialmente en el tratado mencionado en la letra d del apartado del artículo iv y que se recogen en el protocolo sobre los tratados y las actas de adhesión del reino de dinamarca de irlanda y del reino unido de gran bretaña e irlanda del norte de la república helénica del reino de españa y de la república portuguesa y de la república de austria de la república de finlandia y del reino de sueci
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 59:
sporzadzono w rzymie dnia dwudziestego dziewiatego pazdziernika roku dwutysiecznego czwartego
was incorrectly identified as pl (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 60:
el parlamento europeo y los parlamentos nacionales definirán conjuntamente la organización y la promoción de una cooperación interparlamentaria eficaz y regular en el seno de la unión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 61:
antes de proponer un acto legislativo europeo la comisión procederá a amplias consultas
was correctly identified as es (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 62:
el consejo transmitirá los proyectos de actos legislativos europeos que tengan su origen en un grupo de estados miembros en el tribunal de justicia en el banco central europeo o en el banco europeo de inversiones así como los proyectos modificados a los parlamentos nacionales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 63:
cuando los dictámenes motivados sobre el no respeto del principio de subsidiariedad por parte de un proyecto de acto legislativo europeo representen al menos un tercio del total de votos atribuidos a los parlamentos nacionales de conformidad con el segundo párrafo el proyecto deberá volverse a estudiar
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 64:
después de haber cesado en sus funciones continuarán gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial incluidas sus manifestaciones orales y escritas
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 65:
cuando el interesado sea un miembro del tribunal general o de un tribunal especializado el tribunal de justicia decidirá previa consulta al tribunal de que se trate
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 66:
las disposiciones de los artículos  a  serán aplicables a los abogados generales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 67:
la renovación parcial de los jueces que tendrá lugar cada tres años afectará alternativamente a trece y doce jueces
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 68:
las sentencias serán firmadas por el presidente y el secretario
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 69:
los estados miembros las instituciones órganos y organismos de la unión y cualquier otra persona física o jurídica podrán en los casos y condiciones que determine el reglamento de procedimiento interponer tercería contra las sentencias dictadas sin que hayan sido citados a comparecer si tales sentencias lesionan sus derechos
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 70:
la imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismos un motivo de interposición del recurso de casación
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 71:
poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los estados miembros
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 72:
    el banco central europeo y siempre que éste lo apruebe los bancos centrales nacionales podrán participar en instituciones monetarias internacionales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 73:
el segundo grupo comprenderá la mitad del número total de gobernadores redondeándose las fracciones al número entero siguiente y dispondrá de ocho votos
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 74:
    el consejo de gobierno ejercerá las funciones consultivas contempladas en el artículo 
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 75:
    los bancos centrales nacionales podrán ejercer funciones distintas de las especificadas en los presentes estatutos a menos que el consejo de gobierno decida por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que dichas funciones interfieren en los objetivos y tareas del sistema europeo de bancos centrales
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 76:
    el banco central europeo podrá brindar asesoramiento al consejo a la comisión y a las autoridades competentes de los estados miembros y ser consultado por éstos sobre el alcance y la aplicación de los actos jurídicamente vinculantes de la unión relativos a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 77:
    el consejo de gobernadores fijará la retribución de los miembros del comité de dirección y determinará las incompatibilidades con sus funciones
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 78:
    los bienes y activos del banco sólo podrán ser embargados o sometidos a ejecución forzosa por decisión judicial
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 79:
    el banco podrá participar en la gestión de dichos organismos y contribuir a su capital suscrito hasta el importe que fije por unanimidad el consejo de gobernadores
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 80:
    el consejo de gobernadores podrá decidir por unanimidad la admisión del personal de los organismos a los que se aplica el derecho de la unión a regímenes comunes con el banco conforme a los respectivos procedimientos internos
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 81:
la ley europea establecerá el régimen de las prestaciones sociales aplicables a los funcionarios y otros agentes de la unión
was correctly identified as es (2nd: fr, 3rd: pt)
Sentence 82:
por último la actividad del banco y de sus órganos cuando se ejerza en las condiciones fijadas por sus estatutos no estará sometida al impuesto sobre el volumen de negocios
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 83:
el banco europeo de inversiones estará por otra parte exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal en el momento de los aumentos de su capital así como de las diversas formalidades a que pudieren estar sujetas tales operaciones en el estado donde el banco tenga su sede
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 84:
recordando que el reino de dinamarca irlanda y el reino unido de gran bretaña e irlanda del norte se adhirieron el  de enero de  a las comunidades europeas que la república helénica se adhirió el  de enero de  a las comunidades europeas que el reino de españa y la república portuguesa se adhirieron el  de enero de  a las comunidades europeas que la república de austria la república de finlandia y el reino de suecia se adhirieron el  de enero de  a las comunidades europeas
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 85:
del acta relativa a las condiciones de adhesión del reino de dinamarca de irlanda y del reino unido de gran bretaña e irlanda del norte
was correctly identified as es (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 86:
la relación detallada de estos conocimientos se inserta en un documento transmitido a la comisión
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 87:
disposiciones recogidas del acta relativa a la adhesión de la república helénica
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 88:
la puesta en libre práctica de los productos introducidos en el territorio aduanero de la unión en el marco de esos contingentes arancelarios quedará supeditada a la observancia de las normas previstas por la organización común de mercados y en particular al respeto de los precios de referencia
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 89:
disposiciones recogidas del acta relativa a las condiciones de adhesión de la república de austria de la república de finlandia y del reino de suecia
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 90:
la parte de tierras de labor en relación con la superficie global
was correctly identified as es (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 91:
mantener producciones primarias y transformaciones tradicionales especialmente adaptadas a las condiciones climáticas de las regiones de que se trate
was correctly identified as es (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 92:
podrán adoptarse tales medidas durante un período que expirará el de diciembre de  quedando su aplicación limitada a esa fecha
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 93:
las disposiciones de la constitución se entenderán sin perjuicio de las disposiciones en vigor el  de enero de  en las islas åland sobre
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 94:
en dicho sistema cualquier camión que transite por austria necesitará un número de ecopuntos equivalente a sus emisiones de nox autorizadas de acuerdo con la « conformity of production » valor cop o valor de la licencia por tipos
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 95:
tan pronto como sea posible y en todo caso antes de la expiración de los acuerdos contemplados en el primer párrafo el consejo a propuesta de la comisión tomará en cada caso las decisiones europeas apropiadas para continuar las actividades de pesca que de ellos se deriven incluida la posibilidad de prorrogar determinados acuerdos por períodos máximos de un año
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 96:
    las contribuciones al fondo de investigación del carbón y del acero se efectuarán en cuatro pagos a partir de y se abonarán como se indica a continuación y en cada caso el primer día laborable del primer mes de cada año
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 97:
servicios veterinarios y desarrollo de la capacidad administrativa en relación con la seguridad alimentaria
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 98:
    la ayuda en el marco del mecanismo de transición se decidirá de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo  del reglamento cee n
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 99:
a fin de remediar las deficiencias detectadas en la preparación de la participación en schengen podrán acogerse a la financiación en el marco del instrumento financiero para schengen los siguientes tipos de acciones
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 100:
    si hasta el final de un período máximo de tres años a partir del  de mayo de  surgieran dificultades graves y con probabilidades de persistir en un sector de la actividad económica o dificultades que pudieran ocasionar un importante deterioro de la situación económica en una región determinada cualquier nuevo estado miembro podrá pedir que se le autorice para adoptar medidas de salvaguardia con el fin de corregir la situación y adaptar el sector en cuestión a la economía del
was correctly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)

Language et

Sentence 1:
protokoll vaikse ookeani rahandusühenduse frangisüsteemi kohta
was correctly identified as et (2nd: de, 3rd: fi)
Sentence 2:
olles kindlalt otsustanud jätkata euroopa ühenduse asutamislepingu ja euroopa liidu lepingu raames tehtavat tööd tagades ühenduse
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 3:
    liit taotleb euroopa säästvat arengut mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul hindade stabiilsusel ja kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress samuti kõrgetasemelisel keskkonnakaitsel ja keskkonna kvaliteedi parandamisel
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 4:
üldkohus koosneb vähemalt ühest kohtunikust igast liikmesriigist
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 5:
euroopa keskpankade süsteem täidab ka muid keskpanga ülesandeid vastavalt iii osa sätetele ning euroopa keskpankade süsteemi ja euroopa keskpanga põhikirjale
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 6:
delegeeritud euroopa määrus võib jõustuda alles pärast seda kui euroopa parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele euroopa seaduses või raamseaduses kehtestatud ajavahemiku jooksul vastuväiteid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 7:
liit tunnustab ja edendab tööturu osapoolte rolli liidu tasandil võttes arvesse siseriiklike süsteemide mitmekesisust liit aitab kaasa tööturu osapoolte dialoogile austades nende sõltumatust
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 8:
    liit varustab end oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 9:
    ühe kolmandiku liikmesriikide või euroopa parlamendi põhjendatud algatusel või komisjoni ettepaneku põhjal võib nõukogu võtta vastu euroopa otsuse milles tõdetakse selget ohtu et liikmesriik võib oluliselt rikkuda artiklis i
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: da)
Sentence 10:
lõigetes  ja osutatud euroopa otsuste vastuvõtmisel määratletakse kvalifitseeritud häälteenamust nõukogu liikmete vähemalt   lise häälteenamusena tingimusel et nad esindavad osalevaid liikmesriike mis hõlmavad kokku vähemalt   nende riikide elanikkonnast
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 11:
euroopa ülemkogult saadud suuniste kohaselt räägib liit selle riigiga läbi ja sõlmib lepingu milles sätestatakse riigi väljaastumise kord võttes arvesse tema ja liidu tulevaste suhete raamistikku
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 12:
    kedagi ei tohi surma mõista ega hukata
was correctly identified as et (2nd: mt, 3rd: lt)
Sentence 13:
kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada
was correctly identified as et (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 14:
    igaühel on õigus vallata kasutada käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit
was correctly identified as et (2nd: sv, 3rd: es)
Sentence 15:
    liikumis ja elukohavabaduse võib põhiseaduse kohaselt anda ka kolmandate riikide kodanikele kes elavad seaduslikult liikmesriigi territooriumil
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: mt)
Sentence 16:
igal liidu kodanikul on kolmanda riigi territooriumil kus ei ole esindatud see liikmesriik mille kodanik ta on õigus saada kaitset iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt ja konsulaarasutustelt samadel tingimustel kui selle teise liikmesriigi oma kodanikel
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 17:
nõukogu teeb otsuse ühehäälselt pärast nõusoleku saamist euroopa parlamendilt
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 18:
euroopa kohus teeb oma otsuse kinnisel istungil
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 19:
    alludes piirangutele mis on õigustatud avaliku korra julgeoleku või rahvatervise seisukohalt on töötajatel õigus
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 20:
käesoleva alajao sätete kohaselt keelatakse piirangud mis kitsendavad liikmesriigi kodaniku asutamisvabadust teise liikmesriigi territooriumil
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 21:
see keeld kehtib ka fiskaalsete tollimaksude suhtes
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 22:
käesoleva jao kohaselt keelatakse kõik kapitali liikumise ja maksete piirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: da)
Sentence 23:
sellised kuritarvitused võivad seisneda eelkõige
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 24:
liikmesriigi avalduse põhjal võib nõukogu võtta ühehäälselt vastu euroopa otsuse et abi mida see riik annab või kavatseb anda tuleb erandina artiklist iii või artiklis iii sätestatud euroopa määrustest vaadelda kui siseturuga kokkusobivat kui sellist otsust õigustavad erandlikud asjaolud
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 25:
    kui käesolevas põhiseaduses ei ole ette nähtud teisiti kohaldatakse artiklis iii seatud eesmärkide saavutamiseks käesolevat artiklit
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 26:
    komisjon teeb kuue kuu jooksul pärast lõigetes  ja osutatud teatamist euroopa otsuse milles kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi olles eelnevalt kindlaks teinud kas need on või ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud ja kas need kujutavad või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 27:
    liikmesriigid võivad emiteerida euro münte tingimusel et euroopa keskpank on emissiooni mahu heaks kiitnud
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 28:
    euroopa keskpankade süsteemi juhivad euroopa keskpanga otsuseid tegevad organid milleks on nõukogu ja juhatus
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 29:
    erandina lõikest  võtab nõukogu lõike  punktides c d f ja g osutatud valdkondades ühehäälselt vastu euroopa seaduse või raamseaduse pärast konsulteerimist euroopa parlamendi regioonide komitee ning majandus ja sotsiaalkomiteega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 30:
    et parandada töötajate tööhõivevõimalusi siseturul ja aidata niiviisi kaasa elatustaseme tõusule luuakse käesolevaga euroopa sotsiaalfond selle eesmärk on kergendada töötajate rakendamist ja suurendada nende geograafilist ja ametialast liikuvust liidu piires ning soodustada nende kohanemist tööstuse ja tootmissüsteemide muutumisega seda eelkõige kutseõppe ja ümberõppe kaudu
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 31:
euroopa seaduse või raamseadusega võidakse kehtestada vajalikud fondidevälised eriomased meetmed ilma et see piiraks liidu muu poliitika raames otsustatud abinõude kohaldamist
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 32:
kõigil juhtudel võetakse euroopa seadused vastu pärast konsulteerimist regioonide komitee ning majandus ja sotsiaalkomiteega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: pt)
Sentence 33:
loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: fr)
Sentence 34:
maa kasutamist välja arvatud jäätmemajandus
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 35:
niisugused meetmed peavad olema kooskõlas põhiseadusega
was correctly identified as et (2nd: pt, 3rd: fi)
Sentence 36:
    koostöös komisjoniga kooskõlastavad liikmesriigid omavahel riigi tasandil järgitavat poliitikat millel võib olla oluline mõju artiklis iii seatud eesmärkide saavutamisele
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 37:
    liit võib teha koostööd kolmandate riikidega vastastikust huvi pakkuvate projektide edendamiseks ning võrkude koostoimimisvõime tagamiseks
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 38:
    kogu liidu tegevus teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise valdkonnas kaasa arvatud tutvustamisprojektid otsustatakse ja viiakse ellu kooskõlas käesoleva jao sätetega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 39:
liidu teadustöötajate koolituse ja liikuvuse stimuleerimine
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 40:
seatakse teaduslikud ja tehnoloogilised eesmärgid mis tuleb saavutada artiklis iii ettenähtud tegevusega ja kehtestatakse asjakohased prioriteedid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 41:
see seadus võetakse vastu pärast konsulteerimist majandus ja sotsiaalkomiteega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: pt)
Sentence 42:
    erandina lõikest  kehtestatakse nõukogu euroopa seaduse või raamseadusega selles osutatud meetmed juhul kui need on peamiselt maksualased
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 43:
euroopa ülemkogu määratleb seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised vabadusel turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 44:
    euroopa seaduse või raamseadusega võidakse kehtestada meetmeid millega stimuleeritakse ja ergutatakse liikmesriike edendama oma territooriumil seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike integratsiooni ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus ja haldusnorme ühtlustama
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 45:
selline koostöö võib hõlmata meetmete võtmist liikmesriikide õigus ja haldusnormide lähendamiseks
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: pt)
Sentence 46:
ergutada sellise keskkonna tekkimist mis soodustaks ettevõtjatevahelist koostööd
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 47:
edendada tugevamal mitmepoolsel koostööl ja hea valitsemistavaga maailmakorral tuginevat rahvusvahelist süsteemi
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 48:
    kui lõikes  osutatud euroopa otsuse alusel plaanitakse riigi seisukohavõttu või meedet annab asjaomane liikmesriik sellest teada õigel ajal et vajaduse korral võimaldada eelnevat konsulteerimist nõukogus
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 49:
    euroopa parlament võib esitada nõukogule ja liidu välisministrile küsimusi ning anda neile soovitusi
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 50:
selliste operatsioonide eesmärk on anda sündmusekohast abi ning teha päästetöid ja pakkuda kaitset loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste tõttu kannatanud inimestele kolmandates riikides et rahuldada erinevatest olukordadest tingitud humanitaarvajadusi
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 51:
    liit tagab et tema humanitaarabioperatsioonid kooskõlastatakse ja need ühtuvad rahvusvaheliste organisatsioonide ja organite eelkõige ühinenud rahvaste organisatsiooni süsteemi kuuluvate organisatsioonide ja organite operatsioonidega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 52:
kui sõlmitakse liidu eelarvele olulist mõju avaldavaid lepinguid
was correctly identified as et (2nd: pt, 3rd: fi)
Sentence 53:
liidu suhted rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega ning liidu delegatsioonid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 54:
selleks koordineerivad liikmesriigid omavahelist tegevust nõukogus
was correctly identified as et (2nd: nl, 3rd: fi)
Sentence 55:
    euroopa ülemkogu teeb lihthäälteenamusega otsuseid protseduurilistes küsimustes ja võtab lihthäälteenamusega vastu oma kodukorra
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 56:
    komisjon võtab vastu oma kodukorra selleks et tagada enda ja oma talituste töö
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: mt)
Sentence 57:
kui asjassepuutuv riik ei järgi esitatud arvamust komisjoni seatud tähtaja jooksul võib komisjon anda asja euroopa liidu kohtusse
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 58:
see kohustus ei mõjuta kohustusi mis võivad tuleneda artikli iii teise lõigu kohaldamisest
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 59:
president asepresident ja juhatuse ülejäänud liikmed nimetatakse euroopa ülemkogu poolt kvalifitseeritud häälteenamusega raha või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastava erialase kogemusega isikute hulgast nõukogu soovitusel pärast konsulteerimist euroopa parlamendi ja euroopa keskpanga nõukoguga
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 60:
komitee kutsub kokku selle president euroopa parlamendi nõukogu või komisjoni taotlusel
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: mt)
Sentence 61:
komisjon võtab lepituskomitee menetlusest osa ning teeb kõik vajalikud algatused selleks et lähendada euroopa parlamendi ja nõukogu seisukohti
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 62:
euroopa parlament nõukogu ja komisjon tagavad rahaliste vahendite olemasolu liidu seaduslike kohustuste täitmiseks kolmandate isikute suhtes
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 63:
    kui põhiseaduse säte mida võib kohaldada seoses tõhustatud koostööga näeb ette et nõukogu võtab euroopa seadused või raamseadused vastu seadusandlikku erimenetlust kasutades võib nõukogu artikli i lõikes  sätestatud korra kohaselt ühehäälselt otsustada et ta võtab vastu seadusandlikku tavamenetlust nõudva euroopa otsuse
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 64:
en foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité
was incorrectly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 65:
välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel ei või kõnealuse kuue nädala jooksul euroopa õigustloova akti eelnõu kohta kokkulepet sõlmida
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 66:
viimasel juhul tuleb menetlus algatada kahe kuu jooksul nagu on sätestatud põhiseaduse artiklis iii
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: pt)
Sentence 67:
artikleid  ja kohaldatakse üldkohtu kohtusekretäri suhtes
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 68:
kodukord võib teha erandi artikli  neljandast lõigust ja artiklist  võtmaks arvesse intellektuaalomandi vaidluste eripära
was correctly identified as et (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 69:
üldkohtu lõplikest otsustest ning otsustest millega sisulised küsimused lahendatakse ainult osaliselt või millega lahendatakse pädevuse puudumist või avalduse vastuvõetamatust käsitlevaid menetlusküsimusi teatab üldkohtu kohtusekretär kõigile pooltele ning ka liikmesriikidele ja liidu institutsioonidele isegi kui need ei astunud menetlusse üldkohtus läbivaatamisel olnud kohtuasjas
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 70:
see määrus võetakse vastu kas euroopa kohtu taotlusel ja pärast komisjoni ja euroopa parlamendiga konsulteerimist või komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast euroopa kohtu ja euroopa parlamendiga konsulteerimist
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 71:
kuni kõnealuste eeskirjade vastuvõtmiseni kohaldatakse euroopa kohtu kodukorra ja üldkohtu kodukorra keeltekasutuse korda reguleerivaid sätteid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 72:
juhatuse liikmeks võib olla ainult liikmesriigi kodanik
was correctly identified as et (2nd: mt, 3rd: lt)
Sentence 73:
    kui juhatuse liige ei vasta enam tingimustele mis on nõutavad tema kohustuste täitmiseks või kui ta on süüdi tõsises üleastumises võib euroopa kohus ta euroopa keskpanga nõukogu või juhatuse taotlusel ametist tagandada
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 74:
    juhatus vastutab euroopa keskpanga jooksva töö eest
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 75:
    juhatus vastutab euroopa keskpanga nõukogu koosolekute ettevalmistamise eest
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 76:
tegutseda rahaturgudel müües ja ostes otse hetke ja tähtpäevatehingud või tagasiostulepinguga ning laenates nõudeid ja turukõlbulikke väärtpabereid kas eurodes või teistes vääringutes samuti väärismetalle
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 77:
teha laenutehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega kusjuures laenu andmine peab olema piisavalt tagatud
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: en)
Sentence 78:
euroopa keskpanga nõukogu võib otsustada et riikide keskpankadele hüvitatakse kulud mida nad on kandnud seoses pangatähtede emiteerimisega või erandjuhtudel erikulud mis on tekkinud euroopa keskpankade süsteemi jaoks teostatud rahapoliitilistest toimingutest
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 79:
ülejäänud puhaskasum jagatakse euroopa keskpanga osanike vahel proportsionaalselt nende sissemakstud osaga
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 80:
    neis piirides ja tingimustel mis nõukogu artiklis  sätestatud korras kindlaks määrab on euroopa keskpangal õigus määrata ettevõtjatele oma euroopa määrustest ja otsustest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest trahve või karistusmakseid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 81:
    euroopa liidu kohtu pädevusse kuulub otsuse tegemine euroopa keskpanga poolt või nimel sõlmitud era või avalikõiguslikus lepingus sisalduva vahekohtuklausli alusel
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 82:
    euroopa keskpanga ja riikide keskpankade juhtorganite liikmed ja personal ei tohi isegi pärast oma ametikohustuste lõppemist avalikustada ametisaladuse pidamise kohustuse alla kuuluvat teavet
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: lt)
Sentence 83:
    märgitud kapitali suurenemise korral määrab juhatajate nõukogu ühehäälselt makstava protsendi suuruse ja maksmise korra
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 84:
töötajate väljavalimisel ei arvestata mitte ainult isiklikke võimeid ja kvalifikatsiooni vaid ka liikmesriikide kodanike tasakaalustatud esindatust
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 85:
    pank võib kasutada kõiki kättesaadavaid vahendeid mida ta vahetult ei vaja oma kohustuste täitmiseks järgmisel viisil
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 86:
kui panga kohustuste põhjal see on õigustatud võib direktorite nõukogu teha otsuse lisareservide moodustamiseks
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: da)
Sentence 87:
juhatajate nõukogu tagab et panga töötajate õigused oleksid kaitstud
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 88:
on kokku leppinud järgmistes sätetes mis lisatakse euroopa põhiseaduse lepingule ja euroopa aatomienergiaühenduse asutamislepingule
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 89:
euroopa ühenduste või euroopa liidu lepinguga asutatud euroopa liidu institutsioonide organisatsioonide või asutuste aktide tekstid mis on vastu võetud enne artiklis  osutatud ühinemisi ja mis on hiljem järjestikku koostatud inglise ja taani keeles kreeka keeles hispaania ja portugali keeles ning soome ja rootsi keeles on autentsed alates artiklis  osutatud asjaomastest ühinemiskuupäevadest samadel tingimustel kui teistes keeltes koostatud ja autentsed tekstid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 90:
määratletud gibraltari olukord säilitatakse
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 91:
kõnealused ainulitsentsid või osalised ainulitsentsid antakse välja tavapärastel kaubanduslikel tingimustel
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 92:
    alates  jaanuarist annab iirimaa euroopa aatomienergiaühenduse käsutusse iirimaal tuumaenergia vallas omandatud teabe mida levitatakse piiratult niivõrd kuivõrd tegemist ei ole puhtal kujul kommertsrakendustega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 93:
    selleks et võimaldada puuvillatootjatel keskendada pakkumist ja kohandada tootmist turunõuetele kehtestatakse tootjate ühenduste ja selliste ühenduste liitude moodustamist julgustav kord
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 94:
    sektorites kus kreeka vabariik annab teabe euroopa aatomienergiaühenduse käsutusse väljastavad pädevad asutused ühenduse liikmesriikidele isikutele ja ettevõtjatele nõudmise korral kaubanduslikel tingimustel litsentse kui neil on ainuõigus ühenduse liikmesriikides registreeritud patentidele ja kui neil ei ole mingit kohustust anda või pakkuda kolmandatele isikutele ainulitsentse või osalisi ainulitsentse kõnealuste patendiõiguste kohta
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 95:
nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist euroopa parlamendiga
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 96:
    kui käesolevas alajaos ei ole sätestatud teisiti ei kohaldata ceuta ega melilla suhtes kaubanduspoliitikat käsitlevaid institutsioonide ühepoolseid või kokkuleppega jõustatud õigusakte mis on otseselt seotud kaupade impordi ja ekspordiga
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 97:
ega tuua kaasa toodangu või üldise toetustaseme kasvu võrreldes sellega mis on registreeritud  jaanuarile eelneva vaatlusperioodi jooksul mille määrab kindlaks komisjon
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)
Sentence 98:
    ahvenamaa territoorium mida nõukogu direktiivi emü artikli  lõike  kolmandas taandes määratletuna käsitletakse kolmanda territooriumina ning nõukogu direktiivi emü artiklis  määratletuna aktsiisi ühtlustamise direktiivide kohaldamisalast välja jääva rahvusliku territooriumina arvatakse välja kumuleeruvate käibemaksude aktsiisimaksude ja muude kaudsete maksustamisvormidega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva liidu õiguse territoriaalsest kohaldam
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 99:
    käesolevas jaos kohaldatakse järgmisi mõisteid
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 100:
el leping ” on kõnealune leping sellisel kujul nagu seda on täiendatud või muudetud enne  maid jõustunud lepingute või muude aktidega
was correctly identified as et (2nd: fi, 3rd: nl)

Language fi

Sentence 1:
unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen vapaus kansanvalta tasaarvo oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 2:
    unionin kansalaisella on tässä perustuslaissa säädetyt oikeudet ja velvollisuudet
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 3:
    tietyillä aloilla ja tässä perustuslaissa määrätyin edellytyksin unionilla on toimivalta toteuttaa jäsenvaltioiden toimintaa tukevia yhteensovittavia tai täydentäviä toimia mutta tämä ei korvaa niiden toimivaltaa näillä aloilla
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 4:
alat joilla voidaan toteuttaa tuki yhteensovittamis tai täydennystoimia
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 5:
tämän toimielinjärjestelmän muodostavat
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 6:
    eurooppaneuvosto tekee ratkaisunsa yhteisymmärryksessä jollei tässä perustuslaissa toisin määrätä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 7:
se valmistelee eurooppaneuvoston kokoukset ja toteuttaa kokouksista aiheutuvat jatkotoimet ollen yhteydessä eurooppaneuvoston puheenjohtajaan ja komissioon
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 8:
se toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia
was correctly identified as fi (2nd: it, 3rd: et)
Sentence 9:
    tässä perustuslaissa määrätyissä erityistapauksissa eurooppalait ja puitelait voidaan antaa jäsenvaltioiden ryhmän tai euroopan parlamentin aloitteesta euroopan keskuspankin suosituksesta taikka unionin tuomioistuimen tai euroopan investointipankin pyynnöstä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 10:
jäsenvaltiot ovat toisiaan kohtaan solidaarisia
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 11:
niitä ei pidetä säännöstönä joka unionin jäsenyyttä hakevien valtioiden on hyväksyttävä
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 12:
unionin toimielinten elinten ja laitosten toiminnan avoimuus
was correctly identified as fi (2nd: lt, 3rd: it)
Sentence 13:
    jos loukkaaminen on  kohdan mukaisesti todettu neuvosto voi määräenemmistöllä tehdä eurooppapäätöksen jolla pidätetään tietyt tästä perustuslaista johtuvat asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet tätä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen äänioikeus mukaan luettuna
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 14:
    jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko ja täydennyskoulutusta
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 15:
kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: da)
Sentence 16:
    lääkärinammattia lääketieteeseen liittyviä ammatteja ja apteekkialan ammatteja koskevien rajoitusten asteittainen poistaminen riippuu näiden ammattien harjoittamisen edellytysten yhteensovittamisesta eri jäsenvaltioissa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 17:
yhtiöillä tarkoitetaan siviili ja kauppaoikeudellisia yhtiöitä osuustoiminnallisia yhtiöitä sekä muita julkis tai yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä lukuun ottamatta niitä jotka eivät tavoittele voittoa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 18:
jäsenvaltiot antavat muiden jäsenvaltioiden kansalaisille saman oikeuden osallistua iii artiklan toisessa kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden pääomaan kuin omille kansalaisilleen sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän perustuslain muiden määräysten soveltamista
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 19:
    mitä  kohdassa ja määrällisten rajoitusten kieltämistä koskevassa  alajaksossa määrätään sovelletaan jäsenvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin sekä sellaisiin kolmansista maista tuleviin tuotteisiin jotka ovat jäsenvaltioissa vapaassa liikkeessä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 20:
yritysten välistä sopimusta tai yritysten välisten sopimusten ryhmää
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 21:
komissio voi julkaista päätöksensä ja antaa jäsenvaltioille luvan toteuttaa rikkomisen lopettamiseksi tarvittavat toimenpiteet joiden edellytykset ja joita koskevat yksityiskohtaiset säännöt komissio määrittelee
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 22:
tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 23:
    euroopan keskuspankkijärjestelmälle uskottujen tehtävien suorittamiseksi euroopan keskuspankki tämän perustuslain mukaisesti sekä euroopan keskuspankkijärjestelmän ja euroopan keskuspankin perussäännössä määrätyin edellytyksin hyväksyy
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 24:
pakkotoimet liiallisten alijäämien korjaamiseksi iii artiklan ja  kohta
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: mt)
Sentence 25:
nämä jäsenet tekevät ratkaisunsa kuuden kuukauden kuluessa siitä kun komission ehdotus on toimitettu neuvostolle
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 26:
näiden suuntaviivojen on oltava iii artiklan  kohdan nojalla hyväksyttyjen yleislinjojen mukaisia
was correctly identified as fi (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 27:
neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti euroopan parlamenttia kuultuaan
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 28:
työstä maksettava aikapalkka on sama samasta tehtävästä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 29:
komissio antaa euroopan parlamentille neuvostolle alueiden komitealle sekä talous ja sosiaalikomitealle joka kolmas vuosi kertomuksen siitä miten taloudellisen sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty sekä siitä miten tässä artiklassa määrätyt eri keinot ovat myötävaikuttaneet siihen
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 30:
ensimmäinen alakohta ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa neuvotella kansainvälisissä elimissä ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 31:
eurooppalailla tai puitelailla säädetään
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 32:
    komissio tutkii omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä  kohdassa tarkoitetut maksut ja ehdot ottaen erityisesti huomioon yhtäältä tarkoituksenmukaisen alueellisen talouspolitiikan vaatimukset alikehittyneiden alueiden tarpeet ja niiden alueiden ongelmat joihin poliittiset olot ovat vakavasti vaikuttaneet sekä toisaalta tällaisten maksujen ja ehtojen vaikutukset eri liikennemuotojen väliseen kilpailuun
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 33:
unionin toiminnassa otetaan huomioon hankkeiden ajateltavissa oleva taloudellinen elinkelpoisuus
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 34:
kaikkia tarvittavia toimenpiteitä joilla otetaan vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen valvontajärjestelmä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 35:
vähimmäissäännöt koskevat seuraavia asioita
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 36:
    jos neuvoston jäsen katsoo että esitys  kohdassa tarkoitetuksi eurooppapuitelaiksi vaikuttaisi jäsenen rikosoikeusjärjestelmän perusteisiin se voi pyytää puitelakiesityksen saattamista eurooppaneuvoston käsiteltäväksi
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 37:
neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 38:
eurooppalailla tai puitelailla voidaan säätää toimenpiteistä joilla kannustetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden toimintaa rikollisuuden torjunnan alalla
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 39:
    unioni edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja tukee tarvittaessa niiden toimintaa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 40:
tällöin niiden toiminnalla pyritään avointen ja kilpailuun perustuvien markkinoiden järjestelmän mukaisesti
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 41:
    eurooppalailla tai puitelailla säädetään erityisistä toimenpiteistä joilla täydennetään jäsenvaltioissa toteutettavia toimia tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi mutta jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 42:
edistämään unionin alueella nopeaa ja tehokasta operatiivista yhteistyötä kansallisten pelastuspalveluviranomaisten välillä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 43:
assosiaation tarkoituksena on ensisijaisesti edistää näiden maiden ja alueiden väestön etuja ja vaurautta jotta ne voivat saavuttaa sen taloudellisen sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen johon ne pyrkivät
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 44:
jäsenvaltioiden sekä maiden ja alueiden välisissä suhteissa kansalaisten ja yhtiöiden sijoittautumisoikeutta säännellään iii osaston i luvun  jakson sijoittautumisoikeutta koskevan  alajakson määräysten ja mainitussa alajaksossa säädettyjen menettelytapojen mukaisesti ja ketään syrjimättä jollei iii artiklan nojalla hyväksytyistä säädöksistä muuta johdu
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 45:
hän käy unionin puolesta poliittista vuoropuhelua kolmansien osapuolten kanssa ja esittää unionin kannan kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 46:
    kukin jäsenvaltio unionin ulkoasiainministeri tai tämä ministeri komission kannattamana voi saattaa neuvoston käsiteltäväksi yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä tehdä sille tapauksen mukaan aloitteita tai ehdotuksia
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 47:
neuvosto voi nimittää unionin ulkoasiainministerin ehdotuksesta erityisedustajan hoitamaan tiettyjä poliittisia erityistehtäviä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 48:
    edellä i artiklan  kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin joiden yhteydessä unioni voi käyttää siviili ja sotilasvoimavaroja kuuluvat yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla humanitaariset ja pelastustehtävät neuvonta ja tuki sotilasasioissa konfliktinesto ja rauhanturvaamistehtävät taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa rauhanpalauttaminen ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen mukaan luettuina
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 49:
ehdottaa monenvälisiä hankkeita sotilaallisia voimavaroja koskevien tavoitteiden täyttämiseksi ja huolehtia jäsenvaltioiden toteuttamien ohjelmien yhteensovittamisesta sekä erityisten yhteistyöohjelmien hallinnoinnista
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 50:
euroopan parlamentti antaa lausuntonsa määräajassa jonka neuvosto voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 51:
neuvosto päättää yksinkertaisella enemmistöllä pääsihteeristön organisaatiosta
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 52:
    tässä artiklassa tarkoitettu kanne on pantava vireille kahden kuukauden kuluessa säädöksen julkaisemisesta tai siitä kun se on annettu kantajalle tiedoksi taikka jollei säädöstä ole julkaistu tai annettu tiedoksi kahden kuukauden kuluessa siitä kun kantaja on saanut siitä tiedon
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 53:
tilintarkastustuomioistuin antaa vuosikertomuksensa erityiskertomuksensa ja lausuntonsa jäsentensä enemmistöllä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 54:
tilintarkastustuomioistuin avustaa euroopan parlamenttia ja neuvostoa talousarvion toteutumisen valvonnassa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 55:
tilintarkastustuomioistuimen jäsenet nimeävät keskuudestaan tilintarkastustuomioistuimen presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 56:
he pidättäytyvät kaikesta mikä on ristiriidassa heidän tehtävänsä kanssa
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 57:
    rahoituskehyksessä vahvistetaan vuosittaiset enimmäismäärät maksusitoumusmäärärahoille menoluokittain ja vuosittainen enimmäismäärä maksumäärärahoille
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 58:
jos jotakin euroopan parlamentin tarkistusta ei vahvisteta sovittelukomiteassa hyväksytty kanta budjettikohtaan johon kyseinen tarkistus on tehty pysyy voimassa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 59:
    euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 60:
monivuotinen rahoituskehys ja vuosittainen talousarvio laaditaan euroissa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 61:
tšekin tasavallan viron tasavallan kyproksen tasavallan latvian tasavallan liettuan tasavallan unkarin tasavallan maltan tasavallan puolan tasavallan slovenian tasavallan ja slovakian tasavallan liittymissopimuksesta ja asiakirjasta tehtyyn pöytäkirjaan otetut tai siinä viitatut e alakohdassa tarkoitetun sopimuksen määräykset pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutukset säilyvät kyseisen pöytäkirjan mukaisesti
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 62:
jos kansallinen parlamentti kuuden kuukauden kuluessa aloitteen sille toimittamisesta ilmoittaa vastustavansa aloitetta  tai  kohdassa tarkoitettua eurooppapäätöstä ei tehdä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 63:
for her majesty the queen of the united kingdom of great britain and northern ireland
was incorrectly identified as en (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 64:
ovat sopineet seuraavista määräyksistä jotka liitetään euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 65:
haluavat varmistaa että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä unionin kansalaisia
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 66:
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa komissio ei järjestä tällaista kuulemista
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 67:
jos vähintään kolmasosa kansallisten parlamenttien toisen kohdan mukaisesta kokonaisäänimäärästä edustaa sellaisia perusteltuja lausuntoja joiden mukaan esityksessä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi eurooppasäädökseksi ei ole noudatettu toissijaisuusperiaatetta esitystä on tarkasteltava uudelleen
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 68:
unionin tuomioistuin voi täysistuntopäätöksellä pidättää koskemattomuuden
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 69:
jollei  artiklaa sovelleta tuomari jatkaa tehtävässään kunnes hänen seuraajansa ryhtyy tehtäväänsä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 70:
unionin tuomioistuimen yhteydessä on sen tehtävien hoitamista varten virkamiehiä ja muuta henkilöstöä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 71:
jos korkeakoulujen opettajilla on sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan jonka kansalaisia he ovat oikeus esiintyä tuomioistuimessa asiamiehenä heillä on unionin tuomioistuimessa samat oikeudet kuin tämän artiklan nojalla on asianajajilla
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 72:
euratomin perustamissopimuksen  artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa asia pannaan vireille unionin tuomioistuimessa kirjaajalle osoitetulla kanteella
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 73:
unionin tuomioistuin voi vaatia myös niitä jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä elimiä tai laitoksia jotka eivät ole oikeudenkäynnissä asianosaisia antamaan kaikki tiedot joita unionin tuomioistuin pitää oikeudenkäynnin kannalta tarpeellisina
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 74:
työjärjestyksessä voidaan poiketa  artiklan neljännestä kohdasta sekä  artiklasta jotta niiden riitaasioiden erityispiirteet jotka kuuluvat henkisen omaisuuden alaan voidaan ottaa huomioon
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 75:
ovat sopineet seuraavista määräyksistä jotka liitetään euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 76:
euroopan keskuspankkijärjestelmän tavoitteet ja tehtävät
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 77:
unionin perustuslain iii artiklan  kohdan mukaisesti euroopan keskuspankkia kuullaan
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 78:
nämä äänet jaetaan ja ne kiertävät seuraavalla tavalla
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 79:
rahalaitosten yhteenlasketun taseen kokonaisvarat lasketaan unionissa laskentahetkellä sovellettavien tilastointimenetelmien mukaisesti
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 80:
euroopan keskuspankin neuvoston päätöksellä voidaan johtokunnalle lisäksi siirtää toimivaltaa tietyissä kysymyksissä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 81:
    euroopan keskuspankki hyvittää kutakin kansallista keskuspankkia saatavalla joka vastaa sen osuutta
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 82:
    unionin perustuslain iii artiklan mukaisesti euroopan keskuspankki hyväksyy
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 83:
euroopan keskuspankkia suhteessa kolmansiin oikeudellisesti velvoittavat sitoumukset tekee johtokunnan puheenjohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä taikka kaksi euroopan keskuspankin henkilöstöön kuuluvaa henkilöä jotka puheenjohtaja on asianmukaisesti valtuuttanut euroopan keskuspankin nimen kirjoittamiseen
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 84:
pöytäkirja euroopan investointipankin perussäännöstä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 85:
käyttää ja  artiklan mukaisia toimivaltuuksiaan nimittää ja erottaa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä  artiklan  kohdan toisen alakohdan mukaisia toimivaltuuksiaan
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 86:
kunkin varainhoitovuoden lopussa hallintoneuvosto antaa valtuustolle kertomuksen sekä julkistaa sen jälkeen kun se on hyväksytty
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 87:
    kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 88:
    hallitus vastaa puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvonnassa pankin juoksevien asioiden hoitamisesta
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: en)
Sentence 89:
pankki tai jäsenvaltiot eivät aseta lainoille ehtoja jotka edellyttävät lainaksi annettujen varojen käyttämistä jossakin tietyssä jäsenvaltiossa
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 90:
    pankki voi vapaasti käyttää sitä osaa pääomastaan joka on maksettu sekä yhteisön ulkopuolisilta markkinoilta lainattua valuuttaa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 91:
palauttavat mieleen ja vahvistavat  päivänä huhtikuuta tehdyn päätöksen ja rajoittamatta vastaisuudessa perustettavien toimielinten elinten ja laitosten ja yksikköjen kotipaikkaa koskevia päätöksiä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 92:
tämän vapautuksen nojalla maahantuotuja tavaroita ei saa luovuttaa maksua vastaan eikä ilmaiseksi sen valtion alueella johon ne on tuotu muuten kuin tämän valtion hallituksen kanssa sovituin edellytyksin
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 93:
unionin toimielimet toimivat tämän pöytäkirjan soveltamiseksi yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden vastuussa olevien viranomaisten kanssa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 94:
färsaarilla oleskelevia tanskan kansalaisia ei pidetä unionin perustuslain tarkoittamina jäsenvaltion kansalaisina ennen kuin unionin perustuslakia sovelletaan kyseisillä saarilla
was correctly identified as fi (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 95:
edellä  artiklassa tarkoitettujen alueiden viranomaiset kohtelevat samalla tavoin kaikkia unionin luonnollisia tai oikeushenkilöitä
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 96:
tässä jaksossa tarkoitettuna kanaalisaarilta tai mansaarelta kotoisin olevana pidetään jokaista yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista jolla on tämä kansalaisuus sen vuoksi että hän itse tai toinen hänen vanhemmistaan tai joku hänen isovanhemmistaan on syntynyt adoptoitu saanut kansalaisuuden tai merkitty väestörekisteriin jollain kyseisistä saarista
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 97:
nämä tiedot esitetään yksityiskohtaisesti komissiolle toimitettavassa asiakirjassa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 98:
nopeiden reaktoreiden tutkimus ja kehittäminen turvallisuus mukaan luettuna
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 99:
jäsenvaltiot ottavat huomioon sen että kreikan hallitus on sitoutunut panemaan täytäntöön teollistamista ja taloudellista kehitystä koskevan politiikan jonka tarkoituksena on lähentää elintasoa kreikassa muiden jäsenvaltioiden elintasoon ja poistaa vajaatyöllisyys hävittäen asteittain alueelliset erot kehitystasossa
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 100:
ne tunnustavat että tämän politiikan päämäärien savuttaminen on niiden yhteisen edun mukaista
was correctly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)

Language fr

Sentence 1:
ministre des affaires étrangères et des communautés portugaises à l étranger
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 2:
    toute personne ayant la nationalité d un état membre possède la citoyenneté de l union
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 3:
    le conseil européen donne à l union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 4:
lorsque l ordre du jour l exige les membres du conseil européen peuvent décider d être assistés chacun par un ministre et en ce qui concerne le président de la commission par un membre de la commission
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 5:
définition de la majorité qualifiée au sein du conseil européen et du conseil
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 6:
    la commission promeut l intérêt général de l union et prend les initiatives appropriées à cette fin
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 7:
ils s abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l exécution de leurs tâches
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 8:
nomme des viceprésidents autres que le ministre des affaires étrangères de l union parmi les membres de la commission
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 9:
il est chargé au sein de la commission des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l action extérieure de l union
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 10:
    lorsqu ils sont saisis d un projet d acte législatif le parlement européen et le conseil s abstiennent d adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 11:
la commission ainsi que la banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la constitution adoptent des recommandations
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 12:
    les actes juridiques sont motivés et visent les propositions initiatives recommandations demandes ou avis prévus par la constitution
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 13:
    la décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le conseil en dernier ressort lorsqu il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l union dans son ensemble et à condition qu au moins un tiers des états membres y participent
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 14:
    reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique l union maintient un dialogue ouvert transparent et régulier avec ces églises et organisations
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 15:
    l exécution de dépenses inscrites au budget requiert l adoption préalable d un acte juridiquement contraignant de l union qui donne un fondement juridique à son action et à l exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l article iii sauf exceptions prévues par celleci
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 16:
    une loi européenne du conseil fixe les mesures d exécution du système de ressources propres de l union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe  le prévoit
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 17:
avant de procéder à cette constatation le conseil entend l état membre en cause et peut lui adresser des recommandations en statuant selon la même procédure
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 18:
dans ce dernier cas une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du conseil représentant plus de   de la population des états membres participants plus un membre faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 19:
protection des données à caractère personnel
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 20:
tout citoyen de l union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un état membre a un droit d accès aux documents des institutions organes et organismes de l union quel que soit leur support
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 21:
portée et interprétation des droits et des principes
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 22:
lorsqu ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l union dans les domaines de l agriculture de la pêche des transports du marché intérieur de la recherche et développement technologique et de l espace l union et les états membres tiennent pleinement compte des exigences du bienêtre des animaux en tant qu êtres sensibles tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des états membres notamment en matière de rites religieux de traditions cultu
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 23:
dans le cadre de la présente soussection les restrictions à la liberté d établissement des ressortissants d un état membre sur le territoire d un autre état membre sont interdites
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 24:
les sociétés constituées conformément à la législation d un état membre et ayant leur siège statutaire leur administration centrale ou leur principal établissement à l intérieur de l union sont assimilées pour l application de la présente soussection aux personnes physiques ressortissantes des états membres
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 25:
    dans le cas d un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l écoulement ou la valorisation de produits agricoles il convient d assurer dans l application du présent article des garanties équivalentes pour l emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 26:
d appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 27:
elle instruit sur demande d un état membre ou d office et en liaison avec les autorités compétentes des états membres qui lui prêtent leur assistance les cas d infraction présumée auxdits principes
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 28:
    en ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d affaires les droits d accises et les autres impôts indirects des exonérations et des remboursements à l exportation vers les autres états membres ne peuvent être opérés et des taxes de compensation à l importation en provenance des états membres ne peuvent être établies que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision europé
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 29:
    si l état membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la commission lui a adressée il ne pourra être demandé aux autres états membres en application de l article iii de modifier leurs dispositions nationales en vue d éliminer cette distorsion
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 30:
    sans préjudice des autres procédures prévues par la constitution le conseil sur proposition de la commission peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la situation économique notamment si de graves difficultés surviennent dans l approvisionnement en certains produits
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 31:
    des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 32:
les institutions organes ou organismes de l union ainsi que les gouvernements des états membres s engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l accomplissement de leurs missions
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 33:
    en vue de promouvoir la coordination des politiques des états membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur il est institué un comité économique et financier
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 34:
sans préjudice de l article iii de contribuer à la préparation des travaux du conseil visés à l article iii à l article iii paragraphes  et aux articles iii iii iii à l article iii paragraphe  à l article iii paragraphe  à l article iii paragraphes  et  aux articles iii iii à l article iii paragraphes  et  à l article iii à l article iii paragraphes  et  et aux articles iii et iii et d exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont c
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 35:
mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales article iii paragraphe 
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 36:
    les droits de vote des membres du conseil représentant les états membres faisant l objet d une dérogation sont suspendus lors de l adoption par le conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe  ainsi que dans les cas suivants
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 37:
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 38:
le parlement européen est pleinement informé
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 39:
de suivre la situation sociale et l évolution des politiques de protection sociale dans les états membres et dans l union
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 40:
parmi les régions concernées une attention particulière est accordée aux zones rurales aux zones où s opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires transfrontalières et de montagne
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 41:
si l organisation commune offre aux états membres opposés à cette mesure et disposant euxmêmes d une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires et
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 42:
des conditions de l environnement dans les diverses régions de l union
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 43:
les taxes ou redevances qui indépendamment des prix de transport sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 44:
à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 45:
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l asile ou une protection subsidiaire ou temporaire
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 46:
    l union développe une politique commune de l immigration visant à assurer à tous les stades une gestion efficace des flux migratoires un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les états membres ainsi qu une prévention de l immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre cellesci
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 47:
    l union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission dans les pays d origine ou de provenance de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d entrée de présence ou de séjour sur le territoire de l un des états membres
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 48:
    le présent article n affecte pas le droit des états membres de fixer les volumes d entrée des ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d y rechercher un emploi salarié ou non salarié
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 49:
la collecte le stockage le traitement l analyse et l échange d informations pertinentes
was incorrectly identified as en (2nd: fr, 3rd: sv)
Sentence 50:
    l union et les états membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 51:
le conseil statue sur proposition du ministre des affaires étrangères de l union après consultation du parlement européen et approbation de la commission
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 52:
    dans le cadre du présent chapitre le comité politique et de sécurité exerce sous la responsabilité du conseil et du ministre des affaires étrangères de l union le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l article iii
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 53:
une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du conseil représentant plus de   de la population des états membres participants plus un membre faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 54:
le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des états membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 55:
    l union veille à ce que ses actions d aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux en particulier ceux qui font partie du système des nations unies
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 56:
sauf lorsque l accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune le conseil adopte la décision européenne de conclusion de l accord
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 57:
le conseil statue à l unanimité sur initiative du parlement européen après approbation de celuici qui se prononce à la majorité des membres qui le composent
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 58:
conformément à l article i paragraphe  point d tout citoyen de l union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un état membre a le droit de présenter à titre individuel ou en association avec d autres personnes une pétition au parlement européen sur un sujet relevant des domaines d activité de l union et qui le concerne directement
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 59:
le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la cour de justice à la requête du parlement européen s il ne remplit plus les conditions nécessaires à l exercice de ses fonctions ou s il a commis une faute grave
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 60:
ce règlement est soumis à l approbation du conseil
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 61:
le titre i du statut et son article  s appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 62:
les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés dans les conditions prévues à l article iii que par les états membres ou la commission et seulement pour violation des formes prévues à l article  paragraphes  et du statut de la banque
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 63:
    les états membres s engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l interprétation ou à l application de la constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celleci
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 64:
l avis du comité ainsi qu un compte rendu de ses délibérations sont transmis au parlement européen au conseil et à la commission
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 65:
    si le conseil n approuve pas la position du parlement européen il adopte sa position en première lecture et la transmet au parlement européen
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 66:
dans ces cas le parlement européen et le conseil transmettent à la commission le projet d acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 67:
    tout au long de la procédure conduisant à l adoption du cadre financier le parlement européen le conseil et la commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l aboutissement de la procédure
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 68:
la commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 69:
la commission dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification confirme la participation de l état membre en question
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 70:
si la commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies l état membre en question peut saisir le conseil à ce sujet qui se prononce sur la demande
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 71:
    sans préjudice de l article  du protocole fixant le statut du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne la loi ou loicadre européenne fixe les mesures pour l établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l accomplissement des activités de l union
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 72:
    le présent traité s applique au royaume de belgique à la république tchèque au royaume de danemark à la république fédérale d allemagne à la république d estonie à la république hellénique au royaume d espagne à la république française à l irlande à la république italienne à la république de chypre à la république de lettonie à la république de lituanie au grandduché de luxembourg à la république de hongrie à la république de malte au royaume des paysbas à
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 73:
    si le conseil européen après consultation du parlement européen et de la commission adopte à la majorité simple une décision favorable à l examen des modifications proposées le président du conseil européen convoque une convention composée de représentants des parlements nationaux des chefs d état ou de gouvernement des états membres du parlement européen et de la commission
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 74:
roma divi tukstosi ceturta gada divdesmit devitaja oktobri
was incorrectly identified as et (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 75:
la cour de justice de l union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation par un acte législatif européen du principe de subsidiarité formés conformément aux modalités prévues à l article iii de la constitution par un état membre ou transmis par celuici conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d une chambre de celuici
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 76:
protocole fixant le statut de la cour de justice de l union européenne
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 77:
la procédure écrite comprend la communication aux parties ainsi qu aux institutions organes ou organismes de l union dont les actes sont en cause des requêtes mémoires défenses et observations et éventuellement des répliques ainsi que de toutes pièces et documents à l appui ou de leurs copies certifiées conformes
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 78:
le système européen de banques centrales
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 79:
objectifs et missions du système européen de banques centrales
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 80:
si un gouverneur ne peut être présent il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 81:
conformément à l article iii paragraphe  de la constitution le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l émission de billets de banque en euros dans l union
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 82:
la banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités et la banque centrale européenne peut arrêter des règlements en vue d assurer l efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l union et avec les pays tiers
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 83:
clé de répartition pour la souscription au capital
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 84:
    la banque centrale européenne peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du fonds monétaire international et de droits de tirage spéciaux et accepter la mise en commun de ces avoirs
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 85:
avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales
was correctly identified as fr (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 86:
    les personnes ayant accès à des données soumises à un acte juridiquement contraignant de l union imposant l obligation du secret sont assujetties à cette obligation
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 87:
dispositions transitoires et autres dispositions concernant le système européen de banques centrales
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 88:
les autres membres du directoire peuvent participer sans droit de vote aux réunions du conseil général
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 89:
exerce les autres pouvoirs conférés par le présent statut
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 90:
cette décision ne libère ni l état membre ni ses ressortissants de leurs obligations à l égard de la banque
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 91:
sont convenus des dispositions ciaprès qui sont annexées au traité établissant une constitution pour l europe et au traité instituant la communauté européenne de l énergie atomique
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 92:
    la commission a son siège à bruxelles
was correctly identified as fr (2nd: fi, 3rd: it)
Sentence 93:
janvier les connaissances communiquées aux états membres aux personnes et aux entreprises conformément à l article  du traité instituant la communauté européenne de l énergie atomique sont mises à la disposition de l irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire dans les conditions prévues audit article
was correctly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 94:
    la loi ou loicadre européenne fixe les règles générales d application du présent régime et notamment les critères de fixation et de répartition des quantités concernées
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 95:
les états membres reconnaissent en particulier que en cas d application des articles iii et iii de la constitution il faudra tenir compte des objectifs d expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 96:
la concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s effectue sur une base commerciale normale
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 97:
janvier à déterminer par la commission
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 98:
de l acte relatif aux conditions d adhésion de la république d autriche de la république de finlande et du royaume de suède
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 99:
xab transport combiné xbb le transport effectué au moyen de camions ou d unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s effectuer dans sa totalité par la route
was correctly identified as fr (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 100:
les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les états membres actuels de la situation de fait résultant de l application du règlement cee n
was correctly identified as fr (2nd: it, 3rd: en)

Language ga

Sentence 1:
prótacal maidir le tearmann do náisiúnaigh de chuid na mballstát
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 2:
iarscríbhinn i — liosta dá bhforáiltear in airteagal iii den bhunreacht
was correctly identified as ga (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 3:
ar a bheith beartaithe acu leanúint den obair atá déanta faoi chuimsiú na gconarthaí ag bunú na gcomhphobal eorpach agus an chonartha ar an aontas eorpach trí leanúnachas an
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 4:
déanfaidh sé an teisiamh sóisialta agus an tidirdhealú a chomhrac agus an ceartas sóisialta agus an chosaint shóisialta an comhionannas idir mná agus fir an dlúthpháirtíocht idir na glúnta agus an chosaint ar chearta an linbh a chur chun cinn
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 5:
ní bheidh comhchuibhiú ar dhlíthe agus rialacháin na mballstát mar thoradh ar ghníomhartha an aontais atá ceangailteach ó thaobh dlí arna nglacadh ar bhonn na bhforálacha i gcuid iii a bhaineann leis na réimsí sin
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 6:
feidhmeoidh sí feidhmeanna um rialú polaitiúil agus feidhmeanna comhairleacha faoi mar atá leagtha síos sa bhunreacht
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 7:
nuair a éilíonn an clár oibre é féadfaidh comhaltaí na comhairle eorpaí a chinneadh go mbeidh aire de chúnamh ag gach duine acu agus i gcás uachtarán an choimisiúin go mbeidh comhalta den choimisiún de chúnamh aige
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 8:
sainiú ar an tromlach cáilithe sa chomhairle eorpach agus sa chomhairle
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 9:
    beidh téarma oifige cúig bliana ag an gcoimisiún
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: sk)
Sentence 10:
    déanfaidh uachtarán an choimisiúin
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: hu)
Sentence 11:
réamhrialuithe a thabhairt arna niarraidh sin do chúirteanna nó binsí de chuid na mballstát maidir le léiriú dhlí an aontais nó le bailíocht gníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 12:
    is é uachtarán pharlaimint na heorpa agus uachtarán na comhairle a shíneoidh na dlíthe eorpacha agus na dlíthe réime eorpacha arna nglacadh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 13:
    cuirfidh an taontas ar fáil dó féin na meáin is gá chun a chuspóirí a bhaint amach agus a bheartais a chur i gcrích
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 14:
socróidh sé méideanna na nuasteorainneacha bliantúla do leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí de réir catagóirí caiteachais i gcomhréir le hairteagal iii
was correctly identified as ga (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 15:
sa chomhthéacs sin déanfaidh cúirteanna an aontais agus na mballstát an chairt a léiriú le haird chuí ar na míniúcháin arna nullmhú faoi údarás praesidium an choinbhinsiúin a dhréachtaigh an chairt agus arna dtabhairt suas chun dáta faoi fhreagracht praesidium an choinbhinsiúin eorpaigh
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 16:
    laistigh de raon feidhme an bhunreachta agus gan dochar daon cheann dá fhorálacha sonracha toirmiscfear aon idirdhealú ar fhoras náisiúntachta
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 17:
    i ngach gníomh a bhaineann le leanaí bíodh sé á glacadh ag údaráis phoiblí nó ag institiúidí príobháideacha ní mór leas an linbh a bheith ar na dálaí is tábhachtaí atá le cur san áireamh
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 18:
    beidh ag an teaghlach cosaint dhlítheanach eacnamaíoch agus shóisialta
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 19:
    toghfar comhaltaí do pharlaimint na heorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach trí shaorbhallóid rúnda
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: hu)
Sentence 20:
déanfar cúnamh dlíthiúil a chur ar fáil dóibh siúd nach bhfuil acmhainní leordhóthanacha acu a mhéad is gá an cúnamh sin chun rochtain éifeachtach ar an gceartas a áirithiú
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 21:
    más cosúil gur gá gníomhaíocht ón aontas chun feidhmiú an chirt dá dtagraítear in airteagal i a atá ag gach saoránach den aontas gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse a éascú agus nach bhfuil na cumhachtaí is gá tugtha leis an mbunreacht féadfar bearta a bhunú le dlíthe eorpacha nó dlíthe réime eorpacha chun na críche sin
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 22:
más rud é go dtiocfaidh de na bearta a ghlacfar sna himthosca dá dtagraítear in airteagail iii agus iii saobhadh ar na coinníollacha iomaíochta sa mhargadh inmheánach scrúdóidh an coimisiún an scéal i gcomhar leis an mballstát i dtrácht féachaint conas is féidir na bearta sin a oiriúnú do na rialacha atá leagtha síos sa bhunreacht
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 23:
an gá atá ann suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagair na mballstát a sheachaint agus a áirithiú go dtiocfaidh forbairt réasúnach faoin táirgeadh agus forleathnú ar thomhaltas earraí san aontas
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 24:
praghsanna ceannaigh nó díola nó aon choinníollacha eile trádála a shocrú go díreach nó go hindíreach
was correctly identified as ga (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 25:
gníomhóidh sí tar éis dul i gcomhairle le parlaimint na heorpa
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 26:
cabhair chun cuidiú le tionscadal tábhachtach chun leas na heorpa i gcoitinne a chur chun cinn nó chun suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 27:
    cuirfidh na ballstáit i bhfios don choimisiún aon phleananna chun cabhair a thabhairt nó a athrú in am trátha ionas go bhféadfaidh sé a bharúlacha a thabhairt fúthu
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 28:
    thairis sin gan dochar do mhír  más rud é tar éis beart comhchuibhithe a ghlacadh le dlí eorpach nó le dlí réime eorpach nó le rialachán eorpach ón gcoimisiún go measfaidh ballstát gur gá forálacha náisiúnta a thabhairt isteach atá bunaithe ar fhianaise eolaíoch nua maidir le cosaint an chomhshaoil nó na timpeallachta oibre de bharr fadhb a bhaineann go leithleach leis an mballstát sin agus a thagann chun cinn tar éis don bheart comhchuibhithe a bheith glactha déan
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 29:
    mura gcomhlíonfaidh an ballstát a dteastaíonn uaidh forálacha dá chuid féin a thabhairt isteach nó a leasú an moladh a thug an coimisiún dó ní iarrfar de bhun airteagal iii ar na ballstáit eile a bhforálacha féin a leasú chun an saobhadh sin a dhíchur
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 30:
chun críocha an fhaireacháin iltaobhaigh sin cuirfidh na ballstáit faisnéis chuig an gcoimisiún ar bhearta tábhachtacha arna nglacadh acu i réimse a mbeartais eacnamaíoch agus pé faisnéis eile a mheasfaidh siad is gá
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 31:
na cinntí eorpacha is gá chun na cúraimí a chuirtear de chúram ar an gcóras eorpach banc ceannais faoin mbunreacht agus faoi reacht an chórais eorpaigh banc ceannais agus an bhainc cheannais eorpaigh a chomhlíonadh
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 32:
bearta a rialaíonn úsáid an euro airteagal iii
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 33:
    dfhonn cuspóirí airteagal iii a ghnóthú tacóidh an taontas le gníomhaíochtaí na mballstát agus comhlánóidh sé sna réimsí seo a leanas iad
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 34:
gan dochar dairteagal iii tuarascálacha a ullmhú tuairimí a fhoirmiú nó obair eile a ghabháil ar láimh laistigh de réimsí a chumhachtaí arna iarraidh sin don chomhairle nó don choimisiún nó ar a thionscnamh féin
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 35:
    déanfaidh an coimisiún tograí a thíolacadh chun an comhbheartas talmhaíochta a leagan amach agus a chur chun feidhme lena náirítear ceann de na foirmeacha comheagraíochta dá bhforáiltear in airteagal iii a chur in ionad na n–eagraíochtaí náisiúnta agus chun na bearta dá dtagraítear sa roinn seo a chur chun feidhme
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 36:
bearta a chur chun cinn ar leibhéal idirnáisiúnta chun déileáil le fadhbanna réigiúnacha nó domhanda an chomhshaoil
was correctly identified as ga (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 37:
gníomhóidh sí tar éis dul i gcomhairle le parlaimint na heorpa
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 38:
    chun críocha mhír bunófar le dlíthe eorpacha nó le dlíthe réime eorpacha bearta sna réimsí seo a leanas
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 39:
coinníollacha iontrála agus cónaithe agus caighdeáin maidir le ballstáit deisiúint víosaí fadtéarmacha agus ceadanna cónaithe lena náirítear iad sin a eisítear chun críche athaontú teaghlach
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 40:
constaicí ar dheaoibriú imeachtaí sibhialta a dhíchur más gá trí chomhchuibheas na rialacha maidir leis an nós imeachta sibhialta is infheidhme sna ballstáit a chur chun cinn
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 41:
na himscrúduithe coiriúla agus na hionchúisimh choiriúla dá dtagraítear i bpointe  a a chomhordú
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 42:
is ar na húdaráis náisiúnta inniúla a bheidh an fhreagracht eisiach as bearta comhéigneacha a chur i bhfeidhm
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 43:
comhlánóidh an taontas gníomhaíocht na mballstát chun damáiste don tsláinte a thig ó dhrugaí a laghdú lena náirítear faisnéis agus cosc
was correctly identified as ga (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 44:
    beidh na cinntí eorpacha dá dtagraítear i mír  ina gceangal ar na ballstáit sna seasaimh a ghlacfaidh siad agus i seoladh a ngníomhaíochta
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 45:
déanfaidh siad seasaimh an aontais a chosaint sna fóraim sin
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: lt)
Sentence 46:
comhchuibhiú ar na riachtanais oibríochtúla a chur cun cinn agus modhanna soláthair éifeachtúla comhoiriúnacha a ghlacadh
was correctly identified as ga (2nd: sk, 3rd: es)
Sentence 47:
déanfaidh aire gnóthaí eachtracha an aontais tuarascáil don chomhairle maidir leis an sainordú a chur chun feidhme
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 48:
beidh na gníomhaíochtaí sin comhchuí le beartas forbartha an aontais agus cuirfear i gcrích iad faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí a bheartais eachtraigh
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 49:
    déanfaidh an coimisiún nó aire gnóthaí eachtracha an aontais nuair a bhaineann an comhaontú arna bheartú go heisiach nó go príomha leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála moltaí a thíolacadh don chomhairle agus glacfaidh an chomhairle cinneadh eorpach lena núdarófar an chaibidlíocht a thosú agus lena nainmneofar i bhfianaise ábhar an chomhaontaithe arna bheartú idirbheartaí an aontais nó ceannaire fhoireann caibidlíochta an aontais
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 50:
    de mhaolú ar airteagal iii nuair a bhíonn comhaontuithe ar ábhair a bhaineann leis an gcóras airgeadaíochta nó leis an gcóras rátaí malairte ina nábhair do chaibidlíocht idir an taontas agus tríú stát amháin nó níos mó nó eagraíocht idirnáisiúnta amháin nó níos mó déanfaidh an chomhairle ag gníomhú di ar mholadh ón gcoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle leis an mbanc ceannais eorpach na socruithe a chinneadh do chaibidlíocht agus do thabhairt i gcrích
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 51:
    gníomhóidh an chomhairle eorpach trí thromlach simplí maidir le ceisteanna nós imeachta agus maidir le glacadh a rialacha nós imeachta
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 52:
feidhmeoidh comhaltaí an choimisiúin na feidhmeanna a thugann an tuachtarán dóibh faoina údarás nó faoina húdarás siúd
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 53:
socrófar líon bhreithiúna na cúirte ginearálta le reacht chúirt bhreithiúnais an aontais eorpaigh
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: hu)
Sentence 54:
féadfaidh breitheanna arna dtabhairt ag an gcúirt ghinearálta ar cheisteanna a tharchuirtear chun réamhrialú a bheith go heisceachtúil faoi réir athbhreithniú ag an gcúirt bhreithiúnais faoi na coinníollacha agus laistigh de na teorainneacha atá leagtha síos leis an reacht nuair atá baol tromchúiseach ann go ndéanfaí difear daontacht nó do chomhchuibheas dhlí an aontais
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 55:
cuirfidh uachtarán an bhainc cheannais eorpaigh an tuarascáil sin i láthair do pharlaimint na heorpa a fhéadfaidh díospóireacht ghinearálta a chur ar siúl ar an mbonn sin agus don chomhairle
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 56:
ní rachaidh líon chomhaltaí an choiste eacnamaíoch agus shóisialta thar 
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 57:
féadfaidh na hinstitiúidí sin dul i gcomhairle leis i ngach cás inar cuí leo é
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 58:
chuige sin déanfaidh an banc eorpach infheistíochta ach go háirithe ag oibriú dó ar bhonn seachbhrabúsach iasachtaí agus ráthaíochtaí a thabhairt a éascóidh maoiniú na dtionscadal seo a leanas i ngach earnáil den gheilleagar
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 59:
ní bheidh cúirt bhreithiúnais an aontais eorpaigh an banc ceannais eorpach ná an banc eorpach infheistíochta faoi réir fhorálacha airteagal i ná faoi réir fhorálacha an airteagail seo ach amháin nuair a bheidh a bhfeidhmeanna riaracháin á bhfeidhmiú acu
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 60:
tosóidh an bhliain airgeadais an  eanáir agus críochnóidh sí an  nollaig
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 61:
i gcomhréir leis na coinníollacha a leagfar síos leis an dlí eorpach dá dtagraítear in airteagal iii aon leithreasaí seachas iad siúd a bhaineann le caiteachas ar fhoireann atá gan caitheamh i ndeireadh na bliana airgeadais féadfar iad a thabhairt ar aghaidh chuig an mbliain airgeadais ina dhiaidh sin ach ní níos faide ná sin
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 62:
    go dtí an  nollaig gníomhóidh an chomhairle daon toil sna cásanna uile dá dtagraítear san airteagal seo
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 63:
comhlíonfaidh aon chomhar feabhsaithe inniúlachtaí cearta agus oibleagáidí na mballstát sin nach mbeidh rannpháirteach ann
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 64:
    ballstáit ar mian leo comhar feabhsaithe a bhunú eatarthu i gceann de na réimsí atá folaithe sa bhunreacht amach ó réimsí ina bhfuil inniúlacht eisiach agus ón gcomhbheartas eachtrach agus slándála díreoidh siad chuig an gcoimisiún iarraidh a shonróidh raon feidhme agus cuspóirí an chomhair fheabhsaithe arna bheartú
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 65:
cinnfidh rialtais na mballstát de thoil a chéile suíomh institiúidí an aontais
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 66:
phoblacht na seice phoblacht na heastóine phoblacht na cipire phoblacht na laitvia phoblacht na liotuáine phoblacht na hungáire phoblacht mhálta phoblacht na polainne phoblacht na slóivéine agus phoblacht na slóvaice
was correctly identified as ga (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 67:
    beidh feidhm ag an gconradh seo maidir leis na críocha eorpacha a bhfuil ballstát freagrach as a gcaidreamh eachtrach
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 68:
cheal freasúra féadfaidh an chomhairle eorpach an cinneadh a ghlacadh
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 69:
téacsanna barántúla agus aistriúcháin
was correctly identified as ga (2nd: sk, 3rd: es)
Sentence 70:
féadfaidh aon pharlaimint náisiúnta nó aon seomra de chuid parlaiminte náisiúnta laistigh de shé seachtaine ó dháta an coimisiún a dhréachtghníomh reachtach a chur chuici nó chuige tuairim réasúnaithe a chur chuig uachtarán pharlaimint na heorpa uachtarán na comhairle agus uachtarán an choimisiúin á rá cad chuige a mheasann sé nó sí nach gcomhlíonann an dréacht i gceist prionsabal na coimhdeachta
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 71:
beidh ag gabháil leis an iarratas nuair is iomchuí an beart a bhfuil a neamhniú á iarraidh nó sna himthosca dá dtagraítear in airteagal iii den bhunreacht fianaise dhoiciméid ar an dáta a iarradh ar institiúid gníomhú i gcomhréir leis an airteagal sin
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 72:
má thugtar cásanna os comhair na cúirte breithiúnais agus na cúirte ginearálta araon ina bhfuil an faoiseamh céanna á éileamh ina dtógtar an tsaincheist chéanna léirithe nó ina gcaitear amhras ar bharántúlacht an ghnímh chéanna féadfaidh an chúirt ghinearálta tar éis di na páirtithe a éisteacht bac a chur ar na himeachtaí os a comhair go dtí go mbeidh breithiúnas tugtha ag an gcúirt bhreithiúnais nó i gcás caingne arna dtionscnamh de bhun airteagal iii den bhunreach
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: en)
Sentence 73:
sannfar ualú agus do na scaireanna san olltáirgeacht intíre chomhiomlán de réir margadhphraghsanna agus i lánchlár comhordaithe comhiomlán na ninstitiúidí airgeadais airgeadaíochta faoi seach
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 74:
ní lú minicíocht chearta vótála na ngobharnóirí sa chéad ghrúpa ná minicíocht chearta vótála na ngobharnóirí sa dara grúpa
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: sk)
Sentence 75:
aon uair a dhéantar an olltáirgeacht intíre comhiomlán de réir margadhphraghsanna a choigeartú i gcomhréir le hairteagal  nó aon uair a thagann méadú ar líon na ngobharnóirí déanfar líon agusnó comhdhéanamh na ngrúpaí a choigeartú i gcomhréir leis na prionsabail arna leagan síos san fhomhír seo
was correctly identified as ga (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 76:
de mhaolú ar an riail sin féadfar a leagan síos sna rialacha nós imeachta dá dtagraítear in airteagal  go bhféadfaidh comhaltaí na comhairle rialaithe vótáil trí bhíthin teileachomhdhála
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 77:
féadfar an caipiteal a mhéadú pé méid a bhforálfar i gcinneadh eorpach ón gcomhairle rialaithe ag gníomhú di tríd an tromlach cáilithe dá bhforáiltear in airteagal  faoi na teorainneacha agus na coinníollacha arna socrú ag an gcomhairle faoin nós imeachta atá leagtha síos in airteagal 
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 78:
    féadfaidh an banc ceannais eorpach i gcomhréir le mír  cúlsócmhainní eachtracha breise a ghlaoch thar an teorainn atá socraithe i mír  faoi na teorainneacha agus na coinníollacha arna socrú ag an gcomhairle i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in airteagal 
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 79:
déanfar fuíoll an bhrabúis ghlain a dháileadh ar scairshealbhóirí an bhainc cheannais eorpaigh i gcoibhneas lena scaireanna íoctha
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 80:
léirmheas breithiúnach agus ábhair ghaolmhara
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: hu)
Sentence 81:
    is iad a bheidh ar an mbord gobharnóirí na hairí a bheidh ceaptha ag na ballstáit
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 82:
roghnófar comhaltaí an bhoird stiúrthóirí as daoine nach bhfuil a neamhspleáchas ná a ninniúlacht inchurtha in amhras
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 83:
    má thugann an coiste bainistíochta agus an coimisiún araon tuairim neamhfhabhrach ní fhéadfaidh an bord stiúrthóirí an maoiniú a dheonú
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 84:
ní fhéadfaidh údaráis inniúla ballstáit go maolú de réir bhrí airteagal iii den bhunreacht cur ina choinne sin ach amháin nuair is baolach suaitheadh tromchúiseach a theacht ar mhargadh caipitil an stáit sin
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 85:
    aon díospóidí a tharlóidh idir an banc ar thaobh amháin agus a chreidiúnaithe a fhéichiúnaithe nó duine ar bith eile ar an taobh eile cinnfidh na cúirteanna náisiúnta inniúla iad ach amháin mar a bhfuil dlínse tugtha do chúirt bhreithiúnais an aontais eorpaigh
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 86:
    bunóidh an bord gobharnóirí ag gníomhú dó daon toil reachtanna na gcomhlachtaí dá dtagraítear i mír  a shaineoidh go háirithe a gcuspóirí a struchtúr a gcaipiteal a gcomhaltas a suíomh a nacmhainní airgeadais a modhanna idirghabhála agus a socruithe iniúchóireachta maille lena ngaol le horgáin an bhainc
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 87:
    is i lucsamburg a bheidh suíomh chúirt bhreithiúnais an aontais eorpaigh
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 88:
beidh an taontas a shócmhainní a ioncam agus a mhaoin eile saortha ó gach cáin dhíreach
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: hu)
Sentence 89:
ní chuirfear aon srian riaracháin ná aon srian eile ar shaorghluaiseacht chomhaltaí pharlaimint na heorpa ag taisteal dóibh go dtí áit chruinnithe pharlaimint na heorpa nó uaidh
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 90:
i gcríoch gach ballstáit agus is cuma cén náisiúntacht atá acu i dtaca le hoifigigh agus le seirbhísigh eile an aontais
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 91:
de bhrí go leanann forálacha áirithe de na conarthaí aontachais sin agus de na hionstraimí atá i gceangal leo de bheith ábhartha de bhrí go bhforáiltear in airteagal iv den bhunreacht nach foláir na forálacha sin a leagan amach i bprótacal nó nach foláir tagairt dóibh i bprótacal chun go bhfanfaidh siad i bhfeidhm agus go gcaomhnófar a néifeachtaí dlíthiúla
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 92:
comhaontuithe nó coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích ag na ballstáit eile ag gníomhú dóibh go comhpháirteach leis na comhphobail eorpacha le tríú stát amháin nó níos mó nó le heagraíocht idirnáisúnta amháin nó níos mó agus do na comhaontuithe a bhfuil baint acu leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin sin
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 93:
forálacha a bhaineann le hoileáin fharó
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: hu)
Sentence 94:
    bainfidh an roinn seo le cadás gan cardáil gan cíoradh a bhaineann le focheannteideal   den ainmníocht chomhcheangailte
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: sv)
Sentence 95:
  den ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais ríocht na spáinne agus phoblacht na portaingéile ní bheidh feidhm acu i gcás imeachtaí um shárú a thionscnófar in aghaidh dílseanaigh phaitinne eile do phróiseas chun táirge a mhonarú is ionann agus an táirge a fuarthas de bharr phróiseas paitinnithe an ghearánaí má deonaíodh an phaitinn eile roimh an  eanáir
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 96:
féadfaidh ordú sin na cúirte a fhoráil go níocfar urrús chun damáistí a dhámhachtain don té a líomhnaítear an sárú air i gcás díobháil a bhaint dó de bharr an ‘ tochsail tuairisce
was correctly identified as ga (2nd: pt, 3rd: hu)
Sentence 97:
    gan dochar dfhorálacha sonracha airteagal  ní bheidh feidhm ag gníomhartha na ninstitiúidí a bhaineann leis an gcomhbheartas talmhaíochta agus leis an gcomhbheartas iascaigh maidir le ceuta ná le melilla
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 98:
    socróidh an chomhairle gach bliain ar thogra ón gcoimisiún na rialacháin eorpacha nó na cinntí eorpacha maidir le taraifchuótaí a oscailt agus a dháileadh de réir na modhanna dá bhforáiltear i mír 
was correctly identified as ga (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 99:
is aithnid do na ballstáit go háirithe gur gá ag cur airteagail iii agus iii den bhunreacht i bhfeidhm dóibh féachaint le forás a thabhairt faoin ngeilleagar agus feabhas a thabhairt ar chaighdeán maireachtála phobal réigiúin agus limistéir lagfhorbartha na spáinne
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: hu)
Sentence 100:
cion an talaimh thalmhaíochta atá tugtha suas do bharr curaíochta atá ceaptha mar bhia don duine san achar talmhaíochta a úsáidtear
was correctly identified as ga (2nd: en, 3rd: es)

Language hu

Sentence 1:
   az unió elismeri a ii  részt képezo alapjogi chartában foglalt jogokat szabadságokat és elveket    az unió csatlakozik az emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló európai egyezményhez
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: pl)
Sentence 2:
   az arányosság elvének megfeleloen az unió fellépése sem tartalmilag sem formailag nem terjedhet túl azon ami az alkotmány célkituzéseinek eléréséhez szükséges
was correctly identified as hu (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 3:
monetáris politika azon tagállamok tekintetében amelyek pénzneme az euro
was correctly identified as hu (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 4:
a gazdaság és foglalkoztatáspolitikák összehangolása
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: mt)
Sentence 5:
számuk nem haladhatja meg a hétszázötvenet
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 6:
   a tanács különbözo formációkban ülésezik
was correctly identified as hu (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 7:
az általános ügyek tanácsa az európai tanács elnökével és a bizottsággal kapcsolatot tartva gondoskodik az európai tanács üléseinek elokészítésérol és nyomon követésérol
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 8:
ennek érdekében a tanács ülései két részre tagolódnak egy uniós törvényalkotási aktusokra vonatkozó döntéshozatallal foglalkozó és egy nem törvényalkotási tevékenységgel foglalkozó részre    a tanács különbözo formációinak elnökségét a külügyek tanácsának kivételével a tanácsban részt vevo tagállami képviselok látják el az európai tanács által európai határozatban meghatározott feltételeknek megfeleloen egy egyenjogúságon alapuló r
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 9:
a bizottság tagjai közül az unió külügyminisztere mellett további alelnököket nevez ki
was correctly identified as hu (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 10:
az unió egyéb intézményei és szervei
was correctly identified as hu (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 11:
a számvevoszék tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek és az unió általános érdekében járnak el
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 12:
a nemzeti parlamentek a iii  cikkel illetve a iii  cikkel összhangban részt vesznek az europol politikai ellenorzésében valamint az eurojust tevékenységének értékelésében    a büntetoügyekben folytatott rendorségi és igazságügyi együttmuködés területén a tagállamok a iii  cikknek megfeleloen kezdeményezési joggal rendelkeznek
was correctly identified as hu (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 13:
a megerosített együttmuködés az unió célkituzései megvalósításának elomozdítására érdekeinek védelmére és az integráció folyamatának megerosítésére irányul
was correctly identified as hu (2nd: es, 3rd: cs)
Sentence 14:
   az unió a vele szomszédos országokkal különleges kapcsolatokat épít ki a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából amely az unió értékeire épül és amelyet az együttmuködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek    az  bekezdésben foglaltak céljából az unió az érintett országokkal külön megállapodásokat köthet
was correctly identified as hu (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 15:
a tanács rendszeresen ellenorzi hogy azok az okok amelyek alapján ilyen megállapítást tett továbbra is fennállnake
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 16:
a minosített többséghez a szavazásban részt vevo tagállamokat képviselo tanácsi tagok legalább   ának egyben az ezen államok népességének legalább   át kitevo szavazata szükséges
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 17:
   a gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz
was correctly identified as hu (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 18:
mindenkinek a jogát arra hogy az ot hátrányosan érinto egyedi intézkedések meghozatala elott meghallgassák
was correctly identified as hu (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 19:
mindenkinek joga van arra hogy ügyét a törvény által megelozoen létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszeru idon belül tárgyalja
was correctly identified as hu (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 20:
azoknak akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel költségmentességet kell biztosítani amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van
was correctly identified as hu (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 21:
   az e chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által és e jogok lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 22:
a bizottság minden harmadik évben jelentést nyújt be az európai parlamentnek a tanácsnak és a gazdasági és szociális bizottságnak az i  cikk és e cím alkalmazásáról
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 23:
a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások eltörléséig a tagállamok ezeket a korlátozásokat állampolgárság vagy lakóhely alapján történo különbségtétel nélkül alkalmazzák a iii  cikk elso bekezdése értelmében szolgáltatást nyújtó minden személyre
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 24:
a tanács a tagállamok valamelyikének kérelmére egyhangúlag határoz
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 25:
az ilyen európai rendeletek célja különösen
was correctly identified as hu (2nd: et, 3rd: fr)
Sentence 26:
a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 27:
a tanács európai törvényben vagy kerettörvényben intézkedéseket állapít meg a forgalmi adók a jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan mértéku harmonizálására amilyen mértékben az ilyen harmonizáció a belso piac létrehozásához vagy muködéséhez és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 28:
   amennyiben okkal lehet tartani attól hogy a tagállami törvényi rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések elfogadása vagy módosítása a iii  cikk értelmében vett torzulást okoz az így eljárni kívánó tagállam konzultál a bizottsággal
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 29:
e többoldalú felügyelet céljából a tagállamok tájékoztatják a bizottságot a gazdaságpolitikájuk terén hozott fontos intézkedésekrol valamint az általuk szükségesnek tartott egyéb adatokról
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 30:
a blokkoló kisebbségnek legalább a tanácsnak a szavazásban részt vevo tagállamok népességének legalább   át képviselo ezen egyéb tagjaiból és még egy tagból kell állnia ennek hiányában a minosített többséget elértnek kell tekinteni
was correctly identified as hu (2nd: es, 3rd: ga)
Sentence 31:
megköveteli hogy az érintett tagállam a kötvények és értékpapírok kibocsátását megelozoen a tanács által meghatározandó további adatokat hozzon nyilvánosságra
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 32:
a tanács az európai parlamenttel és az európai központi bankkal folytatott konzultációt követoen határoz
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 33:
   az európai központi bank úgy határozhat hogy európai határozatait valamint ajánlásait és véleményeit nyilvánosságra hozza    a tanács a iii  cikk  bekezdésében megállapított eljárásnak megfeleloen elfogadott európai rendeletekben megállapítja azokat a kereteket és feltételeket amelyek szerint az európai központi bank az általa elfogadott európai rendeletekbol és határozatokból fakadó kötelezettségeket nem teljesíto vállalkozásokra pénzb@
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 34:
   a tanács az európai parlamenttel folytatott konzultációt és az európai tanácsban folytatott vitát követoen a bizottság javaslata alapján európai határozatot fogad el amelyben megállapítja hogy mely eltéréssel rendelkezo tagállamok teljesítik a szükséges feltételeket az  bekezdésében megállapított szempontok alapján és az érintett tagállamokra vonatkozó eltérést megszünteti
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 35:
konzultációkat tart a nemzeti központi bankok hatáskörébe tartozó a pénzügyi szervezetek és piacok stabilitását érinto kérdésekben
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 36:
ezek az intézkedések a belso piac muködésében csak a leheto legkisebb zavart okozhatják és nem haladhatják meg a hirtelen felmerült nehézségek orvoslásához feltétlenül szükséges mértéket    a bizottságot és a többi tagállamot az  bekezdés szerinti védintézkedésekrol legkésobb azok hatálybalépésének idopontjában tájékoztatni kell
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 37:
   a iii  cikkben foglalt célkituzések megvalósítása érdekében az unió támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a következo területeken
was correctly identified as hu (2nd: nl, 3rd: cs)
Sentence 38:
idobér esetén azonos munkakörben azonos díjazás jár
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 39:
a bizottság a következo feladatokat látja el
was correctly identified as hu (2nd: sl, 3rd: sv)
Sentence 40:
a közös agrárpolitikára vagy a mezogazdaságra vonatkozó utalásokat valamint a „ mezogazdasági ” illetve az „ agrár ” kifejezéseket úgy kell értelmezni mint amelyek a halászatot is magukban foglalják figyelembe véve ezen ágazat sajátos jellemzoit
was correctly identified as hu (2nd: sl, 3rd: cs)
Sentence 41:
a mezogazdasági tevékenységnek a mezogazdaság társadalmi szerkezetébol és a különbözo mezogazdasági régiók közötti szerkezeti és természeti egyenlotlenségekbol adódó sajátos természetét
was correctly identified as hu (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 42:
a jelentés különösen a megelozo évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységre e tevékenységek eredményének terjesztésére valamint a folyó év munkaprogramjára terjed ki
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 43:
   az  bekezdésben foglaltak céljából európai törvény vagy kerettörvény intézkedéseket állapít meg a következokre vonatkozóan
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 44:
partnerség és együttmuködés a harmadik országokkal a menedékkérok illetve a kiegészíto vagy ideiglenes védelmet kéro személyek beáramlásának kezelése céljából
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 45:
az unió e szakasz alapján elfogadott jogi aktusaiban minden olyan esetben amikor erre szükség van megfelelo módon rendelkezni kell ennek az elvnek az alkalmazásáról
was correctly identified as hu (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 46:
a tagállamok közötti joghatósági összeütközések megelozése és rendezése
was correctly identified as hu (2nd: et, 3rd: da)
Sentence 47:
a tanács az európai parlamenttel folytatott konzultációt követoen egyhangúlag határoz
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: es)
Sentence 48:
európai törvény vagy kerettörvény egyedi intézkedéseket állapíthat meg a tagállamokban végrehajtott olyan intézkedések támogatására amelyek az  bekezdésben kituzött célok megvalósítására irányulnak kizárva azonban a tagállamok törvényi rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 49:
a tanács a bizottság javaslata alapján ajánlásokat fogad el
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 50:
a tagállamok képzési rendszereit egyaránt érinto kérdésekre vonatkozó információ és tapasztalatcsere fejlesztése
was correctly identified as hu (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 51:
e cikk nem érinti továbbá az alkotmány azon egyéb rendelkezéseit amelyek a tagállamok egymás közötti illetve a tagállamok és az unió közötti igazgatási együttmuködésrol rendelkeznek
was correctly identified as hu (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 52:
általánosan alkalmazandó rendelkezések
was correctly identified as hu (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 53:
   a közös kül és biztonságpolitika folytatására az unió
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 54:
e missziók mindegyike hozzájárulhat a terrorizmus elleni küzdelemhez ideértve a terrorizmus ellen saját területükön küzdo harmadik országok támogatását is    a tanács európai határozatban meghatározza az  bekezdésben említett missziók céljait hatókörét és végrehajtásuk általános feltételeit
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 55:
a küldöttségek a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteivel szoros együttmuködésben végzik tevékenységüket
was correctly identified as hu (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 56:
a tanács az európai parlament kezdeményezése alapján az európai parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követoen egyhangúlag határoz
was correctly identified as hu (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 57:
   az európai parlament európai törvényben megállapítja a tagjai feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 58:
a tanács egyszeru többséggel felkérheti a bizottságot hogy végezze el a tanács által a közös célkituzések megvalósításához szükségesnek tartott vizsgálatokat és terjesszen be hozzá megfelelo javaslatokat
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 59:
ha az érintett állam a bizottság által meghatározott határidon belül nem tesz eleget a véleményben foglaltaknak a bizottság az európai unió bíróságához fordulhat
was correctly identified as hu (2nd: pt, 3rd: sk)
Sentence 60:
ha az európai unió bírósága megállapítja hogy az érintett tagállam nem tett eleget az ítéletében foglaltaknak a tagállamot átalányösszeg vagy kényszeríto bírság fizetésére kötelezheti
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: sv)
Sentence 61:
ha egy tagállam bírósága elott ilyen kérdés merül fel és ez a bíróság úgy ítéli meg hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére kérheti az európai unió bíróságát hogy hozzon ebben a kérdésben döntést
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: pt)
Sentence 62:
az ilyen intézkedések ellen csak a tagállamok vagy a bizottság indíthatnak keresetet a iii  cikkben meghatározott feltételek mellett és kizárólag a bank alapokmánya  cikkének és  bekezdésében foglalt eljárási szabályok megsértésére történo hivatkozással
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 63:
   a tanács elnöke és a bizottság egy tagja — szavazati jog nélkül — részt vehet az európai központi bank kormányzótanácsának ülésein
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 64:
a tanács a bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadott európai határozatban megállapítja a bizottság összetételét
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: pt)
Sentence 65:
a tanács európai határozatban meghatározza a bizottság tagjainak és póttagjainak az egyes tagállamok javaslatai alapján összeállított listáját
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 66:
az európai parlament a tanács vagy a bizottság az alkotmányban meghatározott esetekben konzultál a gazdasági és szociális bizottsággal
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 67:
   ha egy pénzügyi év kezdetén még nem fogadták el véglegesen a költségvetést megállapító európai törvényt a iii  cikkben említett európai törvénynek megfeleloen a költségvetés bármely fejezetének tekintetében havonta az elozo pénzügyi évre vonatkozó költségvetésben szereplo az adott fejezetre vonatkozó eloirányzatok legfeljebb egytizenketted részét kitevo összeget lehet elkölteni ennek során azonban nem lehet túllépni a költségvetési terve
was correctly identified as hu (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 68:
a tanács az európai parlamenttel és a számvevoszékkel folytatott konzultációt követoen határoz     december éig a tanács az e cikkben említett minden esetben egyhangúlag határoz
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 69:
a megerosített együttmuködés folytatására vonatkozó felhatalmazást a tanács a bizottság javaslata alapján és az európai parlamenttel folytatott konzultációt követoen elfogadott európai határozatában adja meg
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 70:
a tanács az elso bekezdésben említett jogi aktusokat a legkülso régiók sajátos jellemzoinek és korlátainak figyelembevételével fogadja el anélkül hogy veszélyeztetné az uniós jogrend — így a belso piac és a közös politikák — integritását és koherenciáját
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 71:
szerzodésen kívüli felelosség esetén az unió a tagállamok jogában közös általános elveknek megfeleloen megtéríti az intézményei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 72:
a cseh köztársaság az észt köztársaság a ciprusi köztársaság a lett köztársaság a litván köztársaság a magyar köztársaság a máltai köztársaság a lengyel köztársaság a szlovén köztársaság és a szlovák köztársaság
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 73:
   e szerzodés rendelkezéseit alkalmazni kell azokra az európai területekre amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel    e szerzodést az ålandszigetekre az eredetileg az alkotmány iv  cikke  bekezdésének d  pontjában említett szerzodésben megjeleno és a dán királyság írország valamint nagybritannia és északírország egyesült királysága a görög köztársaság a spanyol királyság és a portugál köztársaság az osztrák köztársaság a
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 74:
a módosítások azt követoen lépnek hatályba hogy azokat alkotmányos követelményeinek megfeleloen valamennyi tagállam megerosítette
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 75:
a kelloen indokolt sürgos esetek kivételével e hathetes idoszakban az európai törvényalkotási aktus tervezetérol semmilyen megállapodás nem kötheto
was correctly identified as hu (2nd: sv, 3rd: sk)
Sentence 76:
e szavazatküszöb az alkotmány iii  cikke alapján eloterjesztett a szabadság a biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó európai törvényalkotási aktusok tervezete esetén az összes szavazat egynegyede
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 77:
a teljes ülés határozatai csak akkor érvényesek ha tizenegy tag jelen van
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 78:
a keresetlevélhez adott esetben csatolni kell azt a jogi aktust amelynek megsemmisítését a bíróságtól kérik vagy – az alkotmány iii  cikkében említett körülmények fennállta esetén – egy arra az idopontra vonatkozó okirati bizonyítékot amikor az intézményt a hivatkozott cikk értelmében felkérték hogy járjon el ha ezeket az okmányokat nem csatolták a keresetlevélhez a hivatalvezeto felkéri az érintett felet arra hogy azokat ésszeru határidon belül nyújt
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 79:
ezt a cikket az európai központi bank ellen szerzodésen kívül okozott károkért való felelosségre vonatkozóan benyújtott keresetekre is alkalmazni kell
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 80:
   az alkotmány iv  cikkétol eltérve az európai unióról szóló szerzodéshez az európai közösséget létrehozó szerzodéshez valamint az eakszerzodéshez csatolt a bíróság alapokmányáról szóló jegyzokönyvnek az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerzodés aláírása és hatálybalépése között elfogadott módosítása továbbra is hatályban marad    az  bekezdésben említett módosításokat – az ezen alapokmány szerkezetébe történ
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 81:
a fizetési rendszerek zavartalan muködésének elomozdítása
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 82:
a nettó nyereség maradványát befizetett részesedésük arányában az európai központi bank részvényesei között kell felosztani
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 83:
az európai központi bank tokéjére vonatkozó átmeneti rendelkezések
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 84:
a  cikk  bekezdésétol eltérve az eltéréssel rendelkezo tagállamok központi bankjai az általuk jegyzett tokét nem fizetik be kivéve ha az általános tanács az európai központi bank jegyzett tokéjének legalább kétharmadát és a részvényesek legalább felét képviselo többséggel úgy határoz hogy az általuk jegyzett tokének egy minimális százalékát be kell fizetni az európai központi bank muködési költségeihez történo hozzájárulásként
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 85:
az európai központi bank tokéjének általános tartalékainak és céltartalékainak halasztott befizetése
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: fr)
Sentence 86:
a bank feladatát az alkotmány iii  cikke határozza meg
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 87:
az eljárási szabályzat megállapítja az igazgatótanács ülésein való részvétel szabályait valamint a helyettesekre és a választott szakértokre vonatkozó rendelkezéseket
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 88:
pénzügyi muveletek végrehajtása során a bank az adott tagállam nemzeti központi bankját vagy az adott tagállam által felhatalmazott más pénzügyi szervezetet vesz igénybe
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 89:
   a bank garanciát vállalhat a köz vagy magánvállalkozások illetve egyéb testületek által az alkotmány iii  cikkében említett projektek megvalósítása céljából felvett kölcsönökért
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 90:
meghatározott helyzete változatlan marad
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 91:
a bizottság ezeket az ismereteket az európai atomenergiaközösséget létrehozó szerzodés  cikkében megállapított feltételek szerint közli a közösségi vállalkozásokkal    az e cikk és  bekezdésében említett ismeretek foként egy teljesítményreaktor fejlesztésére vonatkozó tanulmányokra valamint a radioizotópokkal és azok gyógyászati alkalmazásával így többek között a sugárvédelem problémáival kapcsolatos munkákra vonatkoznak
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 92:
   ez a szakasz a kombinált nómenklatúra   vámtarifa alszáma alá tartozó nem kártolt illetve nem fésült gyapotra vonatkozik
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 93:
a „ elozetes bizonyítási eljárás ” olyan az elso és a második albekezdésben említett rendszer részét képezo eljárás amelyben a szabadalombitorlásért keresetindításra jogosult bármely személy a kérelmére megadott bírósági végzés megszerzését követoen elkészíttetheti az állítólagos szabadalombitorló helyiségeiben a kérdéses eljárás részletes leírását szakértok által segített bírósági végrehajtóval nevezetesen a muszaki dokumentumok fén
was correctly identified as hu (2nd: pt, 3rd: cs)
Sentence 94:
   a tanács a bizottság javaslata alapján minden évben az  bekezdésben megállapított részletes szabályoknak megfeleloen európai rendeleteket vagy határozatokat fogad el a vámkontingensek megnyitására és kiosztására
was correctly identified as hu (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 95:
rendelkezések a portugál köztársasággal az atomenergia területén történo információcserérol
was correctly identified as hu (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 96:
   a és  cikk szerinti támogatásokat valamint az e cím alapján a bizottság engedélyét igénylo bármilyen egyéb nemzeti támogatást be kell jelenteni a bizottságnak
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: fr)
Sentence 97:
az alkotmány iii és iii  cikke szerinti támogatások területén
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 98:
amennyiben az átmeno forgalomban bonyolított utak száma bármely évben   nál többel haladja meg az re megállapított referenciaértéket a bizottság a  cikkben foglalt rendelkezésekkel összhangban megteszi az  melléklet  bekezdésének megfelelo intézkedéseket
was correctly identified as hu (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 99:
az alkotmány iv  cikke  bekezdésének e  pontjában említett a cseh köztársaság az észt köztársaság a ciprusi köztársaság a lett köztársaság a litván köztársaság a magyar köztársaság a máltai köztársaság a lengyel köztársaság a szlovén köztársaság és a szlovák köztársaság csatlakozásáról szóló szerzodésbol eredo jogok és kötelezettségek az e szerzodésben megállapított feltételek értelmében május jén léptek hatályba
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 100:
a bizottság a jegyzokönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a tanácsnak
was correctly identified as hu (2nd: cs, 3rd: sk)

Language it

Sentence 1:
protocollo sulla posizione del regno unito e dell irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere all asilo e all immigrazione e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 2:
il presidente della repubblica federale di germania
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: da)
Sentence 3:
definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 4:
    nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell aiuto umanitario l unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune senza che l esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli stati membri di esercitare la loro
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 5:
coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 6:
    il parlamento europeo esercita congiuntamente al consiglio la funzione legislativa e la funzione di bilancio
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 7:
    il consiglio esercita congiuntamente al parlamento europeo la funzione legislativa e la funzione di bilancio
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 8:
fatta salva la lettera a ciascuna delle commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli stati membri
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 9:
egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 10:
negli altri casi sono firmate dal presidente dell istituzione che le ha adottate
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 11:
gli stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 12:
    le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell unione
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 13:
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: mt)
Sentence 14:
proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 15:
ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 16:
protezione dei dati di carattere personale
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 17:
    tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 18:
ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 19:
    nell ambito d applicazione della costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 20:
    tale diritto comprende in particolare
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 21:
la legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all articolo i paragrafo 
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 22:
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo si esercita fatti salvi l articolo iii paragrafo  e le misure adottate in sua applicazione
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 23:
la commissione presenta ogni tre anni una relazione al parlamento europeo al consiglio e al comitato economico e sociale in merito all applicazione dell articolo i e del presente titolo
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 24:
senza pregiudizio della sottosezione  relativa alla libertà di stabilimento il prestatore può per l esecuzione della prestazione esercitare a titolo temporaneo la sua attività nello stato membro ove la prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte da tale stato ai propri cittadini
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 25:
    nella legge quadro europea di cui al paragrafo  sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 26:
qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all articolo iii per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti quali il congelamento dei capitali dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche da gruppi o da entità non statali
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 27:
se il consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni il presidente del consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del parlamento europeo
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 28:
gli stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell amministrazione statale degli enti regionali locali o altri enti pubblici di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro stato membro fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 29:
o su proposta della commissione e previa consultazione della banca centrale europea
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 30:
la commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al consiglio
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 31:
    ciascuno stato membro trasmette al consiglio e alla commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l attuazione della propria politica in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 32:
    le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 33:
    la commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 34:
il parlamento europeo può invitare la commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 35:
    nell elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare si considera
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 36:
fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all articolo iii e le relative priorità
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 37:
    il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell evoluzione della situazione
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 38:
instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 39:
uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi valido in tutta l unione
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 40:
lotta contro la tratta degli esseri umani in particolare donne e minori
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 41:
esso delibera all unanimità previa approvazione del parlamento europeo
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 42:
essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l adozione delle misure di armonizzazione in questione fatto salvo l articolo iii
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 43:
    la legge europea di cui al paragrafo  stabilisce lo statuto della procura europea le condizioni di esercizio delle sue funzioni le regole procedurali applicabili alle sue attività e all ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell esercizio delle sue funzioni
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 44:
    una legge o legge quadro europea del consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 45:
    l unione incoraggia la cooperazione tra gli stati membri nei settori di cui al presente articolo e se necessario ne appoggia l azione
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 46:
    ai fini del presente articolo il consiglio su proposta della commissione può altresì adottare raccomandazioni
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 47:
a sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l imparzialità e l apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l integrità fisica e morale degli sportivi in particolare dei giovani sportivi
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 48:
    l unione e gli stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 49:
sostenere e completare l azione degli stati membri a livello nazionale regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi la preparazione degli attori della protezione civile negli stati membri e l intervento in caso di calamità naturali o provocate dall uomo all interno dell unione
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 50:
il presente titolo si applica alla groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla groenlandia
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 51:
incoraggiare l integrazione di tutti i paesi nell economia mondiale anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 52:
esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l unione e gli stati membri devono mettere a disposizione
was correctly identified as it (2nd: mt, 3rd: fr)
Sentence 53:
le azioni che l unione deve intraprendere
was correctly identified as it (2nd: de, 3rd: fr)
Sentence 54:
    il consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 55:
    l agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli stati membri che desiderano parteciparvi
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 56:
    se uno stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al consiglio che prende atto del fatto che la partecipazione dello stato membro in questione termina
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 57:
    la legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 58:
    in deroga all articolo iii il consiglio su raccomandazione della banca centrale europea o su raccomandazione della commissione e previa consultazione della banca centrale europea nell intento di pervenire a un consenso compatibile con l obiettivo della stabilità dei prezzi può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell euro nei confronti delle valute di stati terzi
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 59:
il parlamento europeo tiene una sessione annuale
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 60:
    salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull istituzione di un tribunale specializzato le disposizioni della costituzione relative alla corte di giustizia dell unione europea e le disposizioni dello statuto della corte di giustizia dell unione europea si applicano ai tribunali specializzati
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 61:
    i ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere secondo i casi dalla pubblicazione dell atto dalla notificazione al ricorrente ovvero in mancanza dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 62:
la corte di giustizia dell unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l unione e gli agenti di questa nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell unione
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 63:
    la banca centrale europea trasmette al parlamento europeo al consiglio europeo al consiglio e alla commissione una relazione annuale sull attività del sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell anno precedente e dell anno in corso
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 64:
le altre istituzioni organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell unione le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o se queste non hanno la necessaria competenza i servizi nazionali competenti trasmettono alla corte dei conti a sua richiesta i documenti e le informazioni necessari all espletamento delle sue funzioni
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 65:
    i termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane al massimo su iniziativa del parlamento europeo o del consiglio
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 66:
    le istituzioni organi e organismi dell unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni in applicazione dell articolo i le disposizioni particolari relative all accesso del pubblico ai loro documenti
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 67:
    il consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 68:
tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a e b
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: sv)
Sentence 69:
luglio uno stato di previsione delle spese per l esercizio finanziario successivo
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 70:
all interno del bilancio la commissione può procedere nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all articolo iii a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 71:
qualora la commissione non presenti una proposta informa gli stati membri interessati delle ragioni di tale decisione
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 72:
tuttavia se la commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 73:
della repubblica d austria della repubblica di finlandia e del regno di svezia
was correctly identified as it (2nd: sl, 3rd: es)
Sentence 74:
le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a a d che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del regno di danimarca dell irlanda e del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord della repubblica ellenica del regno di spagna e della repubblica portoghese e della repubblica d austria della repubblica di finlandia e del regno di svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 75:
    la decisione europea di cui al paragrafo  non può estendere le competenze attribuite all unione nel presente trattato
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 76:
w dowód czego nizej podpisani pelnomocnicy zlozyli swoje podpisy pod niniejszym traktatem
was incorrectly identified as pl (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 77:
ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell articolo i della costituzione
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 78:
essi dipendono dal cancelliere sotto l autorità del presidente
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 79:
i giudici gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la corte di giustizia ha la propria sede
was correctly identified as it (2nd: nl, 3rd: es)
Sentence 80:
la corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 81:
la corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 82:
il ruolo delle udienze è fissato dal presidente
was correctly identified as it (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 83:
il procedimento di revocazione si apre con una sentenza della corte che constata espressamente l esistenza di un fatto nuovo ne riconosce i caratteri che consentono l adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l istanza
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 84:
le azioni contro l unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 85:
di atti del consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell articolo iii della costituzione
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 86:
quando il tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della corte rinvia la causa alla corte
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 87:
i membri assolvono i loro compiti a tempo pieno
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 88:
    le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del sistema europeo di banche centrali e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della banca centrale europea
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 89:
operare sui mercati finanziari sia comprando e vendendo a titolo definitivo a pronti e a termine sia con operazioni pronti contro termine sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute nonché metalli preziosi
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 90:
il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti
was correctly identified as it (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 91:
    il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l applicazione del presente articolo
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 92:
    il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l applicazione del presente articolo
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 93:
sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 94:
    il comitato di cui al paragrafo  conferma che gli stati finanziari così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione danno un immagine fedele della situazione della banca all attivo come al passivo come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l esercizio finanziario considerato
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 95:
    la banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 96:
    la banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 97:
ciascuna istituzione dell unione ha l obbligo di togliere l immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell unione
was correctly identified as it (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 98:
considerando che a tali disposizioni devono essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con la costituzione senza alterarne la portata giuridica
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 99:
hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al trattato che adotta una costituzione per l europa e al trattato che istituisce la comunità europea dell energia atomica
was correctly identified as it (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 100:
ai sensi della presente sezione è considerato cittadino delle isole normanne o dell isola di man ogni cittadino britannico che possieda tale cittadinanza in virtù del fatto che esso stesso uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato naturalizzato o iscritto all anagrafe nell isola in questione
was correctly identified as it (2nd: es, 3rd: fr)

Language lt

Sentence 1:
protokolas del nyderlandu antilu salose perdirbtu naftos produktu importo i europos sajunga
was correctly identified as lt (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 2:
sajungos veliava – dvylika apskritimu išdestytu aukso spalvos žvaigždžiu melyname fone
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: cs)
Sentence 3:
    pagrindines teises kurias garantuoja europos žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybems narems bendru konstituciniu tradiciju sudaro sajungos teises bendruosius principus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: es)
Sentence 4:
    kai konstitucija konkrecioje srityje suteikia sajungai kompetencija kuria ji dalijasi su valstybemis naremis sajunga ir valstybes nares gali toje srityje priimti teisiškai privalomus aktus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 5:
iii dalyje apibrežti socialines politikos aspektai
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 6:
    šiuo straipsniu grindžiamos priemones negali apimti valstybiu nariu istatymu ir kitu teises aktu derinimo tais atvejais kai tokio suderinimo nenumato konstitucija
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 7:
    ivairios sudeties tarybai išskyrus užsienio reikalu taryba pirmininkauja valstybiu nariu atstovai taryboje lygios rotacijos tvarka pagal europos vadovu tarybos europiniame sprendime numatytas salygas
was correctly identified as lt (2nd: sk, 3rd: lv)
Sentence 8:
    kvalifikuota balsu dauguma sudaro ne mažiau kaip   tarybos nariu ju turi buti ne mažiau kaip penkiolika atstovaujanciu valstybems narems kuriu gyventojai sudaro ne mažiau kaip   sajungos gyventoju
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 9:
nepažeidžiant i straipsnio  dalies komisijos nariai nesiekia gauti ir nepaiso jokios vyriausybes institucijos organo tarnybos ar agenturos nurodymu
was correctly identified as lt (2nd: sk, 3rd: lv)
Sentence 10:
    europiniai istatymai ir pagrindu istatymai konkreciais konstitucijoje numatytais atvejais gali buti priimami valstybiu nariu grupes ar europos parlamento iniciatyva remiantis europos centrinio banko rekomendacija arba teisingumo teismo ar europos investiciju banko prašymu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 11:
    europos sajunga vykdo bendra užsienio ir saugumo politika paremta valstybiu nariu politinio tarpusavio solidarumo stiprinimu bendros svarbos klausimu nustatymu ir kuo didesniu valstybiu nariu veiksmu suartejimu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 12:
    bendra saugumo ir gynybos politika apima laipsniška bendros sajungos gynybos politikos kurima
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 13:
    laisves saugumo ir teisingumo erdveje nacionaliniai parlamentai gali dalyvauti ivertinimo mechanizmuose numatytuose iii straipsnyje
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: pt)
Sentence 14:
    siekdamos sustiprinti tarpusavio bendradarbiavima srityse kurios nepriklauso išimtinei sajungos kompetencijai valstybes nares gali pasinaudoti sajungos institucijomis ir igyvendinti savo kompetencija taikydamos atitinkamas konstitucijos nuostatas tokiu mastu ir tokia tvarka kaip nustatyta šiame straipsnyje ir iii–iii straipsniuose
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 15:
    institucijos atitinkamomis priemonemis suteikia pilieciams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybe skelbti nuomones apie visas sajungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 16:
    kiekvienas sajungos pilietis ir kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo kurio gyvenamoji vieta arba registruota buveine yra valstybeje nareje iii dalyje numatytomis salygomis turi teise susipažinti su sajungos instituciju istaigu ir organu bet kurios formos dokumentais
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 17:
    sajunga ir valstybes nares sajungos finansiniams interesams kenkianciam sukciavimui ir kitoms neteisetoms veikoms priešinasi pagal iii straipsni
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 18:
    kiekvienas turi teise i darba ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 19:
    siekiant suderinti šeimos gyvenima ir profesine veikla kiekvienas asmuo turi teise buti apsaugotas nuo atleidimo iš darbo del priežasciu susijusiu su motinyste taip pat teise i mokamas neštumo ir gimdymo atostogas ir i vaiko priežiuros atostogas gimus vaikui ar ji ivaikinus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 20:
teise balsuoti ir buti kandidatu europos parlamento rinkimuose naudojamasi nepažeidžiant iii straipsnio  dalies ir jos igyvendinimo priemoniu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 21:
kiekvienoje svarstomoje veiklos srityje palaipsniui naikindamos isisteigimo laisves apribojimus taikomus atstovybiu padaliniu arba dukteriniu bendroviu steigimo valstybes nares teritorijoje salygoms ir salygoms kuriu reikia laikytis kad pagrindines imones darbuotojams butu leista eiti su tokiu atstovybiu padaliniu arba dukteriniu bendroviu valdymu ar priežiura susijusias pareigas
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 22:
    jei nera priimtas iii straipsnio  dalyje numatytas europinis istatymas ar pagrindu istatymas komisija arba jei atitinkamai valstybei narei pateikus prašyma komisija per tris menesius nepriima europinio sprendimo taryba gali priimti europini sprendima patvirtinanti kad vienos ar keleto treciuju šaliu atžvilgiu valstybes nares priimtos ribojancios priemones mokesciu srityje turi buti laikomos atitinkanciomis konstitucija tiek kiek jas pateisina vienas iš sajungo
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 23:
imoniu susitarimams arba tokiu susitarimu rušims
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 24:
taryba remdamasi komisijos pasiulymu gali priimti europinius reglamentus nustatancius priemones apyvartai skirtu monetu nominalams ir techniniams duomenims derinti tokiu mastu koks butinas užtikrinti ju sklandžia apyvarta sajungoje
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 25:
    europos centriniu banku sistemai vadovauja sprendimus priimantys europos centrinio banko organai – valdancioji taryba ir vykdomoji valdyba
was correctly identified as lt (2nd: sk, 3rd: pl)
Sentence 26:
    europos centriniu banku sistemos statutas yra išdestytas protokole del europos centriniu banku sistemos ir europos centrinio banko statuto
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 27:
nepažeidžiant europos centrinio banko igaliojimu europiniu istatymu arba pagrindu istatymu nustatomos priemones reikalingos naudoti eura kaip bendra valiuta
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 28:
patvirtinant priemones del perviršinio deficito susijusias su valstybemis naremis kuriu valiuta yra euro iii straipsnio ir  dalys
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: es)
Sentence 29:
atlieka europos bendradarbiavimo pinigu srityje fondo buvusius uždavinius kuriuos veliau pereme europos pinigu institutas
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 30:
savitarpio pagalba gali buti teikiama pirmiausia tokiomis formomis
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 31:
jei valstybeje nareje tam tikram produktui yra taikoma tam tikra nacionaline rinkos organizavimo forma arba lygiavertes vidaus taisykles turincios itakos kitu valstybiu panašios produkcijos konkurencingumui valstybes nares importuojancios ši produkta iš valstybes nares kurioje tokia rinkos organizavimo forma arba taisykles egzistuoja nustato jo importui kompensacinius mokescius išskyrus atvejus kai ta valstybe nare yra nustaciusi eksportui kompensacinius mokescius
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 32:
priemonemis kuriomis remiama papildoma ir stebima valstybiu nariu vykdoma politika
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sk)
Sentence 33:
komisija gali teikti valstybems narems rekomendacijas del šio straipsnio igyvendinimo
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 34:
nurodo tokios veiklos bendrasias kryptis
was correctly identified as lt (2nd: pl, 3rd: sk)
Sentence 35:
    nukrypstant nuo  dalies tarybos priimtu europiniu istatymu arba pagrindu istatymu nustatomos joje nurodytos priemones kai jos pirmiausia yra fiskalinio pobudžio
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sk)
Sentence 36:
salygu kuriomis treciuju šaliu pilieciai trumpa laika gali laisvai keliauti sajungoje
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 37:
prireikus pagal ši skirsni priimti sajungos aktai numato atitinkamas šio principo igyvendinimo priemones
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 38:
atitinkamos informacijos rinkimo kaupimo apdorojimo analizavimo ir keitimosi ja
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 39:
priemones nustatancias aukštus vaistu ir medicinos tikslams naudojamu prietaisu kokybes bei saugos standartus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 40:
    valstybes nares konsultuojasi tarpusavyje palaikydamos ryši su komisija o prireikus koordinuoja savo veikla
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: sk)
Sentence 41:
skatinti palankios imoniu pletrai aplinkos šiame sektoriuje sukurima
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 42:
    sajunga vadovauja bendrai užsienio ir saugumo politikai
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 43:
    remdamosi i straipsnio  dalimi valstybes nares atstovaujamos tarptautinese organizacijose arba tarptautinese konferencijose kuriose dalyvauja ne visos valstybes nares informuoja nedalyvaujanciasias valstybes nares ir sajungos užsienio reikalu ministra visais bendro intereso klausimais
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 44:
taryba gali igalioti komiteta krizes valdymo operacijos tikslu ir metu kaip nustatyta tarybos imtis atitinkamu priemoniu susijusiu su tos operacijos politine priežiura ir strateginiu vadovavimu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 45:
šios valstybes nedelsdamos informuoja taryba jei misijos vykdymas susijes su rimtomis pasekmemis arba del to reikia iš dalies keisti  dalyje nurodytuose europiniuose sprendimuose apibrežtos misijos tiksla apimti ir salygas
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: pl)
Sentence 46:
pradinio fondo isteigimo ir finansavimo proceduras ypac i fonda skiriamas sumas
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: pt)
Sentence 47:
bendradarbiavimas su treciosiomis šalimis ir humanitarine pagalba
was correctly identified as lt (2nd: es, 3rd: sl)
Sentence 48:
    europiniai istatymai arba pagrindu istatymai nustato priemones apibrežia struktura kurioje igyvendinamos sajungos humanitarines pagalbos operacijos
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: pl)
Sentence 49:
taciau ji sprendžia vieningai kai susitarimas priklauso sriciai kurioje sajungos aktams priimti reikia balsu vieningumo taip pat ir asociacijos susitarimu ir iii straipsnyje nurodytu susitarimu su valstybemis kandidatemis atveju
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 50:
    sajunga visais tinkamais budais bendradarbiauja su jungtiniu tautu organais ir jos specializuotomis agenturomis europos taryba europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ekonominio bendradarbiavimo ir pletros organizacija
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: pt)
Sentence 51:
    valstybei narei patyrus teroro akta gaivaline nelaime arba žmogaus sukelta katastrofa jos politines valdžios instituciju prašymu kitos valstybes nares teikia jai pagalba
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 52:
europos parlamento posedžiu medžiaga skelbiama konstitucijoje ir jo darbo tvarkos taisyklese nustatyta tvarka
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 53:
taryba paprasta balsu dauguma sprendžia del generalinio sekretoriato organizavimo
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 54:
komisijos kadencijos laikotarpiu pirmininkas gali pertvarkyti šiu pareigu paskirstyma
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 55:
steigiama patariamoji kolegija kuri prieš valstybiu nariu vyriausybems skiriant kaip nurodyta iii ir iii straipsniuose teisingumo teismo ir bendrojo teismo teiseja ir generalini advokata pateikia nuomone del kandidatu tinkamumo eiti tas pareigas
was correctly identified as lt (2nd: et, 3rd: lv)
Sentence 56:
    europiniais istatymais gali buti steigiami specializuotieji teismai prie bendrojo teismo kurie kaip pirmoji instancija nagrinetu ir sprestu konkreciose srityse iškeltus tam tikru kategoriju ieškinius ar bylas
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 57:
taciau tam tikru kategoriju pranešimams ar nuomonems tvirtinti pagal savo darbo tvarkos taisykles jie gali sudaryti vidaus kolegijas
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 58:
    vadovaujantis pagal iii straipsni priimtais tarnybos nuostatais ir idarbinimo salygomis europiniais istatymais tuo tikslu nustatomos nuostatos
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: lv)
Sentence 59:
bet koks tvirtesnis bendradarbiavimas turi atitikti konstitucija ir sajungos teise
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 60:
ju teisine galia išlieka tol kol igyvendinant šia sutarti šie aktai nepanaikinami neanuliuojami arba iš dalies nepakeiciami
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 61:
šios sutarties isigaliojimo diena galiojusios kitos bendrijos ir sajungos
was correctly identified as lt (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 62:
    pagal iii straipsni ši sutartis taikoma gvadelupai prancuzijos gvianai martinikai reunionui azoru maderos ir kanaru saloms
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 63:
    ši sutartis taikoma europos teritorijoms už kuriu išores santykius atsako kuri nors valstybe nare
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: lv)
Sentence 64:
prisimindamos kad nacionaliniu parlamentu atliekamas nuodugnus savo vyriausybiu veiklos susijusios su sajungos veikla tikrinimas yra kiekvienos valstybes nares konkrecios konstitucines strukturos bei praktikos dalykas
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 65:
sajungos reikalu parlamentiniu komitetu konferencija gali pateikti bet koki jos nuomone tinkama pasiulyma europos parlamentui tarybai ir komisijai
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 66:
europiniu istatymo galia turinciu aktu projektuose atsižvelgiama i butinybe sumažinti finansine arba administracine našta tenkancia sajungai nacionalinems vyriausybems regionu valdžios arba vietos savivaldos institucijoms ukio subjektams ir pilieciams ir padaryti ja proporcinga tikslui kuri reikia pasiekti
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 67:
kai parlamentine sistema sudaro dveji rumai kiekvieni rumai turi po viena balsa
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 68:
bylos šalys valstybes nares komisija ir tam tikrais atvejais institucija istaiga ar organas priemes teises akta kurio teisetumas ar išaiškinimas yra gincijami turi teise per du menesius nuo tokio pranešimo pateikimo pateikti teisingumo teismui faktu išdestyma ar rašytinius samprotavimus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 69:
iškilus abejoniu del sprendimo esmes ar apimties teisingumo teismas bet kurios iš bylos šaliu ar suinteresuotos sajungos institucijos prašymu pateikia reikiamus paaiškinimus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 70:
isigaliojus šiam kodifikuojanciam europiniam istatymui šis straipsnis panaikinamas
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: et)
Sentence 71:
    vadovaujantis konstitucijos i straipsnio  dalimi europos centrinis bankas kartu su nacionaliniais centriniais bankais sudaro europos centriniu banku sistema
was correctly identified as lt (2nd: pt, 3rd: lv)
Sentence 72:
europos centriniu banku sistemos organizacine struktura
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 73:
    pagal konstitucijos iii straipsnio  dali europos centrinio banko sprendimus priimantys organai yra valdancioji taryba ir vykdomoji valdyba
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 74:
nukrypstant nuo šios taisykles  straipsnio  dalyje nurodytame darbo reglamente gali buti nustatyta kad valdanciosios tarybos nariai gali balsuoti telekonferencijos budu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 75:
nariai atlieka savo pareigas dirbdami visu etatu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 76:
    vykdomoji valdyba yra atsakinga už europos centrinio banko einamaja veikla
was correctly identified as lt (2nd: pl, 3rd: sk)
Sentence 77:
    kiekviena valstybe nare vadovaudamasi konstitucijos iii straipsniu užtikrina kad jos nacionalines teises aktai iskaitant jos nacionalinio centrinio banko statuta butu suderinti su konstitucija ir šiuo statutu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 78:
laikyti ir valdyti šiame straipsnyje nurodyta turta
was correctly identified as lt (2nd: sk, 3rd: fi)
Sentence 79:
    šiam straipsniui taikyti valdancioji taryba nustato reikiamas nacionaliniu centriniu banku vykdomu operaciju apskaitos ir atskaitomybes standartizavimo taisykles
was correctly identified as lt (2nd: sk, 3rd: fi)
Sentence 80:
atitinkamos valstybes nares   bendrojo vidaus produkto dalies sajungoje rinkos kainomis per paskutinius penkerius metus iki priešpaskutiniu metu prieš europos centriniu banku sistemos ikurima
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 81:
vadovaudamasi konstitucijos iii straipsnio  dalimi taryba priima europinius reglamentus ir sprendimus nustatancius šio statuto  straipsnyje  straipsnio  dalyje  straipsnio  dalyje  straipsnyje  straipsnio  dalyje  straipsnio  dalyje  straipsnio  dalyje ir  straipsnio  dalyje nurodytas priemones
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 82:
kiekvieno nacionalinio centrinio banko svoris kapitalo rakte yra apskaiciuojamas pagal analogija su  straipsnio  dalimi ir laikantis  straipsnio  dalies
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 83:
banknotu valstybiu nariu valiutomis keitimas
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 84:
valstybes nares atsako tik pasirašyto bet neapmoketo kapitalo dalimi
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 85:
    dalyvaujanciu nariu ar ju atstovu susilaikymas balsuojant neužkerta kelio priimti sprendimus kurie turi buti priimti vieningai
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 86:
du pakaitinius direktorius pasiulo jungtine didžiosios britanijos ir šiaures airijos karalyste
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: fi)
Sentence 87:
banko tvarkos taisyklese nustatoma kuris organas yra kompetentingas priimti personalui taikomas nuostatas
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: et)
Sentence 88:
    banko turtas ir nuosavybe negali buti areštuoti ar konfiskuoti išskyrus teismo sprendimu
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sk)
Sentence 89:
protokolas del europos sajungos privilegiju ir imunitetu
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: mt)
Sentence 90:
pripažinimo galiojanciais keliones dokumentais treciuju valstybiu teritorijose
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 91:
 m sausio  d – pagal ispanijos karalystes ir portugalijos respublikos stojimo sutarti
was correctly identified as lt (2nd: mt, 3rd: fi)
Sentence 92:
sajungos teise neturi poveikio  straipsnyje nurodytu teritoriju gyventoju teisems jungtineje karalysteje
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 93:
jos pripažista kad ju bendras interesas yra pasiekti šios politikos tikslus ir sutaria tuo tikslu rekomenduoti institucijoms igyvendinti visas konstitucijoje numatytas priemones ir proceduras pirmiausia tinkamai panaudojant sajungos lešas skirtas jos tikslams igyvendinti
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 94:
nuostatos del keitimosi informacija su jungtine karalyste branduolines energijos srityje
was correctly identified as lt (2nd: es, 3rd: mt)
Sentence 95:
metalurgija plieno cirkonio lydiniai ir betonas
was correctly identified as lt (2nd: fi, 3rd: mt)
Sentence 96:
branduolines technologijos taikyma archeometrijoje
was correctly identified as lt (2nd: sk, 3rd: nl)
Sentence 97:
    atsižvelgiant i šio straipsnio  dali ir nepažeidžiant skirsnio  dalies bendroji žuvininkystes politika netaikoma seutai ar melilijai
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 98:
jos pripažista kad ju bendras interesas yra pasiekti šios politikos tikslus
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: et)
Sentence 99:
branduoliniu matavimu metodu taikyma pramones žemes ukio archeologijos ir geologijos srityse
was correctly identified as lt (2nd: sl, 3rd: fi)
Sentence 100:
europos laisvosios prekybos asociacijos elpa priežiuros institucijos ar komisijos priimtas pagal europos ekonomines erdves eee susitarimo  straipsni arba prie to susitarimo prideto protokolo  straipsni ir susijes su bylomis kurioms del istojimo taikomas europos bendrijos steigimo sutarties  straipsnis konstitucijos iii straipsnio igyvendinimo tikslais lieka galioti tol kol baigiasi juose nurodytas terminas arba kol komisija pagal sajungos teise priima tinkamai motyvuota pri
was correctly identified as lt (2nd: lv, 3rd: sl)

Language lv

Sentence 1:
ši pievienošanas neietekme savienibas kompetenci kas noteikta konstitucija
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: nl)
Sentence 2:
    savieniba dala kompetenci ar dalibvalstim ja konstitucija pieškir tai kompetenci kura neattiecas uz jomam kas minetas i
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 3:
ta nodrošina savienibas arejo parstavibu iznemot kopejas arpolitikas un drošibas politikas jomu un citus konstitucija paredzetus gadijumus
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 4:
ieverojot a  apakšpunktu katras komisijas sastavu veido ta lai atbilstigi tiktu atspogulots visu dalibvalstu demografiskais un teritorialais diapazons
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 5:
    veicot savus pienakumus komisija ir pilnigi neatkariga
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 6:
vinš komisija atbild par tas parzina esošo arejo sakaru veidošanu un citu savienibas arejo darbibu aspektu koordinaciju
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 7:
    eiropas centrala banka pienem pasakumus kuri ir nepieciešami lai veiktu tas uzdevumus saskana ar iii lidz iii  pantu un iii  pantu un saskana ar eiropas centralo banku sistemas un eiropas centralas bankas statutos izklastitajiem nosacijumiem
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 8:
pilnvaru delegešanas merki saturs apjoms un ilgums tiek konkreti noteikti eirolikumos un eiroietvarlikumos
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 9:
eiropas savienibas oficialaja vestnesi
was correctly identified as lv (2nd: es, 3rd: lt)
Sentence 10:
ipaši noteikumi attieciba uz kopejo arpolitiku un drošibas politiku
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 11:
eirolikuma paredz noteikumus proceduram un nosacijumiem kas nepieciešami šadai pilsonu iniciativai tostarp nosaka minimalo dalibvalstu skaitu kas tiem japarstav
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 12:
    padomes izdota eirolikuma paredz savienibas pašu resursu sistemas istenošanas pasakumus tiktal ciktal tas ir noteikts eirolikuma kas pienemts uz ša panta  punkta pamata
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 13:
šaja harta ieverojot savienibas pilnvaras un uzdevumus ka ari subsidiaritates principu no jauna ir apstiprinatas tiesibas kuru pamata ir dalibvalstu konstitucionalas tradicijas un starptautiskas saistibas eiropas cilvektiesibu un pamatbrivibu aizsardzibas konvencija savienibas un eiropas padomes pienemtas socialas hartas ka ari eiropas savienibas tiesas un eiropas cilvektiesibu tiesas judikatura
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 14:
ikvienam savienibas pilsonim un jebkurai fiziskai personai kas dzivo kada dalibvalsti vai juridiskai personai kuras juridiska adrese ir kada dalibvalsti ir tiesibas versties pie eiropas ombuda ar sudzibam par savienibas iestažu vai strukturu pielautam administrativam klumem iznemot klumes ko pildot tiesu iestades pienakumus pielavusi eiropas savienibas tiesa
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 15:
ikvienam savienibas pilsonim un jebkurai fiziskai personai kas dzivo kada dalibvalsti vai juridiskai personai kuras juridiska adrese ir kada dalibvalsti ir tiesibas iesniegt lugumrakstu eiropas parlamentam
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 16:
ikvienai personai ir tiesibas uz taisnigu atklatu un laikus veiktu lietas izskatišanu neatkariga un objektiva ar likumu noteikta tiesa
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 17:
ikvienai personai ir iespejas sanemt konsultaciju aizstavibu un parstavibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 18:
nevainiguma prezumpcija un tiesibas uz aizstavibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 19:
    ikvienu apsudzeto uzskata par nevainigu kamer vaina nav pieradita saskana ar likumu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 20:
nosakot un istenojot šaja dala mineto politiku un darbibas tajas jaietver vides aizsardzibas prasibas jo ipaši lai veicinatu ilgtspejigu attistibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 21:
palikt kadas dalibvalsts teritorija pec tam kad darba attiecibas šaja valsti beigušas atbilstigi nosacijumiem kas ietverti komisijas pienemtas eiroregulas
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 22:
iii lidz iii  pantu piemero jautajumiem uz kuriem attiecas ši apakšiedala
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: pl)
Sentence 23:
savienibas prasibas attieciba uz apgadi ar izejvielam un pusfabrikatiem gadajot lai netiktu trauceta dalibvalstu konkurence gatavo precu tirdznieciba
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: nl)
Sentence 24:
ša panta noteikumi attiecas uz visam strukturam ar kuru starpniecibu dalibvalsts
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 25:
atbalstu kas veicina ekonomikas attistibu apgabalos kur dzives limenis ir arkartigi zems vai kur valda liels bezdarbs un iii  panta minetajos regionos nemot vera to strukturalo socialo un ekonomisko stavokli
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 26:
    komisija sadarbiba ar dalibvalstim pastavigi parskata atbalsta sistemas kas pastav šajas valstis
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 27:
ja dalibvalsts kas neievero komisijas ieteikumu izraisa traucejumus kuri kaite tikai pašai iii  pantu nepiemero
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 28:
neskarot iii  pantu palidzet sagatavot padomes darbu ka minets iii  panta iii  panta un  punkta iii iii un iii  panta iii  panta  punkta iii  panta  punkta iii  panta un  punkta iii un iii  panta iii  panta un  punkta iii  panta iii  panta un  punkta un iii un iii  panta un veikt citus padomes uzticetos uzdevumus kas saistiti ar konsultacijam un jautajumu sagatavošanu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 29:
    lai nodrošinatu pienacigu ekonomikas un monetaras savienibas darbibu saskana ar attiecigiem konstitucijas noteikumiem padome ieverojot kadu no iii un iii  panta minetajam atbilstigajam proceduram iznemot to kas noteikta iii  panta  punkta pienem noteikumus attieciba uz dalibvalstim kuru naudas vieniba ir euro
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 30:
    ja padome nepieškir komisijas ieteikto savstarpejo palidzibu vai ja savstarpeja palidziba un veiktie pasakumi nav pietiekami komisija lauj grutibas nonakušajai dalibvalstij ar iznemuma statusu veikt aizsargpasakumus kuru nosacijumus un precizejumus nosaka komisija
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 31:
istenojot savas pilnvaras komiteja apspriežas ar socialajiem partneriem
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 32:
sanemusi eiropas parlamenta piekrišanu padome pienem lemumu vienpratigi
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 33:
izstradajot šos priekšlikumus nem vera šaja iedala iztirzato lauksaimniecibas jautajumu savstarpejo atkaribu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 34:
    saskana ar  punktu valstu tirgus organizacijas var aizstat ar kopigu organizaciju kas paredzeta iii  panta  punkta ja
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 35:
    lai veicinatu pateretaju ieinteresetibu un nodrošinatu augstu limeni pateretaju tiesibu aizsardziba savieniba veicina pateretaju veselibas drošibas un ekonomisko interešu aizsardzibu ka ari atbalsta vinu tiesibas gut informaciju izglitibu un apvienoties lai aizstavetu savas intereses
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 36:
tos pienem pec apspriedes ar regionu komiteju un ekonomikas un socialo lietu komiteju
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: pl)
Sentence 37:
padome pec apspriešanas ar eiropas parlamentu pienem lemumu vienpratigi
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 38:
padome pec apspriešanas ar eiropas parlamentu pienem lemumu vienpratigi
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 39:
    eiropadome var taja paša laika vai velak pienemt eirolemumu izdarot grozijumus  punkta lai paplašinatu eiropas prokuraturas pilnvaras tajas ieklaujot smagus noziegumus ar parrobežu aspektu un izdarot atbilstigos grozijumus  panta attieciba uz tiem kuri izdarijuši nodarijumus kas skar vairak neka vienu dalibvalsti ka ari attieciba uz šo noziegumu lidzdalibniekiem
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 40:
    eirolikumos nosaka eiropola strukturu darbibu ricibas jomu un uzdevumus
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 41:
nopietnu parrobežu veselibas apdraudejumu parraudziba laiciga bridinašana par tiem un šo draudu apkarošana
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 42:
    eirolikumos vai eiroietvarlikumos var paredzet ari veicinašanas pasakumus lai aizsargatu un uzlabotu cilveku veselibu un jo ipaši apkarotu galvenos parrobežu draudus veselibai un var paredzet pasakumus kuru tiešais merkis ir pasargat sabiedribas veselibu no tabakas lietošanas un parmerigas alkohola lietošanas
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 43:
attistit eiropas dimensiju sporta veicinot taisnigumu un atklatibu sporta sacensibas un sadarbibu starp strukturam kas ir atbildigas par sportu ka ari sargajot sportistu jo ipaši jaunu sportistu fizisko un moralo integritati
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 44:
    lai palidzetu sasniegt šaja panta minetos merkus
was correctly identified as lv (2nd: pl, 3rd: lt)
Sentence 45:
    savienibas tiesibu aktu efektivu istenošanu dalibvalstis kas nepieciešams savienibas pareizas darbibas nodrošinašanai uzskata par visparsvarigu jautajumu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 46:
    zemes un teritorijas arpus eiropas kuram ir ipašas attiecibas ar daniju franciju niderlandi un apvienoto karalisti ir asocietas ar savienibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 47:
ja pec tam kad piemerots iii  panta  punkts ievedmuita ko kada zeme vai teritorija uzliek precem no trešas valsts rada novirzes tirdzniecibas plusmas kaitejot kadai dalibvalstij ši dalibvalsts var lugt komisiju lai ta citam dalibvalstim iesaka vajadzigos pasakumus kas labotu stavokli
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 48:
palidzetu attistit starptautiskus pasakumus vides kvalitates saglabašanai un uzlabošanai ka ari pasaules dabas resursu stabilai apsaimniekošanai un izmantošanai lai nodrošinatu ilgtspejigu attistibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 49:
šie risinajumi nedrikst but pretruna ricibas merkiem vai mazinat tas efektivitati
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: nl)
Sentence 50:
pienem eirolemumu ar ko nosaka savienibas ricibu vai nostaju pec priekšlikuma ko savienibas arlietu ministrs ir iesniedzis pec ipaša luguma ar ko eiropadome veršas pie vina pec pašas vai pec mineta ministra iniciativas
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 51:
    saskana ar i  panta  punktu eiropadome var vienpratigi pienemt eirolemumu nosakot ka padome pienem lemumus ar kvalificetu balsu vairakumu gadijumos kas nav mineti ša panta  punkta
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 52:
šo koordinaciju organize savienibas arlietu ministrs
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: nl)
Sentence 53:
sekmet operativo vajadzibu saskanošanu un efektivu atbilstigu iepirkuma pieškiršanas metožu pienemšanu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 54:
    tris menešu laika pec šada nodoma pazinošanas padome pienem eirolemumu par pastavigas strukturetas sadarbibas uzsakšanu un iesaistito valstu saraksta izveidi
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 55:
balsošana piedalas tikai tie padomes locekli kuri parstav sadarbiba iesaistitas valstis iznemot attiecigo dalibvalsti
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 56:
    jebkura iesaistita dalibvalsts kas velas izstaties no pastavigas strukturetas sadarbibas pazino par savu nodomu padomei kura pienem zinašanai ka attieciga dalibvalsts ir partraukusi savu dalibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 57:
steidzamos gadijumos eiropas parlaments un padome vienojas par terminu kura ši piekrišana jasanem
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: pt)
Sentence 58:
komisija ir pilnigi iesaistita šajas sarunas
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 59:
    eirolikuma ko pienem eiropas parlaments paredz noteikumus un visparejos nosacijumus kas attiecas uz ta loceklu pienakumu izpildi
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 60:
tiesai palidz astoni generaladvokati
was correctly identified as lv (2nd: sk, 3rd: nl)
Sentence 61:
ta parbauda ari to savienibas strukturu aktu likumibu kuri rada tiesiskas sekas trešam personam
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 62:
vini atturas no jebkuras ricibas kas nav saderiga ar vinu pienakumiem
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 63:
padome vienpratigi pec komisijas priekšlikuma pienem eirolemumu nosakot komitejas sastavu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 64:
šaja noluka ta bez noluka gut pelnu pieškir aizdevumus un dod galvojumus kas sekme šadu projektu finansešanu visas tautsaimniecibas nozares
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 65:
eiropas parlaments padome un komisija savstarpeji apspriežas un kopigi vienojas par sadarbibas kartibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 66:
sudzibas par nepareizu izpildi tomer ir attiecigas valsts tiesu jurisdikcija
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 67:
to nosuta savienibas arlietu ministram kas dod atzinumu par to vai ierosinata pastiprinata sadarbiba ir saderiga ar savienibas kopejo arpolitiku un drošibas politiku un komisijai kura sniedz atzinumu par to vai pastiprinata sadarbiba ir saderiga ar savienibas politiku
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 68:
padome rikojas saskana ar i  panta  punktu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 69:
padome apstiprina attiecigas dalibvalsts lidzdalibu pec apspriešanas ar savienibas arlietu ministru un vajadzibas gadijuma ta nem vera to vai ir ieveroti lidzdalibas nosacijumi
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 70:
piemerojot šo punktu padome pienem vienpratigu lemumu un rikojas saskana ar i  panta  punktu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: pl)
Sentence 71:
savienibas civildienesta noteikumus un parejo darbinieku nodarbinašanas kartibu nosaka ar eirolikumu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 72:
paliek savienibas tiesibu aktu un jo ipaši attiecigo konstitucijas noteikumu interpretacijas avots
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 73:
    ša liguma originalu viena eksemplara anglu danu francu grieku holandiešu iru italu portugalu somu spanu vacu un zviedru cehu igaunu latviešu lietuviešu maltiešu polu slovaku slovenu un ungaru valoda depone italijas republikas valdibas arhiva visi teksti ir vienlidz autentiski un italijas republikas valdiba izsniedz apstiprinatu kopiju visu citu parakstitajvalstu valdibam
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 74:
in witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed this treaty
was incorrectly identified as en (2nd: it, 3rd: da)
Sentence 75:
for her majesty the queen of the united kingdom of great britain and northern ireland
was incorrectly identified as en (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 76:
atgadinot ka tas ka dalibvalstu parlamenti kontrole savu valdibu darbibu saistiba ar savienibas darbibu ir atkarigs no katras dalibvalsts konstitucionalas iekartas un prakses
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 77:
eiropas parlaments padome un komisija vai attieciga gadijuma dalibvalstu grupa tiesa eiropas centrala banka vai eiropas investiciju banka ja kada no tam ierosinajusi legislativa akta projektu nem vera pamatotos atzinumus ko snieguši valstu parlamenti vai kada valsts parlamenta palata
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: pt)
Sentence 78:
visas neskaidribas šaja sakara izlemj tiesa
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 79:
tiesa var prasit lai puses iesniedz visus dokumentus un dara zinamu visu informaciju ko tiesa atzist par velamu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 80:
tiesas priekšsedetajs un visparejas tiesas priekšsedetajs savstarpeji vienojoties paredz nosacijumus ka tiesas ieredni un citi darbinieki sniedz pakalpojumus visparejai tiesai lai nodrošinatu tas darbibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 81:
ja pieteikumu vai citu visparejai tiesai paredzetu lietas dokumentu kludas del iesniedz tiesas sekretaram sekretars to tulit parsuta visparejas tiesas sekretaram
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 82:
tapat ja tiesa konstate ka lieta ir visparejas tiesas jurisdikcija ta šo lietu nodod visparejai tiesai turklat vispareja tiesa nedrikst atteikties lietu izskatit
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 83:
ja tiesai un visparejai tiesai ir iesniegtas lietas kuras ir viens un tas pats prasijums kuras jaizskata viens un tas pats interpretacijas jautajums vai kuras apstrideta viena un ta paša akta speka esamiba vispareja tiesa pec pušu uzklausišanas var apturet lietas izskatišanu lidz sprieduma pienemšanai tiesa vai ja tas attiecas uz lietam kas ierosinatas saskana ar konstitucijas iii  pantu vai eaek liguma  pantu atteikties lietu izskatit lai lautu to izle
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 84:
iznemot gadijumus kas attiecas uz stridiem starp savienibu un tas darbiniekiem apelaciju var iesniegt ari dalibvalstis un savienibas iestades kas nav iestajušas lieta tiesvedibas gaita vispareja tiesa
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 85:
eiropas centralo banku sistemas uzbuve
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 86:
otraja grupa ir puse no visu valstu centralo banku vaditaju kopskaita noapalojot uz augšu uz tuvako veselo skaitli un tai pieškir astonas balsis
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 87:
monetaro finanšu iestažu kopsavilkuma bilanci aprekina atbilstigi statistikas sistemai ko aprekinašanas laika piemero savieniba
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 88:
vinu amata pilnvaru laiks ir astoni gadi un to nepagarina
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 89:
eiropas centralas bankas padome nosaka savienibas monetaro politiku vajadzibas gadijuma lemjot par starpposma monetarajiem merkiem procentu pamatlikmem un eiropas centralo banku sistemas rezervem ka ari izstrada vajadzigas pamatnostadnes šo lemumu istenošanai
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 90:
    eiropas centralas bankas padome veic visus citus pasakumus kas vajadzigi ša panta piemerošanai
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 91:
vai ari pec eiropas centralas bankas ieteikuma un pec apspriešanas ar komisiju
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 92:
eiropas centrala banka parnem lidzšinejas eiropas monetara instituta funkcijas kuras paredzetas konstitucijas iii  panta  punkta un kuras sakara ar iznemuma statusu kas ir vienai vai vairakam dalibvalstim joprojam tiek istenotas pec euroieviešanas
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 93:
ir vienojušas par šadiem noteikumiem ko pievieno ligumam par konstituciju eiropai
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 94:
    parakstita kapitala dalas nedrikst ne nodot ne iekilat un tam nedrikst uzlikt arestu
was correctly identified as lv (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 95:
lemj par parakstita kapitala palielinašanu ka noteikts  panta  punkta un  panta  punkta
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 96:
    stridus starp banku no vienas puses un tas kreditoriem debitoriem vai trešam personam no otras puses izškir attiecigas valsts kompetentas tiesas iznemot gadijumus kad jurisdikcija nodota eiropas savienibas tiesai
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 97:
šis celošanas atlaujas izdod ieredniem un parejiem darbiniekiem saskana ar nosacijumiem kas ietverti savienibas civildienesta noteikumos un savienibas parejo darbinieku nodarbinašanas kartiba
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 98:
parejo dalibvalstu valdibas pieškir tadas pašas iespejas ka arvalstu valdibu parstavjiem kas pilda islaicigus oficialus uzdevumus
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 99:
aprekinot šo nodokli pienem ka ipašums nodoklu uzlikšanas noluka atrodas fiskalas rezidences valsti ieverojot trešo valstu tiesibas ka ari iespejams starptautiskas konvencijas attieciba uz nodoklu dubulto uzlikšanu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 100:
noligumi vai konvencijas kas ir noslegtas starp parejam dalibvalstim un balstas uz eiropas kopienas dibinašanas ligumu eiropas atomenergijas kopienas dibinašanas ligumu vai ligumu par eiropas savienibu vai kuras nav škiramas no minetajos ligumos paredzeto merku sasniegšanas un kuras attiecas uz kopienu vai savienibas darbibu vai ir saistitas ar to darbibu
was correctly identified as lv (2nd: lt, 3rd: sl)

Language mt

Sentence 1:
ispirati millpatrimonju kulturali religjuz u umanistà ta lewropa li minnu zviluppaw ilvaluri universali taddrittijiet talbniedem li ma jistghux jigu vjolati u lanqas aljenati llibertà iddemokrazija lugwaljanza u lprincipju ta listat taddritt
was correctly identified as mt (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 2:
ghandu jezercita funzjonijiet ta kontroll politiku u ta konsultazzjoni skond ilkondizzjonijiet previsti filkostituzzjoni
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 3:
    ilkunsill ewropew ghandu jipprovdi lunjoni blimpetu mehtieg ghallizvilupp taghha u ghandu jiddefinixxi ddirezzjonijiet u lprijoritajiet politici generali taghha
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: nl)
Sentence 4:
bla hsara ghallpunt a kull kummissjoni successiva ghandha tkun komposta btali mod li tirrifletti bmod sodisfacenti lfirxa demografika u geografika ta listati membri kollha
was correctly identified as mt (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 5:
skond dawn listess artikoli dawk listati membri li lmunita taghhom ma tkunx leuro u lbanek centrali taghhom ghandhom izommu lkompetenza taghhom filkamp monetarju
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 6:
    ilparlament ewropew ilkunsill u lkummissjoni ghandhom ikunu assistiti minn kumitat tarregjuni u minn kumitat ekonomiku u socjali li jezercitaw funzjonijiet konsultattivi
was correctly identified as mt (2nd: fi, 3rd: lv)
Sentence 7:
jekk dawn izzewg istituzzjonijiet ma jistghux jilhqu qbil dwar att dan mghandux jigi adottat
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: lv)
Sentence 8:
irregolament ewropew delegat jista jidhol fissehh biss jekk ma jkunx hemm oggezzjoni millparlament ewropew jew millkunsill fizzmien stabbilit milligi jew milligi kwadru ewropea
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 9:
    ilkunsill ewropew u lkunsill ghandhom jadottaw iddecizjonijiet ewropej mehtiega
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 10:
ghandhom ikunu assocjati filkontroll politiku taleuropol u filvalutazzjoni ta lattivitajiet taleurojust skond lartikoli iii u iii
was correctly identified as mt (2nd: et, 3rd: fi)
Sentence 11:
lunjoni ghandha tuza listrumenti kollha li ghandha ghaddisposizzjoni taghha inkluzi rrizorsi militari maghmula disponibbli millistati membri sabiex
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: et)
Sentence 12:
listati membri huma rrapprezentati filkunsill ewropew millkap ta listat jew talgvern taghhom u filkunsill millgvernijiet taghhom li huma demokratikament responsabbli jew lejn ilparlamenti nazzjonali taghhom inkella lejn iccittadini taghhom
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 13:
meta wara decizjoni li tissospendi ddritt talvot adottata skond ilparagrafu  ilkunsill jagixxi bmaggoranza kwalifikata fuq bazi ta disposizzjoni talkostituzzjoni dik ilmaggoranza kwalifikata ghandha tkun definita kif imsemmi fittieni subparagrafu jew meta lkunsill jagixxi fuq proposta millkummissjoni jew millministru ghallaffarijiet barranin ta lunjoni bhala li hija ugwali ghal millinqas   talmembri talkunsill li jirrapprezentaw lillistati membri partecipanti li flimkien jink
was correctly identified as mt (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 14:
projbizzjoni ta skjavitù u ta xoghol forzat
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: hu)
Sentence 15:
    illibertà u lpluralizmu talmezzi talkomunikazzjoni ghandhom ikunu rispettati
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: sl)
Sentence 16:
lunjoni tirrispetta ddiversità kulturali religjuza u lingwistika
was correctly identified as mt (2nd: en, 3rd: et)
Sentence 17:
ilhaddiema jew irrapprezentanti taghhom ghandhom fillivelli xierqa jkunu garantiti li jinghataw informazzjoni u li jigu kkonsultati fi zmien utli filkazijiet u skond ilkondizzjonijiet previsti middritt ta lunjoni u milligijiet u lprattici nazzjonali
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 18:
ghandu jigi zgurat livell gholi ta protezzjoni tassahha talbniedem fiddefinizjoni u flimplimentazzjoni talpolitika u lattivitajiet kollha ta lunjoni
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: fi)
Sentence 19:
    kull persuna tista tikteb lillistituzzjonijiet ta lunjoni fwahda millingwi talkostituzzjoni u ghandha tircievi twegiba blistess lingwa
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: fi)
Sentence 20:
lanqas mghandha tinghata piena oghla minn dik li kienet applikabbli fizzmien meta twettaq irreat
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: es)
Sentence 21:
    ilparlament ewropew ilkunsill talministri u lkummissjoni ghandhom jezercitaw ilfunzjonijiet taghhom taht ilparagrafu  bmod partikolari
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 22:
din ilprojbizzjoni ghandha wkoll tapplika ghal dazji doganali ta natura fiskali
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 23:
ghajnuna moghtija lillekonomija ta certi zoni tarrepubblika federali talgermanja milquta middivizjoni talgermanja sa fejn din lghajnuna hija mehtiega sabiex tikkumpensa ghallizvantaggi ekonomici kkawzati minn dik iddivizjoni
was correctly identified as mt (2nd: lv, 3rd: sl)
Sentence 24:
ghallfinijiet ta lartikolu i lattivitajiet ta listati membri u ta lunjoni ghandhom jinkludu kif previst filkostituzzjoni ladozzjoni ta politika ekonomika li hija bbazata fuq ilkordinazzjoni millqrib talpolitika ekonomika ta listati membri ssuq intern u ddefinizjoni ta ghanijiet komuni u mmexxija skond ilprincipju ta ekonomija ta suq miftuh bkompetizzjoni libera
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 25:
eccessiv flistat membru koncernat ikun gie korrett
was correctly identified as mt (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 26:
    ilparagrafu c ghandu jkun bla pregudizzju ghazzamma u lamministrazzjoni ta bilanci operattivi ta kambju millgvernijiet ta listati membri
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: sl)
Sentence 27:
bliskop li jintlahqu lmiri ta lartikolu iii u minghajr pregudizzju ghaddisposizzjonijiet lohra talkostituzzjoni lkummissjoni ghandha tinkoraggixxi koperazzjoni bejn listati membri u tiffacilita lkordinazzjoni ta lazzjoni taghhom floqsma kollha ta politika socjali taht din issezzjoni partikolarment fi kwistjonijiet dwar
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 28:
ilformazzjoni u lperfezzjonament professjonali
was correctly identified as mt (2nd: it, 3rd: hu)
Sentence 29:
ilprevenzjoni ta incidenti u mard assocjati maxxoghol
was correctly identified as mt (2nd: pt, 3rd: sl)
Sentence 30:
ilkunsill ghandu bmaggoranza semplici jadotta decizjoni ewropea li tistabbilixxi kumitat ta protezzjoni socjali bi status konsultattiv biex jippromwovi koperazzjoni dwar politika ta protezzjoni socjali bejn listati membri u malkummissjoni
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: et)
Sentence 31:
li jigi assigurat li lprovvisti jaslu ghand ilkonsumaturi bi prezzijiet ragonevoli
was correctly identified as mt (2nd: lt, 3rd: lv)
Sentence 32:
lorganizzazzjoni komuni toffri salvagwardji ekwivalenti ghallimpjieg u llivell ta lghixien talprodutturi koncernati lil stati membri li jopponu din ilmizura u li ghandhom huma stess organizzazzjoni nazzjonali ghallproduzzjoni in kwistjoni bkont mehud tarritmu ta laggustamenti li jkunu possibbli u lispecjalizzazzjoni li tkun mehtiega u
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 33:
luzu prudenti u razzjonali tarrizorsi naturali
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: sl)
Sentence 34:
iddahhal bmod gradwali sistema integrata ta amministrazzjoni ghallfruntieri esterni
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: sv)
Sentence 35:
ittifsir u nnotifika transkonfinali ta dokumenti gudizzjarji u extragudizzjarji
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 36:
    jekk sa lahhar talperijodu previst filparagrafu  jew ma tkunx ittiehdet azzjoni millkunsill ewropew jew inkella jekk fi zmien il xahar wara li jkun gie mressaq abbozz gdid taht ilparagrafu b illigi kwadru ewropea ma tkunx giet adottata u millinqas terz ta listati membri jixtiequ jistabbilixxu koperazzjoni msahha fuq bazi ta labbozz talligi kwadru koncernat huma ghandhom jinnotifikaw lillparlament ewropew lillkunsill u lillkummissjoni bdan
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 37:
    ilmissjoni taleuropol ghandha tkun li ssostni u ssahhah azzjoni millawtoritajiet talpulizija u servizzi ohrajn ta ripressivi ta listati membri u lkoperazzjoni reciproka taghhom fittrazzin u lglieda kontra lkriminalità serja li tolqot zewg stati membri jew iktar itterrorizmu u lforom ta kriminalità li jolqtu interess komuni kopert millpolitika ta lunjoni
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 38:
ghal dak ilghan skond sistema ta swieq miftuha u kompetittivi lazzjoni taghhom ghandha tkun immirata lejn
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 39:
    ligi jew ligi kwadru ewropea ghandha tistabbilixxi mizuri partikolari sabiex jikkumplimentaw lazzjonijiet flistati membri sabiex jintlahqu lmiri previsti fdan lartikolu bleskluzjoni ta kull armonizzazzjoni talligijiet u rregolamenti ta listati membri
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 40:
ligi jew ligi kwadru ewropea ghandha tistabbilixxi lmizuri mehtiega bleskluzjoni ta kull armonizzazzjoni talligijiet u rregolamenti ta listati membri
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: sl)
Sentence 41:
lazzjonijiet li jridu jittiehdu millunjoni
was correctly identified as mt (2nd: it, 3rd: fi)
Sentence 42:
kwalunkwe membru talkunsill li jastjeni millvot jista jikkwalifika lastensjoni tieghu billi jaghmel dikjarazzjoni formali fdak ilkaz mghandux ikun obbligat li japplika ddecizjoni ewropea imma ghandu jaccetta li ddecizjoni torbot lillunjoni fi spirtu ta solidarjetà reciproka listat membru koncernat ghandu jastjeni milli jiehu kull azzjoni li x aktarx tidhol fkunflitt ma jew timpedixxi azzjoni ta lunjoni bbazata fuq dik iddecizjoni u listati membri lohra ghandhom jirrisp
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: et)
Sentence 43:
lunjoni tista tikkonkludi ftehim ma stat wiehed jew aktar jew ma organizzazzjonijiet internazzjonali foqsma koperti bdan ilkapitolu
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 44:
ilkunsill talministri jista jawtorizza lkumitat ghalliskop u ghattul ta operazzjoni ta immaniggjar ta krizi kif determinat millkunsill talministri biex jiehu ddecizjonijiet rilevanti li jikkoncernaw ilkontroll politiku u ddirezzjoni strategika ta loperazzjoni
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: fi)
Sentence 45:
    filqafas talkompetenza rispettiva taghhom lunjoni u listati membri ghandhom jikkoperaw ma pajjizi terzi u ma lorganizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: es)
Sentence 46:
    bderoga millartikolu iii ilkunsill jista jew fuq rakkomandazzjoni millbank centrali ewropew jew fuq rakkomandazzjoni millkummissjoni u wara konsultazzjoni malbank centrali ewropew bliskop li jintlahaq qbil bejn kulhadd li huwa koerenti malmira ta stabbilità talprezzijiet jikkonkludi ftehim formali dwar issistema tarrata talkambju ghalleuro firrigward talmuniti ta stati terzi
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 47:
    bderoga millartikolu iii meta ftehim dwar materji li ghandhom xjaqsmu massistema monetarja jew talkambju ghandhom ikunu ssuggett ta negozjati bejn lunjoni u stat terz wiehed jew aktar jew organizzazzjonijiet internazzjonali lkunsill waqt li jagixxi fuq rakkomandazzjoni millkummissjoni u wara konsultazzjoni malbank centrali ewropew ghandu jiddeciedi larrangamenti ghannegozjati u ghallkonkluzjoni ta dawn ilftehim
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: sl)
Sentence 48:
huma ghandhom jagixxu fkoperazzjoni stretta malmissjonijiet diplomatici u konsulari ta listati membri
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: pt)
Sentence 49:
ilkunsill ghandu jagixxi bmod unanimu fuq inizjattiva millparlament ewropew u wara li jikseb lapprovazzjoni tieghu li ghandu jagixxi bmaggoranza talmembri komponenti tieghu
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: pt)
Sentence 50:
ilproceduri talparlament ewropew ghandhom jigu ppubblikati bilmod kif stabbilit filkostituzzjoni u firregoli ta procedura talparlament
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: it)
Sentence 51:
ilkunsill waqt li jagixxi bmaggoranza semplici jista jitlob lillkummissjoni biex taghmel kwalunkwe studju li lkunsill jikkunsidra mixtieqa biex jintlahqu lmiri komuni u biex tissottometti kwalunkwe proposti xierqa lilu
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: fi)
Sentence 52:
limhallfin u lavukati generali talqorti talgustizzja ghandhom jintghazlu minn fost persunalitajiet li dwar lindipendenza taghhom ma jkunx hemm dubju u li ghandhom ilkwalifiki kollha mehtiega biex jezercitaw filpajjizi rispettivi taghhom loghla funzjonijiet gudizzjarji jew li huma guriskonsulti ta kompetenza maghrufa huma ghandhom jinhatru bi ftehim komuni millgvernijiet ta listati membri wara konsultazzjoni malpanel stabbilit flartikolu iii
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: sv)
Sentence 53:
    iddecizjonijiet moghtija minn qrati specjalizzati jistghu jkunu suggetti ghal dritt ta appell fuq punti talligi ewropea biss jew meta previsti filligi li tistabbilixxi lqorti specjalizzata dritt ta appell ukoll fuq kwistjonijiet ta fatt quddiem ilqorti generali
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 54:
hi ghandha tispecifika lammont ta hlas ta somma fdaqqa jew ta pagamenti ta penali li ghandu jithallas millistat membru koncernat li hi tikkunsidra xierqa ficcirkostanzi
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: es)
Sentence 55:
illigijiet u rregolamenti ewropej talkunsill jistghu jaghtu lillqorti talgustizzja ta lunjoni ewropea kompetenza illimitata firrigward tassanzjonijiet previsti fihom
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: nl)
Sentence 56:
minkejja liskadenza talperijodu stabbilit flartikolu iii kwalunkwe parti tista frikorsi li fihom ikun hemm involut att ta applikazzjoni generali adottata minn istituzzjoni korp jew agenzija ta lunjoni tibbaza ruhha fuq lartikolu iii sabiex tinvoka quddiem ilqorti talgustizzja ta lunjoni ewropea linapplikabilità ta dik ilmizura
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 57:
ilpresident talbank centrali ewropew ghandu jipprezenta dan irrapport lillparlament ewropew li jista jkollu dibattitu generali fuq dik ilbazi u lillkunsill
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 58:
    ilqorti ta lawdituri ghandha taghmel rapport annwali wara lgheluq ta kull sena finanzjarja
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 59:
ilperijodu talmandat taghhom jista jiggedded
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: nl)
Sentence 60:
meta jqis illi huma involuti interessi regjonali specifici lkumitat tarregjuni jista jesprimi opinjoni fuq ilkwistjoni
was correctly identified as mt (2nd: lt, 3rd: et)
Sentence 61:
ghandha tibda ssehh tletin jum wara ladozzjoni taghha jekk ilparlament ewropew li jagixxi bmaggoranza talmembri komponenti tieghu ma jkunx iddecieda li jnaqqas dan ilhrug fdak itterminu ta zmien
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 62:
irregolamenti talpersunal ghallufficjali u lkondizzjonijiet ta limpjieg applikabbli ghallagenti lohra ta lunjoni ghandhom jigu stabbiliti permezz ta ligi ewropea
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: es)
Sentence 63:
εισ πιστωση των ανωτερω οι υπογεγραμμ?νοι πληρεξο?σιοι υπ?γραψαν την παρο?σα συνθ?κη
was incorrectly identified as el (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 64:
ilparlament ewropew u lparlamenti nazzjonali ghandhom flimkien jiddefinixxu lorganizzazzjoni u lpromozzjoni ta koperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fi hdan lunjoni
was correctly identified as mt (2nd: it, 3rd: sl)
Sentence 65:
dik ilkonferenza ghandha tippromwovi fost affarijiet ohra liskambju ta informazzjoni u ta lahjar prattika bejn ilparlamenti nazzjonali u lparlament ewropew inkluzi ilkumitati specjali taghhom
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 66:
dawn ilkonsultazzjonijiet ghandhom fejn xieraq iqisu ddimensjoni regjonali u lokali ta lazzjoni mahsuba
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: sl)
Sentence 67:
ghallfinijiet ta dan ilprotokoll ilfrazi abbozzi ta atti legislattivi ewropej ” ghandha tfisser proposti millkummissjoni inizjattivi minn grupp ta stati membri inizjattivi millparlament ewropew rikjesti millqorti talgustizzja rakkomandazzjonijiet millbank centrali ewropew u rikjesti millbank ewropew ta linvestiment biex jigi adottat att legislattiv ewropew
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 68:
ilkomunikazzjonijiet ghandhom isiru mirregistratur flordni u fittermini stabbiliti firregoli talprocedura
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 69:
ilqorti tista wkoll titlob lillistati membri u lillistituzzjonijiet ilkorpi u lillagenziji ta lunjoni li ma jkunux parti filkawza illi jaghtu linformazzjoni kollha li lqorti tqis mehtiega ghallfini talprocess
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: fi)
Sentence 70:
iddecizjoni talpresident jew ta limhallef li jkun issostitwih tkun biss ta karattru provizorju u blebda mod ma tippregudika ddecizjoni talqorti talgustizzja fuq ilmertu
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 71:
tista ssir opposizzjoni ghassentenza fi zmien xahar minnotifika taghha
was correctly identified as mt (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 72:
    skond lartikolu iii talkostituzzjoni ssistema ewropea ta banek centrali ghandha tikkontribwixxi ghattmexxija tajba ta linji politici segwiti millawtoritajiet kompetenti fdak li jirrigwarda issorveljanza prudenzjali ta istituzzjonijiet ta kreditu u listabbilità tassistema finanzjarja
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: nl)
Sentence 73:
dawn irregoli ghandhom jipprovdu wkoll li membru talkunsill regolatorju li ma jkunx jista jattendi llaqghat talkunsill regolatorju ghal zmien twil ikun jista jahtar persuna ohra minfloku bhala membru talkunsill regolatorju
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: sv)
Sentence 74:
jew tipi ohra ta facilità ta kreditu malbank centrali ewropew jew malbanek centrali nazzjonali favur listituzzjonijiet ilkorpi jew lagenziji ta lunjoni gvernijiet centrali awtoritajiet regjonali lokali jew pubblici ohra korpi ohra rregolati billigi amministrattiva jew intraprizi pubblici fi stati membri huma pprojbiti
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 75:
ilbank centrali ewropew u lbanek centrali nazzjonali jistghu jipprovdu facilitajiet u lbank centrali ewropew jista jaghmel regolamenti biex jizgura li ssistemi ta kumpensazzjoni u pagament fi hdan lunjoni u ma pajjizi ohra jkunu efficjenti u sodi
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 76:
ilkunsill regolatorju ghandu jiddeciedi lmodalitajiet u lkondizzjonijiet ta dawk ittrasferimenti
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 77:
    ilpizijiet assenjati lillbanek centrali nazzjonali ghandhom jigu aggustati kull hames snin wara listabbiliment tassistema ewropea ta banek centrali banalogija malparagrafu 
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 78:
    lammont ta lintrojtu monetarju ta kull bank centrali nazzjonali ghandu jkun daqs lintrojtu annwali tieghu derivat millattiv tieghu kontra lflus ficcirkulazzjoni u lpassiv fiddepoziti ghal istituzzjonijiet ta kreditu
was correctly identified as mt (2nd: lv, 3rd: lt)
Sentence 79:
    jekk ilbank centrali ewropew jirregistra telf dan jista jigi kopert millfond ta rizerva generali talbank centrali ewropew u jekk ikun mehtieg wara decizjoni mehuda millkunsill regolatorju jithallas millintrojtu monetarju tassena finanzjarja koncernata fi proporzjon u sa lammonti allokati lillbanek centrali nazzjonali skond lartikolu 
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: sl)
Sentence 80:
    ilqorti talgustizzja ta lunjoni ewropea ghandha lkompetenza li taghti sentenza skond kwalunkwe klawzola ta arbitragg fkuntratt konkluz minn jew ghannom talbank centrali ewropew kemm jekk dak ilkuntratt ikun irregolat biddritt pubbliku kemm biddritt privat
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 81:
jew fuq rakkomandazzjoni millbank centrali ewropew u wara konsultazzjoni malkummissjoni
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: it)
Sentence 82:
skond lartikolu  kull bank centrali nazzjonali ghandu jinghata piz filkjavi ghassottoskrizzjoni filkapital talbank centrali ewropew
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: sl)
Sentence 83:
ilperjodi ta referenza li ghandhom jintuzaw ghallinformazzjoni statistika ghandhom ikunu identici ma dawk applikati flahhar aggustament kwinkwennali ta lippezar taht lartikolu 
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 84:
listati membri ghandhom ikunu responsabbli biss sassomma ta sehemhom millkapital sottoskritt izda mhux imhallas
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 85:
huwa ghandu jhejji ddecizjonijiet talbord taddiretturi inkluzi decizjonijiet dwar ilfacilitajiet ta self u lghoti ta finanzjament specjalment filforma ta self u garanziji
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 86:
    kull intrapriza jew entità pubblika jew privata tista tapplika ghal finanzjament direttament minghand ilbank
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: lt)
Sentence 87:
applikazzjonijiet maghmula direttament minn intrapriza ghandhom jigu sottomessi lillistat membru kkoncernat u lillkummissjoni
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 88:
    meta operazzjoni ta finanzjament li ghandha xtaqsam ma investiment approvat trid tigi ristrutturata biex jigu mharsa ddrittijiet u linteressi talbank ilkumitat tattmexxija ghandu bla telf ta zmien jiehu lmizuri ta emergenza li jidhrulu xierqa u ghandu jirrapporta dan minnufih lillbord taddiretturi
was correctly identified as mt (2nd: es, 3rd: nl)
Sentence 89:
    fkaz ta stralc lbord talgvernaturi ghandu jahtar listralcjarji u jaghtihom istruzzjonijiet biex iwettqu listralc
was correctly identified as mt (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 90:
    ilbank jista jiehu sehem fittmexxija ta dawn ilkorpi u jikkontribwixxi ghallkapital sottoskritt taghhom sa ammont determinat millbord talgvernaturi li jagixxi bmod unanimu
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 91:
lebda ezenzjoni ma ghandha tinghata firrigward ta taxxi u pagamenti ohra li jkunu dovuti bhala hlas biss ghal servizzi pubblici
was correctly identified as mt (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 92:
    atti ta listituzzjonijiet li ghandhom xjaqsmu malprodotti flanness i talkostituzzjoni u lprodotti li meta jigu mpurtati flunjoni huma suggetti ghal regoli specifici bhala rizultat ta limplimentazzjoni talpolitika agrikola komuni kif ukoll latti dwar larmonizzazzjoni talligijiet ta listati membri dwar taxxi fuq it
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lv)
Sentence 93:
disposizzjonijiet dwar liskambju ta informazzjoni maddanimarka filqasam ta lenergija nukleari
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: es)
Sentence 94:
    fdawk issetturi li dwarhom lirlanda tqieghed informazzjoni ghaddisposizzjoni talkomunità ewropea dwar lenergija atomika meta mitluba lawtoritajiet kompetenti ghandhom johorgu licenzi fuq bazi kummercjali lil stati membri persuni u imprizi talkomunità meta ghandhom drittijiet eskluzivi fuq privattivi registrati fi stati membri u sakemm mghandhom lebda obbligu jew impenn firrigward ta terzi biex jaghtu jew joffru licenza eskluziva jew parzjalment eskluziva ghaddrittiji
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 95:
dawn illicenzi eskluzivi jew parzjalment eskluzivi ghandhom jinghataw fuq bazi kummercjali normali
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: sv)
Sentence 96:
    illigi jew ligi kwadru ewropea ghandha tistipula rregoli generali ta applikazzjoni ta din issistema u bmod partikolari lkriterji biex jigu ffissati u mqassma lkwantitajiet kkoncernati
was correctly identified as mt (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 97:
    ilkunsill li jagixxi bmaggoranza kwalifikata fuq proposta talkummissjoni ghandu jadotta lligijiet ligijiet kwadru jew decizjonijiet ewropej li
was correctly identified as mt (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 98:
sabiex jghinu lillgvern spanjol iwettaq dan ixxoghol huma jaqblu li jirrakkomandaw li listituzzjonijiet jimplimentaw ilmezzi u lproceduri kollha stabbiliti millkostituzzjoni partikolarment billi juzaw bmod xieraq irrizorsi ta lunjoni intizi biex jinkisbu ilmiri taghha
was correctly identified as mt (2nd: lv, 3rd: lt)
Sentence 99:
    mill ta  jannar irrenju ta spanja ghandu jqieghed ghaddisposizzjoni talkomunità ewropea dwar lenergija atomika linformazzjoni miksuba filqasam nukleari fi spanja li tigi distribwita bmod limitat sakemm ma jkunux involuti applikazzjonijiet strettament kummercjali
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 100:
bhala thejjija ghattfassil ta dawn irrapporti listati membri li jircievu dawn lawtorizzazzjonijiet ghandhom fi zmien utli jipprovdu lillkummissjoni binformazzjoni dwar leffetti ta lghajnuniet moghtija u jiddiskrivu lizvilupp osservat flekonomija agrikola tarregjuni in kwistjoni
was correctly identified as mt (2nd: sl, 3rd: lv)

Language nl

Sentence 1:
verklaringen betreffende bepalingen van de grondwet
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 2:
    het vrije verkeer van personen diensten goederen en kapitaal en de vrijheid van vestiging worden overeenkomstig de grondwet door en binnen de unie gewaarborgd
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 3:
    de afbakening van de bevoegdheden van de unie wordt beheerst door het beginsel van bevoegdheidstoedeling
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 4:
de nationale parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde procedure op toe dat het beginsel wordt geëerbiedigd
was correctly identified as nl (2nd: it, 3rd: da)
Sentence 5:
de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid
was correctly identified as nl (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 6:
    de lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de unie
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: it)
Sentence 7:
onderwijs jeugd sport en beroepsopleiding
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 8:
haar belangen en de belangen van haar burgers en van de lidstaten te dienen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 9:
    de leden van het europees parlement worden door middel van rechtstreekse vrije en geheime algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 10:
    de samenstelling van deze comités de benoeming van hun leden alsmede de bevoegdheden en de werking ervan zijn geregeld in de artikelen iii tot en met iii
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 11:
zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in iedere lidstaat
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 12:
indien deze twee instellingen geen overeenstemming bereiken is de wetgevingshandeling niet vastgesteld
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 13:
de lidstaten dragen er door onderlinge afstemming van hun optreden zorg voor dat de unie haar belangen en haar waarden op het internationale toneel kan doen gelden
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 14:
    europese besluiten betreffende het gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid waaronder begrepen het opzetten van een missie als bedoeld in dit artikel worden op voorstel van de minister van buitenlandse zaken van de unie of op initiatief van een lidstaat door de raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 15:
    wanneer ten minste één miljoen burgers van de unie afkomstig uit een significant aantal lidstaten van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling van de unie nodig is ter uitvoering van de grondwet kunnen zij het initiatief nemen de commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 16:
in het licht van de richtsnoeren van de europese raad sluit de unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de unie
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 17:
deze beginselen en voorwaarden worden bij europese wet vastgesteld onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten om met inachtneming van de grondwet dergelijke diensten te verstrekken te laten verrichten en te financieren
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 18:
totstandbrenging en werking van de interne markt
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 19:
bij europese wet of kaderwet worden de maatregelen vastgesteld die nodig zijn om tot een vrij verkeer van werknemers te komen zoals dit in artikel iii is omschreven
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 20:
de terzake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 21:
indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens kan de commissie de betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden wordt verlengd
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 22:
de raad besluit na raadpleging van de europese centrale bank
was correctly identified as nl (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 23:
europese besluiten houdende gemeenschappelijke standpunten in de bevoegde internationale financiële instellingen en conferenties over kwesties die voor de economische en monetaire unie van bijzonder belang zijn artikel iii lid 
was correctly identified as nl (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 24:
    de stemrechten van de leden van de raad die de lidstaten vertegenwoordigen welke onder een derogatie vallen worden geschorst tijdens de aanneming door de raad van de maatregelen bedoeld in de in lid  opgesomde artikelen alsmede in de volgende gevallen
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 25:
    indien volgens de procedure van lid  wordt besloten een derogatie te beëindigen stelt de raad op voorstel van de commissie bij europese verordening of europees besluit onherroepelijk de koers vast waartegen de munteenheid van de betrokken lidstaat wordt vervangen door de euro en neemt hij de overige maatregelen die nodig zijn voor de invoering van de euro als enige munteenheid in die lidstaat
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 26:
deze richtsnoeren moeten verenigbaar zijn met de overeenkomstig artikel iii lid  vastgestelde globale richtsnoeren
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 27:
laten het recht van de lidstaten de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen onverlet en mogen geen ingrijpende gevolgen hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 28:
    dit artikel is niet van toepassing op de beloning het recht van vereniging het stakingsrecht of het recht tot uitsluiting
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 29:
    voor de toepassing van lid  raadpleegt de commissie alvorens voorstellen op het gebied van het sociaal beleid in te dienen de sociale partners over de mogelijke richting van een optreden van de unie
was correctly identified as nl (2nd: it, 3rd: da)
Sentence 30:
    voor de toepassing van dit artikel wordt onder „ beloning ” verstaan het gewone basis of minimumloon of salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking rechtstreeks of onrechtstreeks van de werkgever ontvangt
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 31:
    bij europese wet of kaderwet worden maatregelen vastgesteld om de toepassing te waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen in werkgelegenheid en beroep met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 32:
deze wordt na raadpleging van het comité van de regios en van het economisch en sociaal comité vastgesteld
was correctly identified as nl (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 33:
de bijzondere aard van het landbouwbedrijf welke voortvloeit uit de maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en natuurlijke ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 34:
verplichte coördinatie van de verschillende nationale marktorganisaties
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 35:
    bij europese wet of kaderwet wordt de in artikel iii lid  bedoelde gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten ingesteld en worden de overige bepalingen vastgesteld die nodig zijn om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na te streven
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 36:
de eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 37:
de raad kan op voorstel van de commissie met eenparigheid van stemmen een europees besluit vaststellen waarbij de gewone wetgevingsprocedure van toepassing wordt verklaard op de in de eerste alinea genoemde gebieden
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 38:
met deze grondwet zijn verenigbaar steunmaatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met het begrip „ openbare dienst ” verbonden verplichte dienstverrichtingen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 39:
de raad kan met name bij europese verordening of bij europees besluit het nodige regelen om de instellingen in staat te stellen te waken over de naleving van het in lid  bedoelde voorschrift en om te bewerkstelligen dat de gebruikers volledig voordeel hebben van dit voorschrift
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 40:
de commissie kan de lidstaten aanbevelingen doen voor de toepassing van dit artikel
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 41:
    bij europese wet of kaderwet kunnen passende maatregelen worden vastgesteld voor de zeevaart en de luchtvaart
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 42:
de commissie kan in nauwe samenwerking met de lidstaten alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 43:
    de unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 44:
    de unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de voor cultuur bevoegde internationale organisaties met name met de raad van europa
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 45:
    de unie bevordert de samenwerking tussen de lidstaten om zodoende te komen tot een grotere doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van en bescherming tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 46:
    de leden  en  zijn niet van toepassing op besluiten die consequenties hebben op militair of defensiegebied
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: it)
Sentence 47:
wanneer een overeenkomstig artikel i lid  en artikel iii voorgenomen missie niet ten laste van de begroting van de unie kan worden gebracht machtigt de raad de minister van buitenlandse zaken van de unie om dit fonds te gebruiken
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 48:
    bij europese wet worden de maatregelen vastgesteld die het kader voor de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de unie bepalen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 49:
    onverminderd de bevoegdheden en de overeenkomsten van de unie op het gebied van de economische en monetaire unie kunnen de lidstaten onderhandelingen voeren in internationale organen en overeenkomsten sluiten
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 50:
de raad stelt een europees besluit vast houdende bepaling van de werkwijze van dit comité alsmede een europees besluit tot benoeming van de leden
was correctly identified as nl (2nd: en, 3rd: sv)
Sentence 51:
de europese wetten en de europese verordeningen van de raad kunnen aan het hof van justitie van de europese unie volledige rechtsmacht verlenen ten aanzien van de sancties waarin zij voorzien
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: it)
Sentence 52:
iedere lidstaat de commissie en de raad van bewind van de bank kunnen onder de in artikel iii gestelde voorwaarden beroep instellen tegen deze besluiten
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 53:
de controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van de betalingsverplichtingen en van de betalingen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 54:
bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich er plechtig toe om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten bij het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 55:
    behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het hof van justitie overeenkomstig lid 
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 56:
het economisch en sociaal comité kiest voor de periode van tweeënhalf jaar uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau
was correctly identified as nl (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 57:
projecten tot modernisering of omschakeling van ondernemingen of voor het scheppen van nieuwe bedrijvigheid voortvloeiende uit de totstandbrenging en werking van de interne markt welke projecten door hun omvang of aard niet geheel kunnen worden gefinancierd uit de verschillende middelen welke in ieder van de lidstaten voorhanden zijn
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 58:
het begrotingsjaar begint op januari en verstrijkt op december
was correctly identified as nl (2nd: sv, 3rd: en)
Sentence 59:
voor de uitvoering van financiële verrichtingen heeft zij toegang tot de centrale bank van de betrokken lidstaat of tot een andere door deze lidstaat gemachtigde financiële instelling
was correctly identified as nl (2nd: fr, 3rd: de)
Sentence 60:
deze maatregelen werken afschrikkend en bieden in de lidstaten alsook in de instellingen organen en instanties van de unie een effectieve bescherming
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 61:
deelneming op een later tijdstip blijft steeds mogelijk mits naast de bovenbedoelde eventuele voorwaarden de in dit kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 62:
    indien de europese raad na raadpleging van het europees parlement en van de commissie met gewone meerderheid van stemmen besluit dat de voorgestelde wijzigingen worden besproken roept de voorzitter van de europese raad een conventie bijeen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van het europees parlement en van de commissie
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 63:
    dit verdrag wordt door de hoge verdragsluitende partijen bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 64:
    dit verdrag kan ook worden vertaald in andere talen die door de lidstaten zijn gekozen uit de talen die overeenkomstig hun constitutionele bestel op hun gehele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal gelden
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 65:
na dukaz cehož pripojili níže podepsaní zplnomocnení zástupci k této smlouve své podpisy
was incorrectly identified as cs (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 66:
bxiehda ta dan ilplenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw dan ittrattat
was incorrectly identified as mt (2nd: fi, 3rd: it)
Sentence 67:
v ríme dne dvacátého devátého ríjna dva tisíce ctyri
was incorrectly identified as cs (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 68:
udfærdiget i rom den niogtyvende oktober to tusind og fire
was incorrectly identified as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 69:
fatto a roma addì ventinove ottobre duemilaquattro
was incorrectly identified as it (2nd: mt, 3rd: fr)
Sentence 70:
priimta du tukstanciai ketvirtu metu spalio dvidešimt devinta diena romoje
was incorrectly identified as lt (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 71:
ieder nationaal parlement heeft twee stemmen die worden toegewezen op grond van het nationale parlementaire stelsel
was correctly identified as nl (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 72:
door laatstbedoelde kennisgeving ontstaat een vacature
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 73:
de presidenten van de kamers van vijf rechters worden voor drie jaar gekozen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 74:
de rechters en de advocatengeneraal mogen niet deelnemen aan de berechting van enige zaak waarin zij vroeger zijn opgetreden als gemachtigde raadsman of advocaat van één van beide partijen of waarover zij geroepen zijn geweest zich uit te spreken als lid van een rechtbank van een commissie van onderzoek of in enige andere hoedanigheid
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 75:
in afwijking van het bepaalde in de artikelen iii en iii  van de grondwet moet iedere wijziging of intrekking van die bepalingen door de raad met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 76:
de frequentie van de stemrechten van de bij de eerste groep ingedeelde presidenten is niet lager dan voor de presidenten van de tweede groep
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: es)
Sentence 77:
de tweede groep bestaat uit de helft van het totale aantal presidenten waarbij iedere fractie naar boven wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal en krijgt acht stemrechten toegewezen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 78:
indien het quorum niet aanwezig is kan de president een buitengewone vergadering bijeenroepen waarin besluiten kunnen worden genomen zonder inachtneming van het quorum
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 79:
de in dit artikel bedoelde activa aanhouden en beheren
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 80:
    de som van de monetaire inkomsten van de nationale centrale banken wordt aan de nationale centrale banken toegedeeld naar rato van hun gestorte aandeel in het kapitaal van de europese centrale bank behoudens een eventueel besluit van de raad van bestuur overeenkomstig artikel  lid 
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 81:
het vaststellen van de in artikel  bedoelde arbeidsvoorwaarden van het personeel van de europese centrale bank
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 82:
    het kapitaal van de bank bedraagt     euro waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 83:
storting geschiedt door elke lidstaat in verhouding tot zijn aandeel in het geplaatste kapitaal
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 84:
de plaatsvervangende bewindvoerders worden door de raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd en wel als volgt
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 85:
twee plaatsvervangers aangewezen door het verenigd koninkrijk van grootbrittannië en noordierland
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 86:
een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het koninkrijk spanje en de portugese republiek
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 87:
    het in lid  bedoelde comité onderzoekt elk jaar de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de bank
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 88:
    de vermogenswaarden van de bank kunnen slechts ingevolge rechterlijke beslissing in beslag genomen of geëxecuteerd worden
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 89:
    het hof van justitie van de europese unie heeft zijn zetel te luxemburg
was correctly identified as nl (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 90:
  bij de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het koninkrijk denemarken ierland en het verenigd koninkrijk van grootbrittannië en noordierland is weergegeven
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 91:
    behoudens andersluidende bepalingen in deze onderafdeling zijn de autonome of conventionele handelingen van de instellingen betreffende de gemeenschappelijke handelspolitiek die rechtstreeks verband houden met de invoer of de uitvoer van goederen niet van toepassing op ceuta of melilla
was correctly identified as nl (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 92:
bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met het koninkrijk spanje
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 93:
    vanaf  januari stelt de portugese republiek in portugal verkregen en beperkt verspreide kennis op nucleair gebied ter beschikking van de europese gemeenschap voor atoomenergie voorzover het geen strikt commerciële toepassingen betreft
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 94:
    de individuele vrijstellingsbeschikkingen en beschikkingen waarin geen vrijstelling wordt verleend die vóór  januari krachtens artikel  van de overeenkomst betreffende de europese economische ruimte eer of artikel  van protocol nr
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 95:
de raad kan bij europese wet de nodige wijzigingen van deze afdeling vaststellen
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 96:
de raad besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het europees parlement en van het comité van de regios
was correctly identified as nl (2nd: en, 3rd: sv)
Sentence 97:
  bij de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de republiek oostenrijk de republiek finland en het koninkrijk zweden
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 98:
overwegende dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven dat in artikel iv lid  van de grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 99:
of de overeenkomstige bepaling in enig besluit dat dit vervangt omvatten de douanerechten die worden berekend op basis van de rechten die voortvloeien uit het gemeenschappelijk douanetarief en alle daarmee samenhangende tariefconcessies die de unie in het handelsverkeer van de nieuwe lidstaten met derde landen toepast
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 100:
indien deze besluiten om af te zien van voorafgaande controle niet zijn vastgesteld vóór  mei heeft dat tot gevolg dat overeenkomsten die zijn ondertekend tussen  mei en de datum waarop de commissie haar besluiten vaststelt niet in aanmerking komen voor pretoetredingssteun
was correctly identified as nl (2nd: de, 3rd: da)

Language pl

Sentence 1:
sekretarz stanu do spraw zagranicznych i wspólnoty brytyjskiej
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 2:
    w zakresie zastosowania konstytucji i bez uszczerbku dla jej postanowien szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgledu na przynaleznosc panstwowa
was correctly identified as pl (2nd: hu, 3rd: sk)
Sentence 3:
ustanawianie regul konkurencji niezbednych do funkcjonowania rynku wewnetrznego
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 4:
    kazda z tych instytucji dziala w granicach uprawnien przyznanych jej na mocy konstytucji oraz zgodnie z procedurami i na warunkach w niej okreslonych
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 5:
    trybunal sprawiedliwosci unii europejskiej zgodnie z czescia iii orzeka
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 6:
    akty prawne sa uzasadniane i odnosza sie do wszelkich wniosków inicjatyw zalecen wniosków lub opinii przewidzianych w konstytucji
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 7:
    unia szanuje na równi status organizacji swiatopogladowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 8:
umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiajace sie panstwa zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 9:
wolnosc zgromadzania sie i stowarzyszania sie
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: it)
Sentence 10:
    w zakresie zastosowania konstytucji i bez uszczerbku dla jej postanowien szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgledu na przynaleznosc panstwowa
was correctly identified as pl (2nd: hu, 3rd: sk)
Sentence 11:
    liberalizacja uslug bankowych i ubezpieczeniowych zwiazanych z przeplywem kapitalu jest realizowana w zgodzie z liberalizacja przeplywu kapitalu
was correctly identified as pl (2nd: nl, 3rd: sk)
Sentence 12:
ograniczenia ilosciowe w przywozie i wywozie oraz wszelkie srodki o skutku równowaznym sa zakazane miedzy panstwami czlonkowskimi
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: mt)
Sentence 13:
    zadne panstwo czlonkowskie nie naklada bezposrednio lub posrednio na produkty innych panstw czlonkowskich podatków wewnetrznych jakiegokolwiek rodzaju wyzszych od tych które naklada bezposrednio lub posrednio na podobne produkty krajowe
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 14:
w ramach swoich odpowiednich uprawnien parlament europejski i rada staraja sie równiez osiagnac ten cel
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: es)
Sentence 15:
    europejski bank centralny ma wylaczne prawo do upowazniania do emisji banknotów euro w unii
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: sl)
Sentence 16:
    artykul  ustepy i artykuly  i artykul  ustep artykuly  i artykul  ustepy i artykul  ustep lit  a i artykul  statutu europejskiego systemu banków centralnych i europejskiego banku centralnego moga zostac zmienione przez ustawy europejskie
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: fi)
Sentence 17:
    w celu wspierania koordynacji polityk panstw czlonkowskich w pelnym zakresie niezbednym do funkcjonowania rynku wewnetrznego niniejszym ustanawia sie komitet ekonomicznofinansowy
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 18:
    oprócz zadan okreslonych w ustepie  jesli i tak dlugo jak istnieja panstwa czlonkowskie objete derogacja na mocy artykulu iii komitet sledzi sytuacje pieniezna i finansowa oraz ogólny system platnosci tych panstw czlonkowskich i regularnie sklada radzie i komisji sprawozdania na ten temat
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 19:
wiekszosc kwalifikowana stanowi co najmniej   tych czlonków rady reprezentujacych panstwa czlonkowskie obejmujace co najmniej   ludnosci uczestniczacych panstw czlonkowskich
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 20:
    rada na wniosek komisji moze podjac odpowiednie srodki w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji w miedzynarodowych instytucjach i konferencjach finansowych
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 21:
rada stanowi po konsultacji z europejskim bankiem centralnym
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: en)
Sentence 22:
uchwalanie czesci ogólnych kierunków polityk gospodarczych dotyczacych ogólnie strefy euro artykul iii ustep
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 23:
srodki w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji w miedzynarodowych instytucjach i konferencjach finansowych artykul iii ustep
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 24:
uzgodnionego dzialania w ramach innych organizacji miedzynarodowych do których moga zwrócic sie panstwa czlonkowskie objete derogacja
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 25:
równosc kobiet i mezczyzn w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 26:
w dziedzinach o których mowa w ustepie  lit  a — i europejskie ustawy ramowe moga ustanowic minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w zycie z uwzglednieniem warunków i norm technicznych istniejacych w kazdym z panstw czlonkowskich
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 27:
    postanowienia sekcji dotyczacej regul konkurencji stosuja sie do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe zgodnie z artykulem iii ustep z uwzglednieniem celów o których mowa w artykule iii
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 28:
warunki srodowiska naturalnego w róznych regionach unii
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: en)
Sentence 29:
we wszystkich przypadkach rada stanowi po konsultacji z parlamentem europejskim komitetem regionów i komitetem ekonomicznospolecznym
was correctly identified as pl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 30:
    przy przyjmowaniu ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych o których mowa w ustepie  uwzglednia sie przypadki w których stosowanie tych ustaw moze powaznie wplywac na jakosc zycia i poziom zatrudnienia w pewnych regionach jak równiez na funkcjonowanie infrastruktury transportowej
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 31:
    bez uszczerbku dla stosowania innych postanowien konstytucji ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaja srodki niezbedne do osiagniecia celów o których mowa w ustepie 
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 32:
z inicjatywy jednej czwartej panstw czlonkowskich
was correctly identified as pl (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 33:
stopniowe wprowadzanie wspólnego systemu zintegrowanego zarzadzania granicami zewnetrznymi
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sl)
Sentence 34:
w takim przypadku procedura o której mowa w artykule iii zostaje zawieszona
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 35:
rada europejska stanowi jednomyslnie po uzyskaniu zgody parlamentu europejskiego i po konsultacji z komisja
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 36:
wspólnych technik sledczych dotyczacych wykrywania powaznych form przestepczosci zorganizowanej
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 37:
rada stanowi jednomyslnie po konsultacji z parlamentem europejskim
was correctly identified as pl (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 38:
sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencjalu przemyslowego polityk innowacyjnych badan i rozwoju technologicznego
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 39:
poprawy ksztalcenia zawodowego wstepnego i ustawicznego w celu ulatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy
was correctly identified as pl (2nd: sl, 3rd: lt)
Sentence 40:
umacniania i wspierania demokracji panstwa prawnego praw czlowieka i zasad prawa miedzynarodowego
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: sk)
Sentence 41:
zachecania wszystkich panstw do integracji w ramach gospodarki swiatowej równiez droga stopniowej eliminacji ograniczen w handlu miedzynarodowym
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 42:
dwa razy w roku przeprowadza on debate o postepach w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa w tym wspólnej polityki bezpieczenstwa i obrony
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 43:
rada stanowiac wiekszoscia kwalifikowana przyjmuje decyzje europejska okreslajaca statut siedzibe i zasady funkcjonowania agencji
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: mt)
Sentence 44:
rada przyjmuje decyzje europejska potwierdzajaca udzial zainteresowanego panstwa czlonkowskiego które spelnia kryteria i przyjmuje zobowiazania o których mowa w artykulach  i  protokolu w sprawie stalej wspólpracy strukturalnej
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 45:
    decyzje europejskie i zalecenia rady w ramach stalej wspólpracy strukturalnej inne niz te przewidziane w ustepach — sa przyjmowane jednomyslnie
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 46:
    na wniosek negocjatora rada przyjmuje decyzje europejska w sprawie zawarcia umowy
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 47:
    w przypadku braku systemu kursów walutowych w stosunku do wiekszej liczby walut panstw trzecich w rozumieniu ustepu rada stanowiac badz na zalecenie europejskiego banku centralnego badz na zalecenie komisji i po konsultacji z europejskim bankiem centralnym moze okreslic ogólne kierunki polityki kursów walutowych w stosunku do tych walut
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 48:
    unia ustanawia wszelkie wlasciwe formy wspólpracy z organami organizacji narodów zjednoczonych i ich wyspecjalizowanymi agencjami rada europy organizacja bezpieczenstwa i wspólpracy w europie oraz organizacja wspólpracy gospodarczej i rozwoju
was correctly identified as pl (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 49:
rada stanowi zgodnie z artykulem iii ustep jezeli decyzja ta ma wplyw na kwestie obronne
was correctly identified as pl (2nd: nl, 3rd: lt)
Sentence 50:
rada stanowi jednomyslnie w sprawie wszelkich przepisów lub warunków dotyczacych opodatkowania obecnych lub bylych czlonków
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 51:
rada stanowi zwykla wiekszoscia po konsultacji z komisja
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: cs)
Sentence 52:
obejmujac swoje stanowiska uroczyscie zobowiazuja sie szanowac w trakcie pelnienia funkcji i po ich zakonczeniu zobowiazania z nich wynikajace w szczególnosci obowiazki uczciwosci i roztropnosci przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzysci po zakonczeniu funkcji
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 53:
ustawy europejskie sa przyjmowane na wniosek komisji i po konsultacji z trybunalem sprawiedliwosci albo na wniosek trybunalu sprawiedliwosci i po konsultacji z komisja
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 54:
w przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawislej przed sadem krajowym którego orzeczenia nie podlegaja zaskarzeniu wedlug prawa wewnetrznego sad ten jest zobowiazany wniesc sprawe do trybunalu
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 55:
komitet ekonomicznospoleczny wybiera sposród swoich czlonków przewodniczacego i prezydium na okres dwóch i pól roku
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: pt)
Sentence 56:
komitet ekonomicznospoleczny jest konsultowany przez parlament europejski rade lub komisje w przypadkach przewidzianych w konstytucji
was correctly identified as pl (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 57:
    jezeli w terminie trzech miesiecy od otrzymania poprawek parlamentu europejskiego rada stanowiac wiekszoscia kwalifikowana
was correctly identified as pl (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 58:
decyzja europejska przewiduje niezbedne srodki w zakresie zasobów dla stosowania niniejszego artykulu w poszanowaniu ustaw europejskich o których mowa w artykule i ustepy i
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 59:
    ustepy i nie stosuja sie do decyzji majacych wplyw na kwestie wojskowe lub obronne
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 60:
postanowienia traktatów o których mowa w lit  a — d powtórzone lub o których mowa w protokole w sprawie traktatów o przystapieniu i aktów przystapienia królestwa danii irlandii oraz zjednoczonego królestwa wielkiej brytanii i irlandii pólnocnej republiki greckiej królestwa hiszpanii i republiki portugalskiej oraz republiki austrii republiki finlandii i królestwa szwecji pozostaja w mocy a ich skutki prawne sa zachowane zgodnie z tym protokolem
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: nl)
Sentence 61:
για τον πρ?εδρο της ελληνικ?ς δημοκρατ?ας
was incorrectly identified as el (2nd: sl, 3rd: cs)
Sentence 62:
pour son altesse royale le grandduc de luxembourg
was incorrectly identified as fr (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 63:
kazda instytucja zapewnia stale przestrzeganie zasad pomocniczosci i proporcjonalnosci ustanowionych w artykule i konstytucji
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 64:
rada przekazuje projekty aktów ustawodawczych pochodzacych od grupy panstw czlonkowskich trybunalu sprawiedliwosci europejskiego banku centralnego lub europejskiego banku inwestycyjnego i zmienione projekty parlamentom narodowym panstw czlonkowskich
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 65:
jest ona przyjmowana na wniosek trybunalu sprawiedliwosci
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 66:
kryteria wyboru tego typu spraw oraz procedury wyznaczania rzeczników generalnych okresla regulamin sadu
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 67:
decyzji europejskich przyjetych przez rade na podstawie artykulu iii ustep akapit trzeci konstytucji
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: cs)
Sentence 68:
sytuacja takich panstw czlonkowskich i instytucji jest taka sama jak panstw czlonkowskich i instytucji które interweniowaly w pierwszej instancji
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: cs)
Sentence 69:
rozporzadzenie to jest przyjmowane na wniosek trybunalu sprawiedliwosci i po konsultacji z komisja i parlamentem europejskim albo na wniosek komisji i po konsultacji z trybunalem sprawiedliwosci i parlamentem europejskim
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 70:
w sprawie kazdego projektowanego aktu unii w dziedzinach nalezacych do jego uprawnien
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: sk)
Sentence 71:
    krajowe banki centralne wykonuja w miare mozliwosci zadania o których mowa w ustepie 
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 72:
przy braku kworum prezes moze zwolac posiedzenie nadzwyczajne w którym dopuszcza sie podjecie decyzji pomimo braku kworum
was correctly identified as pl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 73:
    kapital europejskiego banku centralnego wynosi miliardów euro
was correctly identified as pl (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 74:
    klucz subskrypcji kapitalu europejskiego banku centralnego okreslony po raz pierwszy w  roku gdy ustanowiono europejski system banków centralnych ustala sie poprzez przypisanie kazdemu krajowemu bankowi centralnemu wagi w tym kluczu która jest równa sumie
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: mt)
Sentence 75:
podzial dochodów pienieznych krajowych banków centralnych
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 76:
wyrównanie ma postac uznana za odpowiednia przez rade prezesów
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 77:
    sekretariat rady ogólnej jest zapewniony przez europejski bank centralny
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: es)
Sentence 78:
okreslanie warunków zatrudnienia personelu europejskiego banku centralnego przewidzianych w artykule
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: nl)
Sentence 79:
    o ile w niniejszym statucie nie przewidziano inaczej rada dyrektorów podejmuje decyzje wiekszoscia przynajmniej jednej trzeciej jej czlonków uprawnionych do glosowania reprezentujacych co najmniej   kapitalu subskrybowanego
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 80:
wyjatkowo dla szczególnych dzialan banku w sprawie których decyzje podejmuja rada gubernatorów i rada dyrektorów na mocy ustepu ustanawia sie rezerwe szczególna
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 81:
moze inwestowac na rynkach pienieznych
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: sk)
Sentence 82:
    w przypadku podjecia decyzji przez rade gubernatorów o wstrzymaniu dzialalnosci banku niezwlocznie zawiesza sie wszelkie jego operacje z wyjatkiem tych które sa konieczne do zapewnienia wlasciwego wykorzystania ochrony i zabezpieczenia aktywów banku oraz uregulowania jego zobowiazan
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 83:
moze on w szczególnosci nabywac lub zbywac mienie ruchome i nieruchome oraz wystepowac przed sadem
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 84:
    rada gubernatorów stanowiac jednomyslnie moze zdecydowac o utworzeniu spólek zaleznych lub innych podmiotów które beda miec osobowosc prawna i niezaleznosc finansowa
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 85:
    europejski bank inwestycyjny ma siedzibe w luksemburgu
was correctly identified as pl (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 86:
podczas sesji parlamentu europejskiego jego czlonkowie
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: sl)
Sentence 87:
europejski bank centralny jest równiez zwolniony z wszelkich form opodatkowania i obciazen o podobnym charakterze w zwiazku z podwyzszeniem jego kapitalu jak równiez z róznych formalnosci które moga byc z tym zwiazane w panstwie w którym bank ma swoja siedzibe
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 88:
umowy lub konwencje zawarte pomiedzy pozostalymi panstwami czlonkowskimi w oparciu o traktat ustanawiajacy wspólnote europejska traktat ustanawiajacy europejska wspólnote energii atomowej lub traktat o unii europejskiej lub które sa niezbedne do osiagniecia celów zawartych w tych traktatach lub które wiaza sie z funkcjonowaniem wspólnot lub unii lub dotycza dzialan z nimi zwiazanych
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 89:
    zasady unii w sprawie kwestii celnych i ograniczen ilosciowych w szczególnosci oplat celnych oplat o skutku równowaznym i wspólnej taryfy celnej maja zastosowanie do wysp normandzkich i wyspy man w taki sam sposób jak do zjednoczonego królestwa
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 90:
postanowienia w sprawie wymiany informacji ze zjednoczonym królestwem w dziedzinie energii jadrowej
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: nl)
Sentence 91:
    od  stycznia roku informacje które zostaly przekazane panstwom czlonkowskim osobom i przedsiebiorstwom zgodnie z artykulem traktatu ustanawiajacego europejska wspólnote energii atomowej udostepnia sie republice greckiej która rozpowszechnia je na swoim terytorium w ograniczonym zakresie na warunkach okreslonych w tym artykule
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 92:
    warunki na jakich postanowienia konstytucji dotyczace swobodnego przeplywu towarów oraz akty instytucji dotyczace ustawodawstwa celnego i polityki handlowej maja zastosowanie do ceuty i do melilli wymienione sa w podsekcji  niniejszej sekcji
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 93:
    pomoc przewidziana w artykulach  i i wszelkie inne rodzaje pomocy krajowej które zgodnie z niniejszym tytulem wymagaja zezwolenia komisji musza byc jej notyfikowane
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: sl)
Sentence 94:
    jesli okaze sie ze dla ulatwienia przejscia austrii finlandii i szwecji z istniejacego systemu do systemu wynikajacego z zastosowania wspólnej organizacji rynków na warunkach przewidzianych w akcie dotyczacym warunków przystapienia republiki austrii republiki finlandii i królestwa szwecji niezbedne sa srodki przejsciowe srodki takie sa przyjete zgodnie z procedura przewidziana w artykule rozporzadzenia nr ewg lub w zaleznosci od przypadku w odpowiednich artyku
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 95:
srodki te moga byc przyjmowane do  grudnia roku a ich stosowanie musi byc zakonczone do tego dnia
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 96:
rada stanowi jednomyslnie po konsultacji z parlamentem europejskim oraz komitetem regionów
was correctly identified as pl (2nd: sl, 3rd: sv)
Sentence 97:
jako priorytet powinny byc potraktowane ladunki wrazliwe takie jak latwo psujaca sie zywnosc
was correctly identified as pl (2nd: mt, 3rd: lt)
Sentence 98:
postanowienia odnoszace sie do aktu przystapienia z dnia  kwietnia roku
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: mt)
Sentence 99:
    nowe panstwa czlonkowskie sa zobowiazane do przystapienia na warunkach ustanowionych w niniejszym protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne panstwa czlonkowskie i unie lub europejska wspólnote energii atomowej a takze do umów zawartych przez te panstwa zwiazanych z wyzej wymienionymi umowami i konwencjami
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 100:
komisja prowadzi rokowania dotyczace zawarcia tych protokolów w imieniu panstw czlonkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez rade stanowiaca jednomyslnie oraz po konsultacji z komitetem skladajacym sie z przedstawicieli panstw czlonkowskich
was correctly identified as pl (2nd: sk, 3rd: cs)

Language pt

Sentence 1:
declarações relativas a disposições da constituição
was correctly identified as pt (2nd: et, 3rd: fr)
Sentence 2:
os estadosmembros tomam todas as medidas gerais ou específicas adequadas para garantir a execução das obrigações decorrentes da constituição ou resultantes dos actos das instituições da união
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 3:
a cidadania da união acresce à cidadania nacional não a substituindo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 4:
política monetária para os estadosmembros cuja moeda seja o euro
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 5:
    a união toma medidas para garantir a coordenação das políticas de emprego dos estadosmembros definindo nomeadamente as directrizes para essas políticas
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 6:
    o parlamento europeu exerce juntamente com o conselho a função legislativa e a função orçamental
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 7:
    o conselho é composto por um representante de cada estadomembro ao nível ministerial com poderes para vincular o governo do respectivo estadomembro e exercer o direito de voto
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 8:
o tribunal de justiça da união europeia garante o respeito do direito na interpretação e aplicação da constituição
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 9:
tal não afecta o disposto no artigo iii
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 10:
através da cooperação operacional entre as autoridades competentes dos estadosmembros incluindo os serviços de polícia das alfândegas e outros serviços especializados no domínio da prevenção e detecção de infracções penais
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 11:
a observância dessas normas fica sujeita ao controlo de autoridades independentes
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 12:
neste último caso a minoria de bloqueio deve ser composta por pelo menos o número mínimo de membros do conselho que represente mais de   da população dos estadosmembros participantes mais um membro caso contrário considerase alcançada a maioria qualificada
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 13:
e  o membro do conselho europeu e do conselho que representa o estadomembro que pretende retirarse da união não participa nas deliberações nem nas decisões europeias do conselho europeu e do conselho que lhe digam respeito
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 14:
a proibição de transformar o corpo humano ou as suas partes enquanto tais numa fonte de lucro
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 15:
direito de contrair casamento e de constituir família
was correctly identified as pt (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 16:
    todas as pessoas têm o direito de sufruir da propriedade dos seus bens legalmente adquiridos de os utilizar de dispor deles e de os transmitir em vida ou por morte
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 17:
acesso a serviços de interesse económico geral
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 18:
toda a pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar defender e representar em juízo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 19:
em derrogação do processo previsto nos artigos iii
was correctly identified as pt (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 20:
nas condições estabelecidas na legislação do estadomembro de estabelecimento para os seus próprios nacionais sem prejuízo da secção  relativa aos capitais e pagamentos
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 21:
os estadosmembros concedem aos nacionais dos outros estadosmembros o mesmo tratamento que aos seus próprios nacionais no que diz respeito à participação financeira daqueles no capital das sociedades na acepção do segundo parágrafo do artigo iii
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 22:
pela evolução das condições de concorrência na união desde que essa evolução tenha por efeito aumentar a competitividade das empresas
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 23:
    os estadosmembros abstêmse de tomar qualquer nova medida que seja contrária aos princípios enunciados no n
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 24:
sempre que em circunstâncias excepcionais os movimentos de capitais com destino a países terceiros ou deles provenientes causem ou ameacem causar graves dificuldades ao funcionamento da união económica e monetária o conselho sob proposta da comissão pode adoptar regulamentos europeus ou decisões europeias que instituam medidas de salvaguarda em relação a países terceiros por um período não superior a seis meses se essas medidas forem estritamente necessárias
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 25:
qualquer decisão ou categoria de decisões de associações de empresas e
was correctly identified as pt (2nd: et, 3rd: es)
Sentence 26:
definir as funções respectivas da comissão e do tribunal de justiça da união europeia quanto à aplicação do disposto no presente parágrafo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 27:
o conselho europeu com base no relatório do conselho discute as conclusões sobre as orientações gerais das políticas económicas dos estadosmembros e da união
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 28:
    o comité económico e financeiro instituído nos termos do artigo iii
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: ga)
Sentence 29:
o conselho delibera após consulta ao banco central europeu e a este comité
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 30:
exercer as antigas atribuições do fundo europeu de cooperação monetária anteriormente assumidas pelo instituto monetário europeu
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 31:
a comissão considerar desejável uma acção da união consultará os parceiros sociais sobre o conteúdo da proposta prevista
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 32:
os estadosmembros esforçamse por reduzir esses custos
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 33:
as disposições da presente secção não prejudicam as medidas tomadas na república federal da alemanha desde que estas sejam necessárias para compensar as desvantagens económicas causadas pela divisão da alemanha na economia de certas regiões da república federal afectadas por essa divisão
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 34:
cinco anos após a entrada em vigor do tratado que estabelece uma constituição para a europa o conselho sob proposta da comissão pode adoptar uma decisão europeia que revogue o presente artigo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 35:
é adoptada após consulta ao comité das regiões e ao comité económico e social
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 36:
    a fim de contribuir para a realização dos objectivos a que se refere o n
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 37:
o comité permanente fomenta a coordenação da acção das autoridades competentes dos estadosmembros
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 38:
por iniciativa de um quarto dos estadosmembros
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 39:
o parlamento europeu é plenamente informado
was incorrectly identified as es (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 40:
o conselho sob proposta da comissão adopta recomendações
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 41:
estes países e territórios a seguir denominados « países e territórios » vêm enumerados no anexo ii
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 42:
as decisões europeias podem dizer respeito às relações da união com um país ou uma região ou seguir uma abordagem temática
was correctly identified as pt (2nd: et, 3rd: es)
Sentence 43:
    em caso de dificuldades importantes na execução da decisão europeia a que se refere o presente artigo os estadosmembros submeterão a questão ao conselho que sobre ela deliberará procurando encontrar as soluções adequadas
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 44:
os representantes especiais podem ser associados à informação do parlamento europeu
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 45:
estes estadosmembros em associação com o ministro dos negócios estrangeiros da união acordam entre si da gestão da missão
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 46:
no domínio do comércio de serviços culturais e audiovisuais sempre que esses acordos sejam susceptíveis de prejudicar a diversidade cultural e linguística da união
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 47:
as acções da união e dos estadosmembros completamse e reforçamse mutuamente
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: et)
Sentence 48:
a união pode celebrar acordos de associação com um ou mais países terceiros ou organizações internacionais a fim de criar uma associação caracterizada por direitos e obrigações recíprocos acções em comum e procedimentos específicos
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 49:
todavia o conselho delibera por unanimidade quando o acordo incida num domínio em que seja exigida a unanimidade para a adopção de um acto da união bem como no caso dos acordos de associação e dos acordos com os estados candidatos à adesão previstos no artigo iii
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 50:
    o conselho delibera por maioria simples sobre as questões processuais e sobre a adopção do seu regulamento interno
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 51:
as decisões proferidas pelo tribunal geral sobre questões prejudiciais podem ser reapreciadas a título excepcional pelo tribunal de justiça nas condições e limites previstos no estatuto caso exista risco grave de lesão da unidade ou da coerência do direito da união
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 52:
do estatuto aplicamse de qualquer modo aos tribunais especializados
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 53:
se o tribunal declarar que o estadomembro em causa não deu cumprimento ao seu acórdão pode condenálo ao pagamento de uma quantia fixa ou de uma sanção pecuniária compulsória
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 54:
se o tribunal de justiça da união europeia declarar que um banco central nacional não cumpriu qualquer das obrigações que lhe incumbem por força da constituição esse banco central nacional deve tomar as disposições necessárias à execução do acórdão do tribunal
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 55:
o estatuto do tribunal de justiça da união europeia é definido em protocolo
was correctly identified as pt (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 56:
todos os documentos ou informações necessários ao desempenho das funções do tribunal de contas sãolhe comunicados a seu pedido pelas outras instituições órgãos ou organismos que efectuem a gestão de receitas ou despesas em nome da união pelas pessoas singulares ou colectivas beneficiárias de pagamentos provenientes do orçamento e pelas instituições de fiscalização nacionais ou se estas não tiverem competência para o efeito pelos serviços nacionais competentes
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 57:
o conselho adopta a decisão europeia que estabelece a lista dos membros efectivos e suplentes elaborada em conformidade com as propostas apresentadas por cada estadomembro
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 58:
a composição do comité é definida por decisão europeia do conselho deliberando por unanimidade sob proposta da comissão
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 59:
o comité económico e social designa de entre os seus membros o seu presidente e a sua mesa por um período de dois anos e meio
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 60:
nesses casos o parlamento europeu e o conselho transmitem à comissão o projecto de acto bem como as respectivas posições em primeira e em segunda leituras
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 61:
    o conselho adopta regulamentos europeus e decisões europeias que estabelecem os subsídios e abonos dos membros do comité económico e social
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 62:
não tiver deliberado considerase que a lei europeia que aprova o orçamento foi adoptada
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 63:
sob sua própria responsabilidade e até ao limite das dotações aprovadas de acordo com o princípio da boa gestão financeira
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 64:
bem como quaisquer relatórios especiais pertinentes deste tribunal
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 65:
são igualmente preservados enquanto não forem suprimidos ou alterados os restantes elementos do acervo comunitário e da união existentes no momento da entrada em vigor do presente tratado nomeadamente os acordos interinstitucionais as decisões e acordos aprovados pelos representantes dos governos dos estadosmembros reunidos no conselho os acordos celebrados pelos estadosmembros relativos ao funcionamento da união ou da comunidade ou às actividades destas e as declarações incluindo as fe
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 66:
tehty roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä
was incorrectly identified as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 67:
no que diz respeito aos actos por eles praticados na sua qualidade oficial incluindo as suas palavras e escritos continuam a beneficiar de imunidade após a cessação das suas funções
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 68:
a decisão do órgão jurisdicional nacional é igualmente notificada pelo secretário do tribunal de justiça aos estados partes no acordo sobre o espaço económico europeu que não sejam estadosmembros bem como ao órgão de fiscalização da efta mencionado no referido acordo que têm o direito de apresentar ao tribunal de justiça alegações ou observações escritas no prazo de dois meses a contar da notificação e quando esteja em causa um dos domínios de aplicação desse acordo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 69:
quando um acordo em determinada matéria celebrado pelo conselho e um ou mais países terceiros determinar que estes últimos têm a faculdade de apresentar alegações ou observações escritas nos casos em que um órgão jurisdicional de um estadomembro submeta ao tribunal de justiça uma questão prejudicial sobre matéria do âmbito de aplicação do mesmo acordo a decisão do órgão jurisdicional nacional que contenha essa questão é igualmente notificada aos países terceiros em questão
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 70:
o despacho é enviado para execução à autoridade judiciária competente nas condições estabelecidas no regulamento de processo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 71:
os estadosmembros consideram qualquer violação dos juramentos das testemunhas e dos peritos como se a infracção tivesse sido cometida perante um tribunal nacional com competência em matéria cível
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 72:
o tribunal de justiça decide no prazo de um mês a contar da recepção da proposta apresentada pelo primeiro advogadogeral se a decisão deve ou não ser reapreciada
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 73:
a detenção e gestão das reservas cambiais oficiais dos estadosmembros
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 74:
da constituição tem personalidade jurídica goza em cada um dos estadosmembros da mais ampla capacidade jurídica reconhecida às pessoas colectivas pelas legislações nacionais podendo designadamente adquirir ou alienar bens móveis e imóveis e estar em juízo
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 75:
estes últimos direitos de voto serão objecto de atribuição e de rotação de acordo com o seguinte
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 76:
o conselho do banco central europeu pode por maioria de dois terços dos votos expressos decidir recorrer a quaisquer outros métodos operacionais de controlo monetário que considere adequados respeitando o disposto no artigo 
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 77:
tabela de repartição para subscrição de capital
was correctly identified as pt (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 78:
essas alterações só entram em vigor depois de aprovadas pelos estadosmembros em conformidade com as respectivas normas constitucionais
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 79:
quer sob proposta da comissão e após consulta ao banco central europeu
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 80:
    o conselho geral colabora na preparação necessária para a fixação irrevogável das taxas de câmbio das moedas dos estadosmembros que beneficiam de uma derrogação em relação ao euro tal como referido no n
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 81:
    os bancos centrais dos estadosmembros cuja derrogação tenha sido revogada devem realizar a participação no capital do banco central europeu que tenham subscrito nos mesmos termos que os outros bancos centrais dos estadosmembros cuja moeda seja o euro e devem transferir para o banco central europeu activos de reserva de acordo com o disposto no n
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 82:
desejando defnir o estatuto do banco europeu de investimento previsto no artigo iii
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 83:
    o conselho de administração pode exigir a realização do saldo do capital subscrito desde que esse pagamento seja necessário para fazer face às obrigações do banco
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 84:
    no âmbito da constituição e do presente estatuto o conselho de governadores deliberando por unanimidade pode adoptar quaisquer decisões relativas à suspensão da actividade do banco e à sua eventual liquidação
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 85:
verifica anualmente a regularidade das operações e dos livros do banco
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 86:
de acordo com as disposições que regularam a sua adopção
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 87:
    o conselho de governadores deliberando por unanimidade estabelece os estatutos dos organismos referidos no n
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 88:
as deslocações dos membros do parlamento europeu que se dirijam para o local de reunião do parlamento ou dele regressem não ficam sujeitas a restrições administrativas ou de qualquer outra natureza
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 89:
os membros do parlamento europeu não podem ser procurados detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos expressos no exercício das suas funções
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 90:
continuam a beneficiar desta imunidade após a cessação das suas funções
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: et)
Sentence 91:
para efeitos de aplicação do presente protocolo as instituições da união cooperam com as autoridades responsáveis dos estadosmembros interessados
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 92:
protocolo relativo aos tratados e actos de adesão do reino da dinamarca da irlanda e do reino unido da grãbretanha e irlanda do norte da república helénica do reino de espanha e da república portuguesa e da república da áustria da república da finlândia e do reino da suécia
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 93:
o direito da união não prejudica os direitos de que as pessoas originárias dos territórios referidos no artigo 
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 94:
que ofereçam uma garantia suficiente quanto à duração e eficácia da sua acção
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 95:
os recursos próprios provenientes do imposto sobre o valor acrescentado são calculados e controlados como se as ilhas canárias e ceuta e melilha estivessem incluídas no âmbito territorial de aplicação da sexta directiva cee do conselho de  de maio de  relativa à harmonização das legislações dos estadosmembros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios — sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado matéria colectável uniforme
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 96:
as regras de aplicação do presente regime bem como as quantidades em causa são adoptadas nos termos do artigo 
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 97:
aos reactores de investigação e respectivos combustíveis
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: sk)
Sentence 98:
n bem como algumas regiões limítrofes a sul deste paralelo afectadas por condições climáticas comparáveis que tornem a actividade agrícola particularmente difícil
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 99:
da constituição até ao termo do respectivo prazo ou até que a comissão tenha adoptado uma decisão europeia em contrário devidamente fundamentada nos termos do direito da união
was correctly identified as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 100:
às restrições numa base não discriminatória ao direito de estabelecimento e ao direito de prestação de serviços das pessoas singulares sem « hembygdsrättkotiseutuoikeus » cidadania regional das ilhas åland ou das pessoas colectivas sem licença das autoridades competentes dessas ilhas
was correctly identified as pt (2nd: fr, 3rd: es)

Language sk

Sentence 1:
protokol o schengenskom acquis zaclenenom do rámca európskej únie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 2:
clenské štáty prijmú všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy aby zabezpecili plnenie záväzkov vyplývajúcich z ústavy alebo z aktov inštitúcií únie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 3:
ochrana morských biologických zdrojov v rámci spolocnej politiky rybného hospodárstva
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 4:
    únia vykonáva spolocne právomoc s clenskými štátmi vtedy ked na nu ústava prenáša právomoc ktorá sa nevztahuje na oblasti uvedené v clánkoch i a i
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 5:
    právomoc únie v záležitostiach spolocnej zahranicnej a bezpecnostnej politiky sa vztahuje na všetky oblasti zahranicnej politiky a všetky otázky týkajúce sa bezpecnosti únie vrátane postupného vymedzenia spolocnej obrannej politiky ktorá môže viest k spolocnej obrane
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 6:
    európsky parlament si z radov svojich clenov volí predsedu a predsedníctvo
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 7:
zabezpecuje prípravu a plynulost práce európskej rady v spolupráci s predsedom komisie a na základe práce rady pre všeobecné záležitosti
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 8:
hlavným cielom európskeho systému centrálnych bánk je udržat cenovú stabilitu
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 9:
môže byt záväzné v celom rozsahu a priamo uplatnitelné vo všetkých clenských štátoch alebo môže byt záväzné pre každý clenský štát ktorému je urcené pokial ide o výsledok ktorý sa má dosiahnut pricom volba foriem a prostriedkov sa ponecháva vnútroštátnym orgánom
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 10:
    európske zákony a európske rámcové zákony výslovne ustanovujú podmienky za akých možno vykonat delegovanie ktoré môžu byt takéto
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 11:
    ak štát ktorý vystúpil z únie opätovne požiada o pristúpenie takáto žiadost podlieha postupu uvedenému v clánku i
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 12:
slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 13:
pri vymedzovaní a uskutocnovaní iných politík a cinností únie sa zohladnujú požiadavky na ochranu spotrebitela
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 14:
  druhom pododseku a v clánkoch i i a i ako aj európsky ombudsman
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 15:
zabezpecovanie úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi službami zamestnanosti
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 16:
požiada komisiu aby predložila nový návrh v tomto prípade sa pôvodne navrhovaný akt považuje za neprijatý
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 17:
    európsky parlament rada a komisia vykonávajú funkcie ktoré im boli zverené odsekom najmä
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 18:
    pri lekárskych a zdravotníckych povolaniach a farmaceutických povolaniach závisí postupné zrušenie obmedzení od koordinácie podmienok pre výkon týchto povolaní v jednotlivých clenských štátoch
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 19:
cinnosti súvisiace so slobodnými povolaniami
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 20:
tieto zákazy alebo obmedzenia však nesmú byt prostriedkami svojvolnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi clenskými štátmi
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 21:
ak zistí že k porušeniu došlo navrhne vhodné opatrenia na jeho odstránenie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 22:
    ak uvedené porušenie nadalej trvá komisia prijme odôvodnené európske rozhodnutie v ktorom uvedie porušenia daných zásad
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 23:
v rámci svojich príslušných právomocí sa tento ciel usiluje dosiahnut aj európsky parlament a rada
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 24:
    rada na základe odporúcania komisie vypracuje návrh pre hlavné usmernenia hospodárskych politík clenských štátov a únie a podáva európskej rade správy o svojich zisteniach
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 25:
o svojom odporúcaní informuje európsky parlament
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 26:
    rada môže na návrh komisie prijat európske nariadenia alebo európske rozhodnutia ktoré upresnujú vymedzenia pojmov pre uplatnovanie zákazov ustanovených v clánkoch iii a iii ako aj v tomto clánku
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 27:
európsky systém centrálnych bánk koná v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s volnou hospodárskou sútažou pricom podporuje úcelné rozdelovanie zdrojov a v súlade so zásadami ustanovenými v clánku iii
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 28:
postavenie zákonného platidla majú v únii výlucne bankovky vydané európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 29:
    clenské štáty pre ktoré platí výnimka a ich národné centrálne banky sú vylúcené z práv a záväzkov v rámci európskeho systému centrálnych bánk podla kapitoly ix štatútu európskeho systému centrálnych bánk a európskej centrálnej banky
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 30:
    po porade s európskym parlamentom a po prerokovaní v európskej rade prijme rada na návrh komisie európske rozhodnutie ustanovujúce ktoré clenské štáty pre ktoré platí výnimka splnajú potrebné podmienky na základe kritérií ustanovených v odseku  a ktorým zruší výnimky dotknutých clenských štátov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 31:
  zriadi sa generálna rada európskej centrálnej banky uvedená v clánku  štatútu európskeho systému centrálnych bánk a európskej centrálnej banky ako tretí orgán európskej centrálnej banky s rozhodovacími právomocami
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 32:
podporovat výmenu informácií skúseností a dobrej praxe medzi clenskými štátmi a s komisiou
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: pt)
Sentence 33:
každý clenský štát a komisia vymenujú po dvoch clenoch výboru
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 34:
    s cielom prispievat k dosiahnutiu cielov uvedených v clánkoch iii a iii a s cielom umožnit obcanom únie hospodárskym subjektom a regionálnym a miestnym územným celkom aby v plnom rozsahu požívali výhody z vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc únia prispieva k budovaniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblastiach dopravnej telekomunikacnej a energetickej infraštruktúry
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 35:
takéto zákony urcujú pravidlá uplatnované na doplnkové programy najmä pokial ide o šírenie poznatkov a prístup iných clenských štátov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 36:
správa zahrna informácie o cinnostiach v oblasti výskumu technického rozvoja a šírenia výsledkov pocas predchádzajúceho roka a pracovný program na bežný rok
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 37:
    bez toho aby bolo dotknuté uplatnovanie ostatných ustanovení ústavy ustanovia európske zákony alebo európske rámcové zákony opatrenia na dosiahnutie cielov uvedených v odseku 
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 38:
    únia tvorí spolocnú pristahovaleckú politiku s cielom zabezpecit vo všetkých etapách úcinné riadenie migracných tokov spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín ktorí sa oprávnene zdržiavajú v clenských štátoch ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu pristahovalectvu a obchodovaniu s ludmi
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 39:
cezhranicného dorucovania súdnych a mimosúdnych písomností
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 40:
európske zákony alebo európske rámcové zákony ustanovujú opatrenia zamerané na
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 41:
podpory odborného vzdelávania a prípravy personálu ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 42:
    európsky zákon alebo európsky rámcový zákon rady môže ustanovit opatrenia týkajúce sa operacnej spolupráce medzi orgánmi uvedenými v tomto clánku
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 43:
koordinácia organizácia a uskutocnovanie vyšetrovania a operacnej cinnosti vykonávanej spolocne s príslušnými orgánmi clenských štátov alebo v rámci spolocných vyšetrovatelských tímov prípadne v spojení s eurojustom
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 44:
rada sa uznáša jednomyselne po porade s európskym parlamentom
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: pl)
Sentence 45:
únia doplna cinnost clenských štátov s cielom obmedzit ujmy na zdraví zaprícinené drogami a to aj informacnou cinnostou a prevenciou
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 46:
    pri cinnosti únie sa rešpektuje zodpovednost clenských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky ako aj za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 47:
    cinnost únie sa zameriava na podporu spolupráce medzi clenskými štátmi a v prípade potreby na podporu a na doplnanie ich cinnosti v týchto oblastiach
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 48:
prijímajú sa po porade s výborom regiónov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 49:
európske zákony ustanovujú na tento úcel potrebné opatrenia pricom je vylúcená akákolvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov clenských štátov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 50:
tieto krajiny a územia dalej len „ krajiny a územia sú uvedené v prílohe ii
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 51:
  clenské štáty zastúpené v medzinárodných organizáciách alebo na medzinárodných konferenciách ktorých sa nezúcastnujú všetky clenské štáty priebežne informujú nezúcastnené štáty ako aj ministra zahranicných vecí únie o všetkých záležitostiach spolocného záujmu
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 52:
    európska investicná banka prispieva za podmienok ustanovených v jej štatúte k vykonávaniu opatrení uvedených v odseku 
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 53:
    komisia alebo minister zahranicných vecí únie v prípadoch ked sa predpokladaná zmluva výlucne alebo zásadne týka spolocnej zahranicnej a bezpecnostnej politiky predkladá odporúcania rade ktorá prijme európske rozhodnutie poverujúce na zacatie rokovaní a vymenúvajúce v závislosti od predmetu predpokladanej zmluvy vyjednávaca alebo vedúceho negociacného tímu únie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 54:
únia okrem toho udržiava vhodné vztahy s ostatnými medzinárodnými organizáciami
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 55:
sudcovia si spomedzi seba volia predsedu všeobecného súdu na obdobie troch rokov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 56:
štatút môže ustanovit že všeobecný súd je príslušný rozhodovat v iných veciach
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 57:
hlava i štatútu a jeho clánok  sa vztahujú na osobitné súdy vždy
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 58:
ak je žaloba opodstatnená súdny dvor európskej únie vyhlási napadnutý akt za neplatný
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 59:
touto povinnostou nie je dotknutá žiadna povinnost ktorá môže vyplývat z uplatnovania clánku iii druhého odseku
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 60:
toto vyhlásenie môže byt doplnené osobitným posudkom každej hlavnej oblasti cinnosti únie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 61:
s výnimkou odvolania zotrvajú clenovia dvora audítorov vo funkcii pokial nie sú nahradení
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 62:
pri plnení svojich úloh európska investicná banka ulahcuje financovanie investicných programov v spojení s pomocou zo štrukturálnych fondov a z iných financných nástrojov únie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 63:
európsky parlament rada a komisia sa navzájom radia a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti svojej spolupráce
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 64:
európsky parlament ktorý sa uznáša väcšinou svojich clenov zamietne spolocný návrh zatial co rada ho schváli komisia predloží nový návrhu rozpoctu alebo
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 65:
komisia potvrdí úcast dotknutého clenského štátu v priebehu štyroch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 66:
    európska rada môže na podnet dotknutého clenského štátu prijat európske rozhodnutie ktorým sa vo vztahu k únii mení a doplna postavenie dánskej francúzskej alebo holandskej krajiny alebo územia uvedeného v odsekoch a 
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 67:
fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerzodést
was incorrectly identified as hu (2nd: mt, 3rd: es)
Sentence 68:
für den bundespräsidenten der republik österreich
was incorrectly identified as de (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 69:
súdny dvor vytvára komory zložené z troch a piatich sudcov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: pt)
Sentence 70:
predseda súdneho dvora môže skráteným konaním ktoré sa môže v nevyhnutnej miere odchýlit od pravidiel uvedených v tomto štatúte a ktoré je upravené v rokovacom poriadku rozhodovat o návrhoch na pozastavenie uplatnovania napadnutého aktu podla clánku iii ods
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 71:
pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 72:
úlohy orgánov s rozhodovacími právomocami
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 73:
    konsolidovaný financný výkaz európskeho systému centrálnych bánk sa zverejnuje každý týžden
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 74:
na vykonávanie svojich operácií európska centrálna banka a národné centrálne banky môžu otvárat úcty úverovým inštitúciám verejnoprávnym subjektom a iným úcastníkom trhu a ako kolaterál prijímat aktíva vrátane zaknihovaných cenných papierov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 75:
    v súlade s každým európskym zákonom prijatým na základe clánku iii ods
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 76:
  ústavy môže európska centrálna banka plnit osobitné úlohy ktoré sa týkajú politiky dohladu nad obozretným podnikaním úverových a dalších financných inštitúcií s výnimkou poistovní
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 77:
ak dotknutá národná centrálna banka nevyhovie stanovisku v lehote stanovenej európskou centrálnou bankou európska centrálna banka môže predložit vec súdnemu dvoru európskej únie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 78:
    clenovia riadiacich orgánov a zamestnanci európskej centrálnej banky ako aj národných centrálnych bánk sú povinní a to aj po skoncení svojich funkcií zachovávat mlcanlivost o skutocnostiach ktoré sú predmetom služobného tajomstva
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 79:
zjednodušený postup pri prijímaní zmien a doplnení
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 80:
rada sa uznáša po porade s európskym parlamentom
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 81:
  prijme generálna rada svoj rokovací poriadok
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 82:
    sekretariát generálnej rady zabezpecuje európska centrálna banka
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: hu)
Sentence 83:
komisia tiež navrhne jedného clena správnej rady
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 84:
jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode rakúska republika fínska republika a švédske královstvo
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 85:
    každý správca má v správnej rade jeden hlas
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 86:
    na návrh správnej rady ktorá sa uznáša kvalifikovanou väcšinou môže rada guvernérov kvalifikovanou väcšinou hlasov odvolat clenov predstavenstva z funkcie
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 87:
    postupne sa vytvorí rezervný fond ktorý predstavuje   upísaného základného imania
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 88:
únia je tiež oslobodená od všetkých ciel i zákazov a obmedzení dovozu a vývozu ktoré sa týkajú jej publikácií
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 89:
odvolávajúc sa na to že dánske královstvo írsko a spojené královstvo velkej británie a severné írsko pristúpili k európskym spolocenstvám  januára že helénska republika pristúpila k európskym spolocenstvám  januára že španielske královstvo a portugalská republika pristúpili k európskym spolocenstvám  januára že rakúska republika fínska republika a švédske královstvo pristúpili k európskym spolocenstvám a európskej únii založe
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 90:
práva a záväzky vyplývajúce z prístupových zmlúv uvedených v clánku iv ods
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 91:
európsky zákon rady môže zrušit prechodné ustanovenia uvedené v tomto protokole ak prestanú byt uplatnitelné
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 92:
fyzikálne vlastnosti reaktora dynamika reaktora a prenos tepla
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 93:
tento súdny príkaz môže nariadit platbu záruky s cielom poskytnút odškodnenie údajnému porušitelovi v prípade ujmy spôsobenej „ dokumentacnozáložným konaním
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 94:
    európsky zákon alebo európsky rámcový zákon ustanoví všeobecné pravidlá uplatnovania tohto systému a najmä kritériá pre stanovovanie a rozdelovanie príslušných množstiev
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 95:
rada prijíma na návrh komisie európske nariadenia alebo európske rozhodnutia ustanovujúce pravidlá uplatnovania tohto pododdielu a predovšetkým pravidlá pôvodu uplatnitelné na obchod podla clánkov  a  vrátane ustanovení vztahujúcich sa na urcovanie pôvodných produktov a kontroly pôvodu
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 96:
clenské štáty berú na vedomie skutocnost že španielska vláda uskutocnuje politiku regionálneho rozvoja urcenú predovšetkým na stimulovanie hospodárskeho rastu v menej rozvinutých regiónoch a oblastiach španielska
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 97:
medzi tieto regióny by mali patrit polnohospodárske oblasti nachádzajúce sa na sever od stupna severnej šírky a niektoré prilahlé oblasti na juh od tohto stupna ovplyvnené porovnatelnými klimatickými podmienkami ktoré obzvlášt stažujú polnohospodárske cinnosti
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 98:
  ehs prípadne v príslušných clánkoch iných nariadení o spolocnej organizácii polnohospodárskych trhov
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 99:
osobitné ustanovenia v rámci štrukturálnych fondov vo fínsku a švédsku
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 100:
únia pri vydávaní usmernení v zmysle clánku iii ústavy zabezpecí aby osi definované v prílohe 
was correctly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)

Language sl

Sentence 1:
priloga i — seznam iz iii  clena ustave
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 2:
   vsaka institucija deluje v skladu s pristojnostmi ki so ji dodeljene z ustavo in v skladu s postopki in pogoji ki jih doloca ustava
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 3:
osebe so izbrane na podlagi predlogov držav clanic v skladu z merili iz cetrtega odstavka in drugega pododstavka šestega odstavka prejšnjega clena
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 4:
sodniki in generalni pravobranilci ki jim mandat potece so lahko ponovno imenovani
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 5:
   evropske zakone in evropske okvirne zakone sprejete po rednem zakonodajnem postopku podpišeta predsednik evropskega parlamenta in predsednik sveta
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 6:
o tej prošnji se obvestijo evropski parlament in nacionalni parlamenti
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: es)
Sentence 7:
svet odloca z vecino štirih petin svojih clanov po pridobitvi odobritve evropskega parlamenta
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 8:
ob spoštovanju raznolikosti kultur in tradicij evropskih narodov ter nacionalne identitete držav clanic in organizacije njihovih organov oblasti na državni regionalni in lokalni ravni prispeva unija k ohranjanju in razvijanju teh skupnih vrednot prizadeva si za spodbujanje uravnoteženega in trajnostnega razvoja ter zagotavlja prosti pretok oseb storitev blaga in kapitala ter svobodo ustanavljanja
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 9:
vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja stanovanja ter komunikacij
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 10:
ne glede na pravila ki so za mlade ugodnejša in razen v primeru omejenih izjem najnižja starost za zaposlitev ne sme biti nižja od starosti ob dokoncanju obveznega šolanja
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 11:
zaposlenim mladim je treba zagotoviti delovne pogoje primerne njihovi starosti in jih zašcititi pred gospodarskim izkorišcanjem in kakršnim koli delom ki bi lahko škodovalo njihovi varnosti zdravju ali telesnemu duševnemu moralnemu ali socialnemu razvoju ali ki bi lahko ogrozilo njihovo vzgojo
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 12:
vsakdo ki so mu kršene pravice in svobošcine zagotovljene s pravom unije ima pravico do ucinkovitega pravnega sredstva pred sodišcem v skladu s pogoji dolocenimi v tem clenu
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 13:
v okviru tega pododdelka so omejitve glede svobode ustanavljanja za državljane ene države clanice na ozemlju druge države clanice prepovedane
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 14:
svoboda ustanavljanja zajema pravico državljanov države clanice da na ozemlju druge države clanice zacnejo opravljati in opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij zlasti družb ali podjetij iz drugega odstavka iii  clena ustave pod pogoji ki jih ob upoštevanju  oddelka o kapitalu in placilih iz tega dela za svoje državljane doloca zakonodaja države clanice v kateri se taka ustanovitev izvede
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 15:
   ta pododdelek in ukrepi sprejeti v skladu z njim ne vplivajo na uporabo dolocb zakonov ali upravnih predpisov ki predvidevajo posebno obravnavo tujih državljanov zaradi javnega reda javne varnosti ali javnega zdravja    z evropskimi okvirnimi zakoni se uskladijo nacionalni predpisi iz prejšnjega odstavka
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 16:
v okviru tega pododdelka so omejitve svobode opravljanja storitev v uniji prepovedane za državljane držav clanic ki imajo sedež v eni od držav clanic vendar ne v državi clanici osebe ki so ji storitve namenjene
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 17:
z evropskimi zakoni ali okvirnimi zakoni se lahko doloci da se ta pododdelek uporablja tudi za državljane tretje države ki opravljajo storitve in imajo sedež v uniji
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 18:
države clanice si prizadevajo liberalizirati storitve v vecjem obsegu kakor zahteva evropski okvirni zakon sprejet v skladu s prejšnjim clenom ce to dopušcajo njihove gospodarske razmere in stanje zadevnega gospodarskega sektorja
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 19:
svet na predlog komisije sprejme evropske uredbe za uveljavitev nacel iz iii in iii  clena ustave
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 20:
pomoc za pospeševanje gospodarskega razvoja obmocij kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika in v regijah iz iii  clena ustave glede na njihov strukturni gospodarski in socialni položaj
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 21:
   kadar država clanica izdelke izvaža na ozemlje druge države clanice povracilo notranjih davkov ne sme preseci notranjih davkov na omenjene izdelke ki so bili uvedeni bodisi neposredno ali posredno    pri izvozu v druge države clanice se ne smejo odobriti odpustitve in povracila drugih dajatev razen prometnih davkov trošarin in drugih oblik posrednega obdavcenja niti ni dovoljeno uvajati izravnalnih dajatev ob uvozu iz držav clanic razen ce so bile predvidene dolocbe p
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 22:
po posvetovanju z državami clanicami komisija priporoci zadevnim državam clanicam ustrezne ukrepe s katerimi bi se izognile omenjenemu izkrivljanju    ce država clanica ki želi uvesti ali spremeniti svoje predpise ne upošteva priporocila ki ga je nanjo naslovila komisija drugim državam clanicam ni treba spreminjati svojih nacionalnih predpisov v skladu s prejšnjim clenom s katerimi bi odpravile takšno izkrivljanje
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 23:
kadar svet meni da cezmeren primanjkljaj obstaja na priporocilo komisije brez odlašanja sprejme priporocila ki jih naslovi na zadevno državo clanico z namenom da se to stanje v danem roku odpravi
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 24:
svet odloca soglasno po posvetovanju z evropskim parlamentom in evropsko centralno banko
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 25:
ali na priporocilo evropske centralne banke in po posvetovanju s komisijo
was correctly identified as sl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 26:
ne glede na pristojnosti evropske centralne banke se z evropskimi zakoni ali okvirnimi zakoni dolocijo ukrepi potrebni za uporabo eura kot enotne valute
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 27:
   za cim bolj ucinkovito usklajevanje politik držav clanic ki je nujno za delovanje notranjega trga se ustanovi ekonomskofinancni odbor
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 28:
države clanice si prizadevajo ohraniti enakovrednost sistemov placanih dopustov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 29:
svet odloca soglasno po posvetovanju z evropskim parlamentom
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 30:
   za doseganje zastavljenih ciljev skupne ureditve iz prvega odstavka tega clena se lahko ustanovi enega ali vec kmetijskih usmerjevalnih in jamstvenih skladov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 31:
kadar je proizvod v državi clanici predmet nacionalne tržne ureditve ali notranjih predpisov z enakim ucinkom ki vplivajo na konkurencni položaj podobne proizvodnje v drugi državi clanici države clanice uvedejo izravnalno dajatev na uvoz tega proizvoda iz države clanice v kateri obstaja taka ureditev ali taki predpisi razen ce ta država ne uvede izravnalne dajatve na izvoz
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 32:
kvantitativno upravljanje vodnih virov ali neposredno ali posredno razpoložljivost teh virov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 33:
v vseh primerih svet odloca po posvetovanju z evropskim parlamentom odborom regij in ekonomskosocialnim odborom
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 34:
svet lahko na predlog komisije sprejme evropske uredbe ali sklepe s katerimi ustanovi skupna podjetja ali kakršno koli drugo strukturo potrebno za ucinkovito izvajanje raziskovalnih tehnološkorazvojnih in demonstracijskih programov unije
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 35:
v tem poglavju se osebe brez državljanstva obravnavajo enako kakor državljani tretjih držav    unija si prizadeva zagotoviti visoko raven varnosti z ukrepi za preprecevanje kriminala rasizma in ksenofobije in bojem proti njima in z ukrepi za uskladitev in sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi ter drugimi pristojnimi organi kakor tudi z vzajemnim priznavanjem sodb v kazenskih zadevah in po potrebi približevanjem kazenskih zakonodaj    unija olajšuje dostop do sodnega var
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 36:
   za namene iz prejšnjega odstavka se z evropskimi zakoni ali okvirnimi zakoni dolocijo ukrepi zlasti kadar so potrebni za pravilno delovanje notranjega trga katerih cilj je med drugim zagotoviti
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 37:
skupnih preiskovalnih tehnik pri odkrivanju hudih oblik organiziranega kriminala
was correctly identified as sl (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 38:
se z evropskimi zakoni ali okvirnimi zakoni dolocijo potrebni ukrepi pri cemer je izkljuceno kakršno koli usklajevanje zakonov in upravnih predpisov držav clanic
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 39:
   ucinkovito nacionalno izvajanje prava unije s strani držav clanic kar je bistveno za pravilno delovanje unije se šteje za zadevo skupnega interesa    unija lahko podpira prizadevanja držav clanic za izboljšanje njihovih upravnih zmogljivosti za izvajanje prava unije
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 40:
   unija doloci in uresnicuje skupne politike in ukrepe unije ter si prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na vseh podrocjih mednarodnih odnosov za
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 41:
   minister za zunanje zadeve unije ki predseduje svetu za zunanje zadeve s svojimi predlogi prispeva k pripravi skupne zunanje in varnostne politike in zagotovi izvajanje evropskih sklepov ki sta jih sprejela evropski svet in svet    minister za zunanje zadeve zastopa unijo v zadevah povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 42:
unija lahko z eno ali vec državami ali mednarodnimi organizacijami sklepa sporazume na podrocjih iz tega poglavja
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 43:
za namene tega odstavka soglasje vkljucuje samo glasove predstavnikov sodelujocih držav clanic
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 44:
   odhodki pri poslovanju ki nastanejo zaradi izvajanja tega poglavja prav tako bremenijo proracun unije kar pa ne velja za odhodke ki nastanejo zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov in v primerih ko svet odloci drugace
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 45:
sodelovanje s tretjimi državami in humanitarna pomoc
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 46:
   unija lahko s tretjimi deželami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami sklene sporazume za uresnicevanje ciljev iz prvega odstavka tega clena in iii  clena ustave
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 47:
prejšnji pododstavek ne vpliva na pristojnost držav clanic glede pogajanj v mednarodnih organih in glede sklepanja sporazumov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 48:
te splošne usmeritve ne vplivajo na poglavitni cilj evropskega sistema centralnih bank glede ohranjanja stabilnosti cen    ne glede na prejšnji clen svet kadar so predmet pogajanj med unijo in eno ali vec tretjimi deželami ali mednarodnimi organizacijami sporazumi o denarnem sistemu ali sistemu deviznih tecajev na priporocilo komisije in po posvetovanju z evropsko centralno banko doloci ureditev v zvezi s pogajanji in sklepanjem sporazumov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 49:
komisija odloca z vecino svojih clanov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 50:
sodišce zaseda v senatih v velikem senatu ali na obcni seji v skladu s statutom sodišca evropske unije
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 51:
sodišce odloci v enem mesecu od datuma tega predloga
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 52:
sodišce evropske unije je v mejah in pod pogoji ki so doloceni v kadrovskih predpisih za uradnike ali v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev unije pristojno za vse spore med unijo in njenimi uslužbenci
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 53:
njihov mandat traja osem let ne morejo pa biti ponovno imenovani
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 54:
ne odobri vseh sprememb predsednik sveta v dogovoru s predsednikom evropskega parlamenta v šestih tednih sklice sestanek usklajevalnega odbora
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 55:
komisija izvršuje proracun v sodelovanju z državami clanicami in v skladu z evropskim zakonom iz iii  clena ustave na lastno odgovornost in v mejah odobrenih proracunskih sredstev pri cemer upošteva nacela dobrega financnega poslovodenja
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 56:
v ta namen najprej svet nato pa evropski parlament pregledata racune izkaz stanja in porocilo o oceni iz prejšnjega clena letno porocilo racunskega sodišca skupaj z odgovori revidiranih institucij na ugotovitve racunskega sodišca izjavo o zanesljivosti iz prvega odstavka iii  clena ustave in vsa ustrezna posebna porocila racunskega sodišca    evropski parlament lahko pred razrešnico komisiji ali za druge namene v zvezi z izvajanjem dodeljenih pristojnosti za izvrševanje
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 57:
v vednost se pošlje tudi evropskemu parlamentu
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 58:
po izteku tega roka prošnjo ponovno preuci v skladu s postopkom iz prejšnjega pododstavka
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 59:
clani institucij unije clani odborov ter uradniki in drugi uslužbenci unije tudi po prenehanju opravljanja svojih dolžnosti ne smejo razkrivati informacij za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti zlasti informacij o podjetjih njihovih poslovnih odnosih ali sestavinah stroškov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 60:
drugi deli pravnega reda skupnosti in unije obstojeci ob uveljavitvi te pogodbe zlasti medinstitucionalni sporazumi sklepi in sporazumi ki so jih sklenili predstavniki vlad držav clanic na zasedanjih sveta sporazumi držav clanic o delovanju unije ali skupnosti ali povezani z njunim delovanjem izjave vkljucno s tistimi v okviru medvladnih konferenc  ter resolucije ali druga stališca evropskega sveta ali sveta tiste ki jih je sprejela unija ali izjave resolucije ali druga stališca ki se
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 61:
en foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité
was incorrectly identified as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 62:
na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu
was incorrectly identified as sk (2nd: cs, 3rd: sl)
Sentence 63:
?γινε στις ρ?μη στις ε?κοσι ενν?α οκτωβρ?ου δ?ο χιλι?δες τ?σσερα
was incorrectly identified as el (2nd: sl, 3rd: cs)
Sentence 64:
voor zijne majesteit de koning der belgen
was incorrectly identified as nl (2nd: de, 3rd: sl)
Sentence 65:
izjeme so možne v nujnih primerih ki se utemeljijo v aktu ali stališcu sveta
was correctly identified as sl (2nd: lt, 3rd: mt)
Sentence 66:
racunsko sodišce posreduje svoje letno porocilo v vednost nacionalnim parlamentom istocasno kot evropskemu parlamentu in svetu
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 67:
v primeru dvodomnega parlamentarnega sistema ima vsak dom po en glas
was correctly identified as sl (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 68:
o vseh težavah pri uporabi tega clena odloca sodišce
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 69:
pritožba mora vsebovati ime in stalni naslov pritožnika ter vlogo podpisnika navedbo odlocbe zoper katero je pritožba vložena navedbo nasprotnih strank predmet postopka zahtevek in kratek povzetek pritožbenih razlogov
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 70:
vezan je na vse odlocitve sodišca o pravnih vprašanjih
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 71:
obravnave so javne razen ce sodišce po uradni dolžnosti ali na predlog strank iz tehtnih razlogov odloci drugace
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 72:
ne glede na prejšnji odstavek lahko države podpisnice sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru ki niso države clanice  ter v tem sporazumu navedeni nadzorni organ efta vstopijo v postopek ki poteka pred sodišcem ce ta zadeva eno od podrocij uporabe tega sporazuma
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 73:
odlocanje o tožbah iz omenjenih clenov ki jih vloži institucija unije proti aktu ali opustitvi ukrepanja evropskega parlamenta sveta obeh institucij ki odlocata skupaj ali komisije in tožbah ki jih vloži institucija proti aktu ali opustitvi ukrepanja evropske centralne banke je prav tako pridržano za sodišce
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: lt)
Sentence 74:
ce je pritožba utemeljena sodišce razveljavi odlocbo sodišca splošne pristojnosti
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 75:
guverner ki ne more biti navzoc lahko imenuje namestnika da odda njegov ponderirani glas    seje so tajne
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 76:
   drugi odstavek  clena tega statuta se lahko spremeni s soglasnim evropskim sklepom evropskega sveta na priporocilo evropske centralne banke in po posvetovanju z evropskim parlamentom in komisijo ali na priporocilo komisije in po posvetovanju z evropskim parlamentom in evropsko centralno banko
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 77:
sodeluje pri svetovalnih nalogah iz  clena in prvega odstavka  clena tega statuta
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 78:
ne glede na tretji odstavek  clena tega statuta centralne banke držav clanic s posebno ureditvijo ne vplacajo svojega vpisanega kapitala razen ce razširjeni svet z vecino ki predstavlja vsaj dve tretjini vpisanega kapitala evropske centralne banke in vsaj polovico delnicarjev odloci da mora biti vplacan minimalni odstotek kot prispevek za stroške poslovanja evropske centralne banke
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 79:
ce gre za državo clanico s posebno ureditvijo in dokler take države clanice obstajajo se uporabljajo dolocbe od do  clena tega statuta
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 80:
izvaja druge pristojnosti dodeljene s tem statutom
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 81:
   svet direktorjev odloca o odobritvi financiranja zlasti v obliki posojil in jamstev ter najemanja posojil doloca obrestne mere za posojila ter provizije in druge dajatve
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 82:
enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo kraljevina danska helenska republika in irska
was correctly identified as sl (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 83:
tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo ceška republika republika estonija republika ciper republika latvija republika litva republika madžarska republika malta republika poljska republika slovenija in slovaška republika
was correctly identified as sl (2nd: lv, 3rd: sk)
Sentence 84:
direktorji in namestniki so lahko ponovno imenovani
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 85:
   banka postavi kot pogoj za odobritev posojila podjetju ali organizaciji ki ni država clanica jamstvo države clanice na ozemlju katere bo naložba izvedena zadostna jamstva ali financno moc dolžnika
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 86:
prav tako se prošnje lahko naslovijo na banko bodisi prek komisije ali države clanice na ozemlju katere bo naložba izvedena
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 87:
   banka si na trgih kapitala držav clanic lahko sposoja v skladu s predpisi ki se uporabljajo za te trge
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 88:
zanje ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske clane ne veljajo niti omejitve glede priseljevanja niti formalnosti glede registriranja tujcev
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 89:
premicnine oseb iz prejšnjega odstavka ki so na ozemlju države bivanja so v tej državi oprošcene davka od dedišcin
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 90:
   akti institucij ki se nanašajo na proizvode iz priloge i ustave in na proizvode za katere se zaradi izvajanja skupne kmetijske politike pri uvozu v unijo uporabljajo posebna pravila kot tudi akti o usklajevanju zakonodaj držav clanic o prometnih davkih se ne uporabljajo za gibraltar razen ce svet z evropskim sklepom ne odloci drugace
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 91:
svet v enem mesecu sprejme ustrezne evropske uredbe ali sklepe
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 92:
preskušanje materialov in opreme v reaktorju
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: lt)
Sentence 93:
študije o uporabi radioizotopov na naslednjih podrocjih medicina kmetijstvo entomologija in varstvo okolja
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 94:
svet odloca soglasno po posvetovanju z evropskim parlamentom
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)
Sentence 95:
   svet na predlog komisije vsako leto sprejme evropske uredbe ali sklepe o odprtju in dodelitvi tarifnih kvot v skladu z natancnimi pravili iz prejšnjega odstavka
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 96:
carine na uvoz proizvodov s poreklom s carinskega obmocja unije v ceuto in melillo ter dajatve z enakim ucinkom se odpravijo
was correctly identified as sl (2nd: lt, 3rd: sk)
Sentence 97:
države clanice predvsem priznavajo da bo pri uporabi iii in iii  clena ustave treba upoštevati cilje gospodarske rasti in izboljšanja življenjske ravni prebivalstva
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 98:
ohranjanja tradicionalne primarne proizvodnje in predelave ki po naravi ustrezata podnebnim razmeram zadevnih regij
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: es)
Sentence 99:
metoda izracuna in dolocanja takšnih tock je opisana v prilogi 
was correctly identified as sl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 100:
izraz „ pogodba o evropski uniji „ pogodba eu pomeni to pogodbo kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti ki so zaceli veljati pred  majem
was correctly identified as sl (2nd: cs, 3rd: sk)

Language sv

Sentence 1:
protokoll om vissa uppgifter som åligger danmarks nationalbank
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: mt)
Sentence 2:
    unionsmedborgarna skall ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i konstitutionen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 3:
de skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller riskerar att minska dess effektivitet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 4:
tjäna dess egna dess medborgares och medlemsstaternas intressen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 5:
institutionerna skall samarbeta lojalt med varandra
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 6:
    europeiska rådet skall sammanträda var tredje månad efter kallelse av sin ordförande
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 7:
det skall fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med de villkor som fastställs i konstitutionen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 8:
    när rådet inte beslutar på förslag av kommissionen eller unionens utrikesminister skall kvalificerad majoritet genom avvikelse från punkt definieras som minst   av rådets medlemmar vilka skall företräda medlemsstater som tillsammans omfattar minst   av unionens befolkning
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 9:
den skall säkerställa att konstitutionen och de åtgärder som antas av institutionerna enligt denna tillämpas
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 10:
den skall övervaka tillämpningen av unionsrätten under kontroll av europeiska unionens domstol
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: fi)
Sentence 11:
    när institutionerna utövar unionens befogenheter skall de som rättsliga instrument i enlighet med del iii använda europeiska lagar europeiska ramlagar europeiska förordningar europeiska beslut samt rekommendationer och yttranden
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 12:
    i de särskilda fall som anges i konstitutionen får europeiska lagar och ramlagar antas på initiativ av en grupp medlemsstater eller av europaparlamentet på rekommendation av europeiska centralbanken eller på begäran av domstolen eller europeiska investeringsbanken
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 13:
medlemsstaterna skall åta sig att gradvis förbättra sin militära förmåga
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 14:
rådet skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel iii
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 15:
    institutionerna skall på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 16:
    bestämmelser om skydd för enskilda personer i fråga om behandling av personuppgifter hos unionens institutioner organ och myndigheter och i medlemsstaterna när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter skall meddelas i europeiska lagar eller ramlagar
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 17:
europeiska rådet skall besluta med enhällighet efter europaparlamentets godkännande
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 18:
    varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: it)
Sentence 19:
    var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: it)
Sentence 20:
med tjänster skall särskilt avses verksamhet
was correctly identified as sv (2nd: fi, 3rd: et)
Sentence 21:
stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 22:
stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: fi)
Sentence 23:
kvalificerad majoritet skall definieras som minst   av övriga rådsmedlemmar vilka skall företräda medlemsstater som tillsammans omfattar minst   av befolkningen i de deltagande medlemsstaterna
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 24:
    kommissionen skall övervaka utvecklingen av budgetsituationen och den offentliga sektorns skuldsättning i medlemsstaterna för att upptäcka allvarliga fel
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 25:
    om en medlemsstat inte uppfyller de krav som gäller enligt det ena av eller båda dessa kriterier skall kommissionen utarbeta en rapport
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 26:
    rådet skall upphäva samtliga eller vissa av åtgärderna enligt punkterna    och om det anser att det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten har korrigerats
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 27:
    för att främja samordningen av medlemsstaternas politik i den utsträckning som är nödvändig för den inre marknadens funktion inrättas härmed en ekonomisk och finansiell kommitté
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 28:
rådet skall med enkel majoritet anta ett europeiskt beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté med rådgivande funktion för att främja en samordning av medlemsstaternas sysselsättnings och arbetsmarknadspolitik
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 29:
när avtalet i fråga innehåller en eller flera bestämmelser som hänför sig till något av de områden i artikel iii som kräver enhällighet skall rådet besluta med enhällighet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 30:
den gängse grund eller minimilönen samt alla övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren direkt eller indirekt får av arbetsgivaren på grund av anställningen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 31:
medlemsstaterna skall sträva efter att bibehålla den likvärdighet som finns mellan deras system för betald ledighet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 32:
ekonomisk social och territoriell sammanhållning
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: it)
Sentence 33:
en genom en europeisk lag inrättad sammanhållningsfond skall lämna ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 34:
att bevara skydda och förbättra miljön
was correctly identified as sv (2nd: fi, 3rd: da)
Sentence 35:
    i europeiska lagar eller ramlagar får lämpliga åtgärder föreskrivas för sjöfart och luftfart
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 36:
de skall antas efter det att ekonomiska och sociala kommittén har hörts
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: lv)
Sentence 37:
    unionen skall säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre gränserna och den skall utarbeta en gemensam politik för asyl invandring och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeland
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 38:
europeiska rådet skall ange strategiska riktlinjer för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen på området med frihet säkerhet och rättvisa
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 39:
europaparlamentet och de nationella parlamenten skall informeras om arbetet
was correctly identified as sv (2nd: it, 3rd: da)
Sentence 40:
villkoren för att medborgare i tredjeland skall få fritt resa inom unionen under en kortare tid
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 41:
denna politik skall överensstämma med genèvekonventionen av den  juli med protokollet av den  januari om flyktingars rättsliga ställning och med andra relevanta fördrag
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 42:
ett gemensamt system i händelse av en massiv tillströmning för tillfälligt skydd för fördrivna personer
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 43:
den unionspolitik som avses i detta avsnitt och dess genomförande skall styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning även i finansiellt avseende mellan medlemsstaterna
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: it)
Sentence 44:
förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 45:
hänskjuta utkastet till rådet vilket avbryter det tillfälliga upphävandet av förfarandet i artikel iii eller
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: fi)
Sentence 46:
i dessa europeiska lagar skall även närmare föreskrifter meddelas för den kontroll av europols verksamhet som utförs av europaparlamentet under medverkan av de nationella parlamenten
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 47:
åtgärder på veterinär och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 48:
åtgärder för övervakning av tidig varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 49:
    i europeiska lagar eller ramlagar får även stimulansåtgärder föreskrivas som är utformade för att skydda och förbättra människors hälsa och särskilt för att bekämpa de stora gränsöverskridande folksjukdomarna samt åtgärder som direkt avser skydd av folkhälsan avseende tobak och missbruk av alkohol dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 50:
detta avsnitt får inte utgöra en grund för unionen att införa åtgärder som kan medföra att konkurrensen snedvrids eller som omfattar bestämmelser om skatter eller bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 51:
    unionen skall beakta de kulturella aspekterna när den handlar enligt andra bestämmelser i konstitutionen särskilt för att respektera och främja sin kulturella mångfald
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 52:
den berörda medlemsstaten skall i en anda av ömsesidig solidaritet avhålla sig från varje handling som skulle kunna strida mot eller hindra en unionsåtgärd på grundval av det beslutet och de andra medlemsstaterna skall respektera dess ståndpunkt
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 53:
    punkterna och skall inte tillämpas på beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 54:
    när europeiska rådet eller rådet har enats om unionens gemensamma inställning enligt artikel i skall unionens utrikesminister och medlemsstaternas utrikesministrar samordna sin verksamhet i rådet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 55:
förberedande verksamhet för de uppdrag som avses i artiklarna i och iii som inte skall belasta unionens budget skall finansieras genom en startfond med bidrag från medlemsstaterna
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 56:
    kommissionen får ta lämpliga initiativ för att främja den samordning som avses i punkt 
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: mt)
Sentence 57:
att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att överläggningar som kräver enhällighet antas av europeiska rådet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 58:
    en kommissionsledamots ämbete skall frånsett vid normala nytillsättningar och vid dödsfall upphöra när ledamoten begär sitt entledigande eller avsätts
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 59:
    för den entledigade avsatte eller avlidne kommissionsledamotens återstående mandattid skall en ersättare utses till ny ledamot av samma nationalitet av rådet i samförstånd med kommissionens ordförande och efter det att europaparlamentet har hörts samt i enlighet med kriterierna i artikel i
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 60:
    i europeiska lagar om inrättande av en specialdomstol skall det meddelas regler om denna domstols sammansättning och anges hur omfattande behörighet den har
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 61:
europeiska unionens domstol skall vara behörig att meddela förhandsavgöranden om
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 62:
    talan som förs vid europeiska unionens domstol skall inte hindra verkställighet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 63:
lagarna skall antas antingen på begäran av domstolen och efter det att kommissionen har hörts eller på förslag av kommissionen och efter det att domstolen har hörts
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 64:
revisionsrätten skall till europaparlamentet och rådet avge en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet vilken skall offentliggöras i
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 65:
när det gäller europeiska investeringsbankens förvaltning av unionens utgifter och inkomster skall revisionsrättens rätt till tillgång till den information som innehas av banken regleras av en överenskommelse mellan revisionsrätten banken och kommissionen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 66:
rådet skall besluta efter att ha hört europaparlamentet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 67:
de skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid respektera de förpliktelser som följer av ämbetet särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 68:
den kan också sammanträda på eget initiativ
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 69:
kommissionen skall årligen till europaparlamentet och rådet överlämna en redovisning för hur budgeten genomförts under det föregående budgetåret
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 70:
kommissionen skall på begäran lägga fram alla nödvändiga uppgifter för europaparlamentet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 71:
    genom europeiska lagar skall det meddelas
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 72:
om kommissionen anser att villkoren för deltagande fortfarande inte är uppfyllda får den berörda medlemsstaten hänskjuta frågan till rådet som skall besluta om begäran
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: mt)
Sentence 73:
den skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 74:
detta fördrag skall inte tillämpas på färöarna
was correctly identified as sv (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 75:
v ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri
was incorrectly identified as sk (2nd: cs, 3rd: da)
Sentence 76:
domstolen får begära att en part inkommer med alla de dokument och upplysningar som domstolen anser önskvärda
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: fi)
Sentence 77:
genom ett förenklat förfarande som vid behov får avvika från enskilda föreskrifter i denna stadga och som skall regleras i rättegångsreglerna får domstolens ordförande besluta i fråga om framställning om uppskov enligt artikel iii i konstitutionen och artikel  i euratomfördraget eller om tillämpning av interimistiska åtgärder enligt artikel iii i konstitutionen eller om uppskov med verkställighet enligt artikel iii fjärde stycket i konstitutionen eller artikel  tredje styc
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 78:
talan mot unionen om ansvar i utomobligatoriska rättsförhållanden skall preskriberas fem år efter den händelse som föranleder ansvarstalan
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 79:
genomföra valutatransaktioner enligt bestämmelserna i artikel iii i konstitutionen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 80:
    de nationella centralbankerna kan utföra andra uppgifter än de som anges i denna stadga såvida inte europeiska centralbankens råd med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna finner att dessa uppgifter strider mot europeiska centralbankssystemets mål och funktioner
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 81:
om europeiska centralbanken anser att en nationell centralbank har underlåtit att fullgöra en förpliktelse enligt konstitutionen och denna stadga skall europeiska centralbanken avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att ha gett den berörda nationella centralbanken tillfälle att framföra sina synpunkter
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 82:
medverka till att fullgöra de rådgivande funktioner som avses i artikel  och artikel 
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 83:
det belopp som skall föras över skall beräknas genom multiplikation av värdet av de reservtillgångar uttryckt i euro efter omräkning till den aktuella växelkursen som redan har förts över till europeiska centralbanken enligt artikel  med kvoten mellan antalet andelar som har tecknats av den berörda nationella centralbanken och antalet andelar som redan har betalats in av de andra nationella centralbankerna
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 84:
ökningen skall beräknas genom att respektive då gällande belopp multipliceras med kvoten inom fördelningsnyckeln för det utvidgade kapitalet mellan de berörda inträdande nationella centralbankernas viktning och viktningen för de nationella centralbanker som redan är medlemmar av europeiska centralbankssystemet
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 85:
    det tecknade kapitalet skall inbetalas av medlemsstaterna med fem procent i genomsnitt av de belopp som fastställs i artikel 
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 86:
tre suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan tjeckien estland cypern lettland litauen ungern malta polen slovenien och slovakien
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 87:
banken skall stå i förbindelse med varje medlemsstat genom den myndighet som utsetts av medlemsstaten
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 88:
    banken skall samarbeta med alla internationella organisationer med liknande verksamhetsområden
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 89:
på begäran av en medlemsstat eller kommissionen eller på eget initiativ skall bankens råd på samma villkor som gällde för utfärdandet av riktlinjerna tolka eller komplettera de riktlinjer som bankens råd fastställt enligt artikel 
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 90:
när betalningar av ränta och amortering i fråga om investeringar som genomförts av företag inom produktionssektorn säkerställs genom verksamhetens avkastning eller i fråga om andra investeringar genom en förbindelse tecknad av den stat i vilken investeringen utförs eller på annat sätt och
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 91:
varken banken eller medlemsstaterna får ställa villkor om att de belopp som lånats ut av banken skall användas inom en viss medlemsstat
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: fi)
Sentence 92:
    om en omstrukturering av en finansieringsverksamhet som avser godkända investeringar är berättigad för att skydda bankens rättigheter och intressen skall direktionen omedelbart vidta de nödåtgärder som den anser nödvändiga under förutsättning att den omedelbart redogör för dessa inför styrelsen
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 93:
    bankens tillgångar får endast genom ett avgörande av domstol tas i beslag eller göras till föremål för exekution
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: mt)
Sentence 94:
    europeiska unionens domstol skall inom de gränser som fastställs i det följande pröva tvister om åtgärder som antagits av organ som tillhör en enhet som omfattas av unionsrätten
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 95:
de enheter som förtecknas i artiklarna  och i beslutet av den  april skall inrättas i luxemburg
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 96:
dessa identitetshandlingar skall utställas till tjänstemän och övriga anställda enligt de villkor som fastställs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen
was correctly identified as sv (2nd: fi, 3rd: de)
Sentence 97:
under europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: fi)
Sentence 98:
den medlemsstat på vars territorium unionen har sitt säte skall bevilja tredjestats beskickning som är ackrediterad hos unionen privilegier och immunitet enligt diplomatisk sedvänja
was correctly identified as sv (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 99:
artiklarna – och skall även tillämpas på revisionsrättens ledamöter
was correctly identified as sv (2nd: fi, 3rd: et)
Sentence 100:
protokoll om anslutningsfördragen och anslutningsakterna för konungariket danmark irland och förenade konungariket storbritannien och nordirland republiken grekland konungariket spanien och republiken portugal samt republiken österrike republiken finland och konungariket sverige
was correctly identified as sv (2nd: de, 3rd: da)